photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Farmakologia

sobota 1.03.2014

Ramowy plan ćwiczeń z farmakologii weterynaryjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

L.p.

Data

Temat ćwiczeń

1.

03/04-03-2014

Środki odkażające i antyseptyczne

2.

10/11-03-2014

Penicyliny. Inhibitory beta-laktamaz.

3.

17/18-03-2014

Cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy.

4.

24/25-03-2014

Antybiotyki aminoglikozydowe.

5.

31/01-04-2014

Antybiotyki o budowie peptydowej

6.

7/8-04-2014

Chinolony i fluorochinolony

7.

14/15-04-2014

Kolokwium S2K1

8.

28/29-04-2014

Fenikole, nitrofurany, nitroimidazole

9.

5/6-05-2014

Tetracykliny, linkozamidy, pleuromutyliny.

10.

12/13-05-2014

Makrolidy, azalidy, ketolidy

11.

19/20-05-2014

Sulfonamidy, dihydropirymidyny

12.

26/27-05-2014

Leki przeciwgrzybicze

13.

2/3-06-2014

Kolokwium S2K2

14.

9/10-06-2014

Pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Zasady wyznaczania okresów karencji

15.

16/17-06-2014

Ćwiczenia praktyczne – zasady racjonalnej chemioterapii antybakteryjnej

Ramowy plan wykładów z farmakologii weterynaryjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

L.p.

Data

Temat wykładu

1.

03-03-2014

Zasady chemioterapii antybakteryjnej

2.

10-03-2014

Leki stosowane przeciwko pierwotniakom

3.

17-03-2014

Leki stosowane przeciwko tasiemcom i przywrom

4.

24-03-2014

Leki stosowane przeciwko nicieniom cz 1

5.

31-03-2014

Leki stosowane przeciwko nicieniom cz 2

6.

07-04-2014

Leki stosowane przeciwko pasożytom zewnętrznym

7.

14-04-2014

Chemioterapeutyki przeciwnowotworowe

8.

28-04-2014

Leki immunosupresyjne

Regulamin zaliczenia farmakologii weterynaryjnej w semestrze letnik roku akademickiego 2013/2014 r.

[Wstęp]

1. Obowiązuje aktualny regulamin studiów SGGW. Określenia stosowane w niniejszym regulaminie pochodzą z regulaminu SGGW.

2. Zapisy ogólne regulaminu SGGW zostają uszczegółowione w następujący sposób:

[Nieobecności]

3. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

4. Spóźnienia powyżej 15 minut lub inne nieobecności w trakcie ćwiczeń, trwające powyżej 15 minut, mogą być uznane przez prowadzącego za nieobecność.

5. 20% nieobecności, o których mowa §10 pkt 2 regulaminu SGGW, to 3 nieobecności.

[Przygotowanie do ćwiczeń]

6. Student powinien być przygotowany do ćwiczeń, co oznacza, iż powinien znać materiał omawiany na poprzednich ćwiczeniach.

7. W czasie ćwiczeń może być przeprowadzona kartkówka obejmująca materiał przedstawiony na ostatnich ćwiczeniach. Uzyskanie 50% punktów ze wszystkich kartkówek, które odbyły się w czasie ćwiczeń poprzedzających kolokwium, jest warunkiem dopuszczenia do 1 terminu kolokwium.

8. Tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce student ma prawo do zaliczenia kartkówki i zdobycia utraconych punktów. Zaliczenie odbywa się w terminie uzgodnionym z prowadzącym, przed pierwszym terminem kolokwium. Sposób zaliczenia określa prowadzący.

[Seminaria]

9. Przed każdym kolokwium, każdy student wygłasza jedno przypisane do niego seminarium. Za seminarium wystawiana jest ocena w skali od 2 (niedostateczna) do 5 (bardzo dobra). Nieobecność na seminarium, która prowadzi do niemożności przedstawienia tematu seminarium, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej.

10. Ocenę niedostateczną z seminarium można poprawić u prowadzącego seminarium, tylko jeśli była wynikiem usprawiedliwionej nieobecności.

[Kolokwia]

11. W semestrze odbędą się dwa kolokwia (S2K1, S2K2) obejmujące zagadnienia przedstawiane na ćwiczeniach i wykładach. Kolokwium oceniane jest w skali 0-100%. Próg zaliczenia kolokwium wynosi 50% maksymalnej liczby punktów.

12. Każde kolokwium ma dwa terminy. Pierwsze terminy kolokwiów odbędą się w godzinach ćwiczeń, zgodnie z ramowym planem.

13. Drugi termin kolokwium odbywa się jednocześnie dla całego roku, nie później niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników pierwszego terminu. Data drugiego terminu jest ustalana ze starostą roku. Ustalenia poczynione przez starostę są wiążące dla wszystkich studentów.

14. Do drugiego terminu kolokwium może przystąpić każdy student uczęszczający na zajęcia farmakologii weterynaryjnej. Ocena uzyskana na drugim terminie anuluje ocenę z pierwszego terminu.

15. Nieobecność na drugim terminie kolokwium nie powoduje wyznaczenia dodatkowego terminu tego kolokwium.

[Zaliczenie semestru]

16. Warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia (uzyskania zaliczenia semestru) jest zaliczenie każdego kolokwium w przewidzianych terminach, uzyskanie z seminariów średniej oceny co najmniej na poziomie 2,75 i nie przekroczenie 3 nieobecności na ćwiczeniach.

17. Studenci, którzy nie zaliczyli w wyznaczonych terminach jednego z kolokwiów, mają możliwość zaliczenia semestru w kolokwium dodatkowym, które musi być przeprowadzone przed zakończeniem letniej sesji egzaminacyjnej. Kolokwium dodatkowe obejmuje cały materiał semestru. Ocena z kolokwium dodatkowego nie anuluje oceny z poprzednich terminów kolokwium.

[Egzamin]

18. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego. Egzamin ma formę pisemną. Oceniany jest w skali od 0 do 100%.

[Zaliczenie przedmiotu]

18. Końcowa ocena z przedmiotu wystawiana jest w skali ocen 2,0, 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocena obliczana jest w następujący sposób:

[(średnia z procent pkt. uzyskanych z kolokwiów S1K1, S1K2, S2K1, S2K2) x 0,4] + [średnia ocena z seminariów] + [(procent punktów uzyskanych z egzaminu x 0,5]. Wynik zaokrąglany jest do najbliższej oceny ze skali ocen


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych