photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2013 – 2015

poniedziałek 18.03.2013

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza nabór na cztero semestralne Specjalizacyjne Studia  Podyplomowe z dziedziny  WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA  LABORATORYJNA.

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się lekarzom weterynarii o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem  uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.

Planowany termin rozpoczęcia Studium październik 2013.

Osoby zainteresowane proszę o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na adres:
Kierownik Studium prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
tel:(22) 59 361 72, fax:22 59 361 16
e-mail: kpdw(at)SGGW.pl

Odpłatność za 1 semestr wynosi 1850 zł.

Pozostałe informacje można uzyskać pod nr  tel. 602 766 864, i na stronie  internetowej www.piwet.pulawy.kslw

Zgłoszenie  na studia  powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Min. Rol. i Gosp. Żywn. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131 poz.667):

  • wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i  miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
  • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz ukończonych kursach specjalizacyjnych  i ewentualnych  publikacjach a także aktualne miejsce pracy,
  • odpis dyplomu lek.wet.,
  • odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,
  • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający zakład pracy,
  • dokument potwierdzający, co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne.

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa z dniem 31 maja 2013 r.

Kierownik studium zastrzega sobie możliwość przesunięcia  terminu rozpoczęcia I semestru.

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                             Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński                                                               Prof. dr hab. Marian Binek


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych