photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

czwartek 21.01.2010

Podyplomowe Studium Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza nabór na cztero semestralne Specjalizacyjne   Studia Podyplomowe z dziedziny
WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA  LABORATORYJNA.
Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.
Planowany termin rozpoczęcia Studium październik 2009.
Osoby zainteresowane proszę o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na adres. Kierownik Studium prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński Katedra Nauk Klinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tel/fax:(22) 847 58 18, e-mail:
Informacje co do programu i kosztów można uzyskać u kierownika studium tel.kom. 602 766 864
Zgłoszenie na studia powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Min. Rol. i Gosp. Żywn. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131 poz.667) załącznik.
– wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.
– informację o przebiegu pracy zawodowej oraz ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach a także aktualne miejsce pracy.
– odpis dyplomu lek.wet.
– odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu.
– deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający zakład pracy.
– dokument potwierdzający, co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.
O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne..
Termin składania dokumentów na w/w adres upływa z dniem 12 czerwca 2009 r.
Kierownik studium zastrzega sobie możliwość przesunięcia  terminu rozpoczęcia I semestru.
Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                 Dziekan
Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński                            Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Marian Binek
Szanowni Państwo
Uprzejmie zapraszam na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, które będą realizowane od października 2009 wg załączonego programu akceptowanego przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii .
Szczegółowy termin pierwszego spotkania na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie zostanie ustalony po zamknięciu naboru. Zjazdy będą odbywały się jeden raz w miesiącu w weekendy.
Przewiduję liczbę uczestników na ok. 30 osób Chciałbym zaznaczyć, iż diagnostyka laboratoryjna odgrywa w naszej praktyce coraz większą rolę w prawidłowym rozpoznawaniu chorób, a ponadto daje możliwości dodatkowych miejsc pracy w naszym zawodzie.
Należy również podkreślić, iż lekarz weterynarii po spełnieniu wymogów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia może ubiegać się o wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego.
W ramach planowanych specjalizacyjnych studiów podyplomowych przewiduję ponad 50% zajęć w formie seminariów i zajęć laboratoryjnych. W programie uwzględniono także rozszerzoną część zajęć związanych z parametrami hematologicznymi, biochemicznymi płynów ustrojowych i endokrynologicznymi.
Wykładowcami na studium będą specjaliści z akademickich ośrodków, PIW-PIB w Puławach a także z innych jednostek specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej.
Czterosemestralne studia przygotują Państwa do przystąpienia do specjalizacyjnego egzaminu celem uzyskania tytułu specjalisty z dziedziny nr 16 „weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna”.
W przypadku zgłoszenia się osób pracujących w placówkach weterynaryjnych, ale nie będących lekarzami weterynarii przewiduję zorganizowanie oddzielnej grupy. Osoby te po ukończeniu studiów i zaliczeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Orientacyjny koszt jednego semestru wynosi 1 900,00 zł. Koszt ten obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz konspekty z przeprowadzonych zajęć.
Koszt może ulec zmniejszeniu przy zgłoszeniu się >30 osób.
Serdecznie zapraszam
Krajowy Kierownik Specjalizacji i
Kierownik Studium
Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

Do pobrania
program 2009
rozporządzenie


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych