photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Konkurs na stanowisko adiunkta

wtorek 7.05.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: 02-776 Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna weterynaryjna

DATA OGŁOSZENIA: 8.05.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.05.2013 r.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, epidemiologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): (zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm., ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w statutem uczelni).

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.9):

–          posiadają wykształcenie weterynaryjne i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

–          posiadają stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych,

–          posiadają wykształcenie podyplomowe z zakresu statystyki,

–          są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biostatystyki i epidemiologii weterynaryjnej zarówno w języku polskim jak i angielskim i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi co najmniej 3-letnim doświadczeniem,

–          posiadają dorobek naukowy z zakresu epidemiologii weterynaryjnej:

–          autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie PubMed,

–          łączny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) publikacji (zgodny z rokiem publikacji) wynosi nie mniej niż 5,

–          łączna liczba punktów za publikacje naukowe (zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.) wynosi nie mniej niż 150,

–          indeks H wynosi nie mniej niż 2,

–          posiadają doświadczenie praktyczne w obszarze epidemiologii weterynaryjnej,

–          wymagana jest płynna znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, poświadczona certyfikatem British Council – Certificate in Advanced English (CAE) lub równoważnym.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–          zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych,

–          wykaz publikacji naukowych,

–          autoreferat z elementami życiorysu,

–          oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

–          oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

–          zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku  (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych)

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

–          kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

–          opinię z ostatniego miejsca pracy,

–          świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 22.05. 2013 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 24.05.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, telefon: (22) 593 61 11, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych