photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Studia doktoranckie – rekrutacja

środa 20.06.2012

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na

STUDIA DOKTORANCKIE
które trwać będą  od  01. 10.  2012 roku do 30. 09. 2016 roku

WARUNKI REKRUTACJI

Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne)
Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 22 czerwca 2012 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów.

1. Podanie wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia tych studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. CV.
5. 3 podpisane  fotografie.
6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
7. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów   I  i II stopnia).
8. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach  i motywacji kandydata  do pracy naukowej.
9.  Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat.
10. Opis zainteresowań naukowych kandydata.
11. Informację o aktywności naukowej kandydata w  szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych.
12. Planowaną tematykę rozprawy doktorskiej.
13. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej.
14. Informacja opiekuna naukowego o posiadanych środkach finansowych na realizację pracy doktorskiej.
15. Informacja czy kandydat będzie się ubiegał o miejsce w domu studenckim.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w dniu 27 czerwca (środa) 2012 r. w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o  godz. 915.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski ).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski z  Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-789 Warszawa, tel. 692 510 700.


Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marian Binek


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych