photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na studia doktoranckie

czwartek 12.09.2013

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

ogłasza rekrutację na

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

które trwać będą  od  01. 10.  2013 roku do 30. 09. 2017 roku


Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne)

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 14 października 2013 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów.

1. Podanie wg  załączonego wzoru wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia tych studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć.

2. Kwestionariusz osobowy.

3.Kserokopia dowodu osobistego,

4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. CV.

6. 2 podpisane  fotografie (4,5 x 5,5)

7. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub za świadczenie,

8. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów   I  i II stopnia).

9. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach  i motywacji kandydata  do pracy naukowej.

10.  Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat.

11. Opis zainteresowań naukowych kandydata.

12. Informację o aktywności naukowej kandydata w  szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych.

13. Planowaną tematykę rozprawy doktorskiej.

14. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej.

15. Informacja opiekuna naukowego o posiadanych środkach finansowych na realizację pracy doktorskiej.

16. Informacja czy kandydat będzie się ubiegał o miejsce w domu studenckim.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w dniu 15 października  ( wtorek ) 2013 r.  w  Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  o  godz. 915.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski ).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski    z  Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-789 Warszawa, tel.    692 510 700.


Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marian Binek


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych