photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Studia doktorskie w KNF

piątek 26.09.2014

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta(ów) w Katedrze Nauk Fizjologicznych (”obejmujące badania prowadzone w ramach Projektu: Odtwarzanie tratw lipidowych jako narzędzie przywracania komórkom mięśniowym ich prawidłowych funkcji.”)

termin składania ofert 30.10.2014

Nazwa jednostki: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

– tytuł lekarza weterynarii, magistra z zakresu biologii lub biotechnologii uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat

– wysoka średnia ocen ze studiów

– zainteresowania naukowe i eksperymentalne w zakresie biologii medycznej i/lub biologii molekularnej

– znajomość technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach in vitro oraz podstawowa znajomość technik biologii molekularnej

– biegła znajomość języka angielskiego

– aktywny udział w życiu naukowym

Opis zadań:

Badania prowadzone w ramach Projektu: Odtwarzanie tratw lipidowych jako narzędzie przywracania komórkom mięśniowym ich prawidłowych funkcji.

– wykonywanie zadań projektu, w tym hodowle mysich mięśniowych komórek satelitowych linii C2C12, oznaczanie żywotności i śmiertelności komórek, szacowanie natężenia apoptozy i nekrozy, rugowanie i odtwarzanie cholesterolu błony komórkowej, oznaczanie ekspresji białek sygnałowych podtrzymujących i hamujących przeżycie komórek, oznaczanie markerów miogenezy.

– opracowywanie wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych oraz do prezentacji na konferencjach

– zadania wynikające z obowiązków słuchacza Studium Doktoranckiego w KNF WMW.

Typ konkursu: Opus

Termin składania ofert: 30 października 2014 do godz. 1600

Forma składania ofert: drogą mailową na adres orzechowski_arkadiusz(at)wp.pl,
do wiadomości bepaj(at)wp.pl; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium.

Dodatkowe informacje:

–  Przewidziany okres finansowania: 4 lata.

– Przewidywane jest uczestnictwo w Studium Doktoranckim organizowanym przez KNF WMW.

Wymagane dokumenty:

Życiorys naukowy

Kopia dyplomu ukończenia studiów

Lista osiągnięć naukowych (publikacje, udziały w konferencjach), zdobytych wyróżnień i nagród, odbytych staży naukowych.

List motywacyjny

Rekomendacja opiekuna naukowego pracy dyplomowej.

Autor: Arkadiusz Orzechowski

Streszczenie projektu:

Nowatorski charakter projektu wynika ze sformułowania oryginalnej hipotezy badawczej sugerującej kluczową rolę tratw lipidowych (LR) i składu chemicznego sarkolemmy (bioaktywnych lipidów) w regeneracji mięśnia szkieletowego oraz odpowiednio dobranemu warsztatowi metodycznemu służącemu weryfikacji tego założenia. Lipidy pełnią w komórce mięśnia szkieletowego funkcje podstawowe dla zachowania życia i zapewnienia wzrostu i różnicowania (Anderson 1991, Pediconi i wsp. 1992). Dla przykładu fosfatydyloseryna, (FS) jako jeden z głównych glicerofosfolipidów wewnętrznego listka i składnik tzw. nieuporządkowanej (Ld – lipid disordered) frakcji błony komórkowej (PM) bierze udział w fuzji mioblastów (van den Eijnde i wsp. 2001). Z kolei zwiększoną reprezentację sfingomieliny (SM), jednego z podstawowych składników zewnętrznego listka i składnika frakcji uporządkowanej (Lo – lipid ordered) sarkolemmy wykryto jedynie w komórkach satelitowych (rezerwa progenitorów mięśni szkieletowych) pozostających w stanie „uśpienia” (uśpione komórki satelitowe, RSC) i w początkowej fazie ich aktywacji (Nagata i wsp. 2006). Ilość SM w sarkolemmie obniża się do poziomu niewykrywalnego metodami immunocytochemicznymi w mioblastach proliferujących, różnicujących się, zróżnicowanych miotubach i włóknach mięśniowych. Zmiany reprezentacji tzw. bioaktywnych lipidów mają decydujące znaczenie dla odbierania i dokomórkowego przekazywania sygnałów (Simons i Toomre 2000). Zwiększona reprezentacja SM w LR umożliwiałaby komórkom satelitowym (Pax7+) odbiór sygnałów zapoczątkowujących miogenezę (ekspresja MyoD) i różnicowanie się w mioblasty. Zmniejszenie reprezentacji SM i LR prowadziłoby z kolei do nasilonej proliferacji, migracji i różnicowania się mioblastów, natomiast wraz ze zwiększeniem poziomu FS i większą płynnością sarkolemmy łatwiejsze byłoby fuzjowanie komórek w miotuby i włókna mięśniowe. Najlepszym kandydatem do kontroli regulacji składu chemicznego sarkolemmy jest cholesterol (CHOL), wytwarzany we wszystkich komórkach m.in. jako niezbędny składnik LR. CHOL obecny w błonach usztywnia je, umożliwiając przestrzenne uporządkowanie (w tym sortowanie) białek integralnych błony (białka transbłonowe i białka listka zewnętrznego i wewnętrznego błony). Niektóre białka, o podstawowym znaczeniu dla przekazywania sygnałów do komórki występują w formie aktywnej wyłącznie na terenie LR, co przesądza o szczególnej roli tych nanodomen w komunikacji (transdukcja sygnałów i formowanie się sygnalosomów) oraz transporcie różnych substancji. Wiadomo, że enzymem limitującym cholesterogenezę jest reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymuA (reduktaza HMG-CoA), której aktywność hamują statyny. Statyny wykazują również działania plejotropowe, niezależne od hamowania aktywności reduktazy HMG-CoA, jednak uwalnianie pod ich wpływem tlenku azotu (NO) i prostaglandyn (PGI2) nie tłumaczy ich niepożądanego działania na mięśnie szkieletowe (NO jest znanym aktywatorem miogenezy zaś PGI2 zapobiega aktywacji płytek krwi). Powszechne stosowanie statyn jako leków jest wynikiem ich korzystnego oddziaływania terapeutycznego w chorobach krążenia (zastoinowej niewydolności krążenia, chorobie wieńcowej serca) i dyslipidemii. Dane epidemiologiczne i badania naukowe potwierdzają fakt, że statyny poprawiają funkcje komórek śródbłonka naczyniowego (hamowanie trombogenezy), zwiększają przeżycie neuronów OUN, stabilizują płytki miażdżycowe, hamują procesy zapalne, zmniejszają ryzyko stresu oksydacyjnego, zwiększają wrażliwość niektórych tkanek na insulinę (Jasińska i wsp. 2007). Niestety, do działań ubocznych statyn, zalicza się przede wszystkim zaburzenia funkcji mięśni szkieletowych od umiarkowanych takich jak nietoleracja wysiłku, poprzez mialgię (bóle mięśniowe), zapalenie mięśni do bardzo rzadkiej, ale fatalnej w skutkach rabdomiolizy (Sewright i wsp. 2007, Thompson i wsp. 2003). Tak zwana miotoksyczność statyn potwierdza przypuszczenie, że synteza cholesterolu w komórkach mięśniowych pełni szczególną rolę, zasadniczo inną niż w pozostałych typach komórek. Oprócz CHOL niezbędnego do uformowania się LR jako najkorzystniejszych energetycznie nanodomen zawierających glikosfingolipidy (GSL) i sfingolipidy (SL) w transdukcji sygnałów biorą czynny udział białka i produkty przekształceń GSL i SL. Dobrym przykładem tych ostatnich może być SM, której wysoka reprezentacja w sarkolemmie była już sygnalizowana w RSC. SM podlega przemianom, które w zależności od enzymu (sfingomielinaza, ceramidaza, kinaza sfingozyny-1) powodują wytworzenie jednego z kilku czynnych biologicznie produktów (odpowiednio ceramidu, sfingozyny, lub sfingozyno-1-fosforanu). Wymienione bioaktywne lipidy stanowią ważne elementy w regulacji takich czynności komórek jak proliferacja, różnicowanie się czy apoptoza (Ohanian i Ohanian 2001, Spiegel i Milstien 2003). Istnieją substancje, które modulują aktywność enzymów odpowiedzialnych za przekształcenia SM, mogą zatem zmieniać los SM i wytwarzanych z niej produktów. Jeśli tak jest rzeczywiście, to np. zahamowanie aktywności kwaśnej sfingomielinazy powinno zapobiec degradacji SM i utrzymać komórki satelitowe w stanie uśpienia. Czy podobne skutki inną drogą miałyby powodować statyny przez zmniejszenie reprezentacji LR i dostępności SM? Na te i inne pytania będziemy się starać odpowiedzieć wykorzystując najnowsze techniki monitorowania LR i śledząc skutki ich eliminacji.Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych