photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na studia doktoranckie

czwartek 12.09.2013

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

ogłasza rekrutację na

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

które trwać będą  od  01. 10.  2013 roku do 30. 09. 2017 roku


Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne)

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 14 października 2013 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów.

1. Podanie wg  załączonego wzoru wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia tych studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć.

2. Kwestionariusz osobowy.

3.Kserokopia dowodu osobistego,

4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. CV.

6. 2 podpisane  fotografie (4,5 x 5,5)

7. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub za świadczenie,

8. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów   I  i II stopnia).

9. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach  i motywacji kandydata  do pracy naukowej.

10.  Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat.

11. Opis zainteresowań naukowych kandydata.

12. Informację o aktywności naukowej kandydata w  szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych.

13. Planowaną tematykę rozprawy doktorskiej.

14. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej.

15. Informacja opiekuna naukowego o posiadanych środkach finansowych na realizację pracy doktorskiej.

16. Informacja czy kandydat będzie się ubiegał o miejsce w domu studenckim.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w dniu 15 października  ( wtorek ) 2013 r.  w  Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  o  godz. 915.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski ).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski    z  Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-789 Warszawa, tel.    692 510 700.


Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marian Binek


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych