photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Biologia Mikroorganizmów

czwartek 30.10.2014

Tematyka  wykładów i ćwiczeń przedmiotu Biologia Mikroorganizmów dla Studentów Wydziału Nauki o Zwierzętach, kierunek Bioinżynieria zwierząt 2014/2015

Opracowanie


Temat wykładów 30h

Temat ćwiczeń 30h

Odp.

1 MB

06.10.2014

Wprowadzenie do mikrobiologii. Podział świata ożywionego, taksonomia bakterii, struktura komórek Prokaryota.


Organizacja zajęć. Omówienie sposobu realizacji programu. Rygory BHP. Podstawowe metody badań mikrobiologicznych: badanie mikroskopowe. Preparaty mikroskopowe przyżyciowe i utrwalane. Barwienie proste i złożone met. Grama, Ziehl-Neelsena, Truhillo. Oglądanie bakterii niebarwionych w mikroskopie z ciemnym polem i kontrastowo-fazowym. Rozpoznawanie kształtów i układów komórek bakteryjnych

DCh

06.10

2 MB

13.10.2014

Podstawy fizjologii bakterii, metabolizm, hodowla drobnoustrojów.Podstawowe techniki mikrobiologiczne Posiewy mikrobiologiczne. Hodowla bakterii. Podłoża do hodowli drobnoustrojów- podział i charakterystyka. Atmosfera gazowa: tlenowa, mikroaerofilna i beztlenowa.

DCh

13.10

3 BDK

20.10.2014

Ekologia bakterii. Środowisko życia bakterii. Bakterie w biosferze. Przykłady bakterii silnie wyspecjalizowanych.

Pętla mikrobiologiczna w transferze rozpuszczalnej materii organicznej i obiegu pierwiastków w przyrodzie. Mikrobiologia przemysłowa, kliniczna i ekomikrobiologia (ochrona środowiska)

Hodowla bakterii cd. Posiewy, warunki inkubacji. Opis cech wzrostu na podłożach. Izolacja czystych kultur Specjalistyczne systemy zamknięte hodowli bakteryjnych. Metody liczenia bakterii

DCh

20.10

4 BDK

27.10.2014

Aktywność enzymatyczna drobnoustrojów. Chorobotwórczość drobnoustrojów. Cechy warunkujące zjadliwość; adherencja do komórek gospodarza, mechanizm wnikania do komórek, produkcja toksyn, mimikra molekularna. Bakterie i toksyny bakteryjne jako broń biologiczna

Różnicowanie biochemiczne bakterii. Metody klasyczne i mikrotesty. Przykładowe testy przydatne w identyfikacji bakterii chorobotwórczych; ocena typu hemolizy, wytwarzanie koagulaty itp. Serologiczne metody identyfikacji bakterii chorobotwórczych. Próba biologiczna, sekcja bakteriologiczna, obliczanie LD50.

LS-D

27.10

5 BDK

03.11.2014

Drobnoustroje chorobotwórcze i oportunistyczne- podstawowe pojęcia.  Drogi szerzenia się zakażeń drobnoustrojami. Wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje. Sterylizacja, dezynfekcja

Oznaczanie wpływu czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. Sterylizacja i jej zastosowanie w laboratorium mikrobiologicznym.

AS-G

03.11

6 BDK

10.11.2014


Biofilm tworzony przez drobnoustroje. Porozumiewanie się drobnoustrojów: zjawisko „quorum sensing”. Strategie przetrwania w środowisku, wektory przenoszące zakażenie. Kolonizacja i zakażenie

Biota komensalna. Mikrobiom. Drobnoustroje zasiedlające przewód pokarmowy zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy.

Posiewy kału i wymazów z błon śluzowych. Badanie mikroskopowe płynu żwaczowego. Biota fizjologiczna żwacza i jelit, morfologia drobnoustrojów, właściwości biochemiczne, wzajemne proporcje. Demonstracja oznaczenia miana celulolitycznego płynu żwaczowego.

LS-D

10.11

7 DK

17.11.2014

Podstawy genetyki drobnoustrojów. Procesy koniugacji, transformacji i transdukcji u bakterii. Genom, geny i ich ekspresja.

Mechanizmy zmienności genetycznej. Współczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej oparte na analizie kwasów nukleinowych.  Izolacja DNA plazmidowego.

AS-G

17.11

8 DK/BDK

24.11.2014


Wirusy bakteryjne

Ważniejsze drobnoustroje chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. Zakażenia odzwierzęce.

C.D. metod biologii molekularnej – analiza materiału genetycznego w elektroforezie żelowej. Opis innych metod opartych na amplifikacj (PCR), hybrydyzacji (sondy genetyczne) i sekwencjonowaniu DNA. Zaliczenie pisemne.

AS-G

24.11

9 MB

01.12.2014


Antybiotyki, mechanizmy oporności.


Ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. Antybiogram – metoda dyfuzyjno-krązkowa., metoda rozcienczeń, MIC, E-testy. Kryteria oceny zgodne ze standardami światowymi (np. EUCAST)

LS-D

01.12

10 BDK

08.12.2014


Eucaryota. Biologia, morfologia i chorobotwórczość grzybów mikroskopowych

Morfologia grzybów drożdżopodobnych  i strzępkowych. Podstawowe metody hodowli, różnicowania i identyfikacji grzybów drożdżopodobnych i strzępkowych

MJB

08.12.

11 BDK

15.12.2014


Grzyby chorobotwórcze i toksynotwórcze- zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Syndrom chorego budynku

Wprowadzenie do metod wykrywania i identyfikacji grzybów pleśniowych i mykotoksyn w produktach spożywczych i paszy dla zwierząt

MJB

15.12

12 BDK

22.12.2014Drobnoustroje przydatne w przetwórstwie spożywczym; bakterie fermentacji mlekowej, probiotyki. Kompostowanie Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia środowiska.

Mikrobiologiczna ocena jakości kiszonek i produktów fermentacji mlekowej. Miano Coli. Ocenia zanieczyszczenia powietrza, filtry HEPA, metody: sedymentacji, zderzeniowa itp.

MJB

22.12.

13 MWB

05.01.2015Wprowadzenie do wirusologii: Wirus jako subkomórkowa struktura zakaźna, morfologia winionu, replikacja wirusów.

Wirusy bakteryjne – fagi. Podstawowe techniki badań wirusologicznych. Namnażanie wirusów  w komórkach hodowli tkankowych. Efekt cytopatyczny.

JC

05.01

14 MWB

12.01.2015


Typ zakażenia i jego konsekwencje, faza produktywna i nie produktywna zakażenia, latencja. Onkogeneza wirusowa cechy transformacji wirusowej, właściwości komórek ulegających transformacji. Wirusy  odwrotnie transkrybujące – retro i hepadna-replikacja i potencjał transformacyjny.

Podstawowe techniki badań wirusologicznych c.d. Namnażanie wirusów w zarodkach ptaków.

JC

12.01

15 MWB

19.01.2015Infekcyjne czynniki subwirusowe, priony- podstawowe właściwości, „replikacja”. Wybrane dane na temat zakażeń wirusowych.

Podstawowe techniki badań wirusologicznych c.d. Wirusowa hemaglutynacja, ciałka wtrętowe. Zaliczenie końcowe

JC

19.01

Objaśnienie: MB- prof. dr habil. Marian Binek, BDK- dr habil. Bożena Dworecka-Kaszak prof. nadzw. SGGW, DK- dr habil. Danuta Klimuszko prof. nadzw. SGGW, MWB- dr habil. Marcin Wawrzyniec Bańbura prof. nadzw. SGGW,

Odp.- osoba odpowiadająca za przygotowanie ćwiczeń, DCh- dr Dorota Chrobak, MJB- dr Małgorzata Joanna Biegańska, JC- dr Joanna Cymerys, LS-D- dr Lidia Szulc-Dąbrowska, ASG- dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz,


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych