photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie lecznicą

wtorek 8.09.2015

Zarządzanie lecznicą

Zasady zaliczenia

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy.

Osoby uczestniczące w wykładach na zakończenie każdego wykładu otrzymują krótkie zadanie problemowe z omówionego zakresu do samodzielnego, pisemnego wykonania. Wykonanie zadań jest oceniane w skali od 1 do 3 punktów zaliczających.

Osoby uczestniczące w wykładach otrzymają ocenę odpowiadającą sumie zebranych punktów zaliczających (zalicza 50% punktów możliwych do zdobycia + 1 punkt).

Osoby, które nie uczestniczyły w wykładach, nie osiągnęły wymaganego minimum punktów lub chcą poprawić ocenę zaliczają przedmiot na podstawie końcowego kolokwium pisemnego.

Zalecana literatura

Altkorn J. Podstawy marketingu, Instytut marketingu, 2004

Dijkhuizen A.A., Morris R.S. Animal health economics. University of Sydney, 1997.

Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

L.p.

Tematyka wykładów

1.

2.

Forma organizacyjno – prawna prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, spółka jawna, spółka partnerska, wpis do rejestru przedsiębiorców, KRS.

3.

4.

Podstawy marketingu.

Ocena rynku, źródła informacji o klientach, określanie ceny usługi, elastyczność cen, zasady prowadzenia reklamy, etyka w reklamie.

Narzędzia marketingowe, strategie marketingowe.

Podstawy marketingu. Komunikowanie się z klientem, utrzymywanie stałego kontaktu z klientem.

5.

Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt.

Wpis do ewidencji zakładów leczniczych. Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt. Oznakowanie zakładu leczniczego dla zwierząt. Wymagania dla zakładów leczniczych dla zwierząt.

6.

Podatek VAT, stawki podatku VAT, kasy fiskalne, ulgi i odpisy, likwidacja działalności.

Zakupy i sprzedaż towarów i usług. Dokumenty sprzedaży, korekty sprzedaży, wydanie na zewnątrz, zwroty od klienta, dokumenty zakupu, korekty zakupu, przyjęcia z zewnątrz, zwroty do dostawców. Gospodarka magazynowa. Przychody, rozchody, przesunięcia międzymagazynowe, spis z natury, arkusze spisu z natury.

7.

Podstawowe zasady prowadzenia księgowości. Forma opodatkowania, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, księga handlowa

8.

Podatek dochodowy.

Wykorzystanie prywatnego samochodu, środki trwałe, zasady amortyzacji.

9.

Finanse lecznicy. Dowody kasowe (KP, KW), raporty kasowe, polecenia przelewu, wyciągi bankowe, bankowość internetowa, rozrachunki z kontrahentami, noty odsetkowe, wezwanie do zapłaty, rachunek wyników, wskaźniki finansowe, budżet. Gospodarowanie zapasami. Koszty zapasów, poziom zapasów, zarządzanie zapasami.

10.

Systemy komputerowe wykorzystywane w praktyce weterynaryjnej (Klinika XP, Veterinaro)

Zaliczenie pisemne I termin

11.

Zaliczenie pisemne II termin

Warszawa, 15.09.2017 dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw. SGGW


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych