photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Konkurs na stanowisko asystenta

poniedziałek 11.02.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 04.02.2013

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.02.2013

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, chirurgia zwierząt

OPIS:

Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).

Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza weterynarii. Kandydat powinien być zmotywowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chirurgii dużych zwierząt oraz prowadzenia badań naukowych. Kandydat powinien posiadać zainteresowania naukowe z tego zakresu, pożądane jest  doświadczenie praktyczne w tych obszarach (praktyki,  staże). Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych i zainteresowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Oczekiwana jest praktyczna znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym
– zaświadczenie lekarza medycyna pracy, dopuszczające do pracy na ww. stanowisku
Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– opinia z ostatniego miejsca pracy
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2013 r.Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych