photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Parazytologia i inwazjologia; sem 5

środa 9.09.2015

PARAZYTOLOGIA I INWAZJOLOGIA – III ROK SEMESTR  ZIMOWY 2017/2018

Kierownik Zakładu Parazytologii i Inwazjologii – dr hab. Marcin Wiśniewski /marcin_wisniewski@sggw.pl/

Prowadzący przedmiot: dr Maciej Klockiewicz /maciej_klockiewicz@sggw.pl/

Prowadzący ćwiczenia: dr Justyna Bartosik /justyna_bartosik@sggw.pl/, dr Paweł Górski /pawel_gorski@sggw.pl/, dr hab. Wojciech Zygner /wojciech_zygner@sggw.pl/

Miejsce: Bud. 23, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, sala ćwiczeniowa 2120, (czwartki).

 

PROGRAM ĆWICZEŃ

5.10.2017. (WZ)  Zasady i metody wykrywania inwazji  pasożytniczych.

–  zasady BHP w pracowni i w terenie; metody pobierania i konserwowania materiału

   do badań parazytologicznych, terminologia prazytologiczna

– metody koproskopowe: sedymentacji, flotacji Willisa-Schlaafa, rozcieńczeń McMastera

– wykrywanie larw nicieni metodami Vajdy i Baermana

– poszukiwanie pasożytów we krwi i tkankach: technika grubej kropli,

  przygotowywanie i barwienie rozmazów krwi, metoda trawienia tkanek, namnażanie

  i hodowla pierwotniaków, pobieranie i badanie zeskrobin.

– interpretacja wyników (wyniki fałszywie negatywne i pozytywne).

12.10.2017. (WZ) Metody serologiczne i molekularne stosowane w diagnostyce parazytologicznej.

– metody serologiczne: odczyn wiązania dopełniacza, odczyn aglutynacji

  bezpośredniej, odczyn immunofluorescencji bezpośredniej i pośredniej, test

  immunoenzymatyczny ELISA.           

– wykrywanie i badanie antygenów pasożytów metodą elektroforezy w żelu

  poliakrylamidowym SDS-PAGE, Western-blottingu, izoelektroogniskowania i elektroforezy dwukierunkowej IPG-2D.

metoda PCR: warianty metody, zastosowanie w parazytologii, wykrywanie i weryfikacja produktów PCR (elektroforeza w żelu agarozowym i hybrydyzacja).

19.10.2017. (PG)  Inwazje wiciowców u zwierząt (cz. 1)

Trypanosoma equiperdum, Trypanosma brucei ,  Leishmania sp. (morfologia,

  cykl życiowy, wykrywanie i zwalczanie inwazji).  

26.10.2017. (JB) Inwazje wiciowców u zwierząt (cz. 2)

Trichomonas sp., Giardia intestinalis., Histomonas meleagridis  (morfologia i cykl

  życiowy, wykrywanie i zwalczanie inwazji).  

9.11.2017. (WZ)  Pierwotniaki pasożytujące we krwi.

 Babesia sp., Plasmodium sp.,  Leukocytozoon sp.  (omówienie cyklu życiowego,

   morfologia  pasożyta, metody diagnozowania, profilaktyka i leczenie).

– Hepatozoonoza psów

 16.11.2017. (JB) Kokcydiozy zwierząt mięsożernych i świń.

Toxoplasma gondii – morfologia i cykl życiowy, diagnozowanie inwazji u żywicieli ostatecznych metodami koproskopowymi (różnicowanie z oocystami z rodzaju Cystoisospora sp. i Hammondia sp.), serologicznymi oraz molekularnymi ( PCR).

Isospora suis – kokcydioza prosiąt w chlewniach

– Inwazje pierwotniaków z rodzaju Sarcocystis spp.

– Zarażenia wywołane przez Cryptosporidium spp. u zwierząt gospodarskich

Neospora caninum – znaczenie inwazji w hodowli bydła

kokcydiozy jelitowe szczeniąt i kociąt – znaczenie inwazji w hodowlach zwierząt towarzyszących

 23.11.2017. (PG)  Kokcydiozy drobiu, cieląt, królików i źrebiąt

Eimeria sp. (morfologia, szczegóły cyklu życiowego, wykrywanie inwazji i ich zwalczanie).

– Kokcydiozy kur, indyków i blaszkodziobych (różnicowanie, lokalizacja i chorobotwórczość poszczególnych gatunków).

– Kokcydiozy cieląt wywoływane przez Eimeria spp.

– Kokcydiozy królików

Kokcydiozy: cykle życiowe,  chorobotwórczość poszczególnych gatunków diagnostyka i zwalczanie

Repetytorium – choroby wywoływane przez pierwotniaki

 30.11.2017. (JB, PG, WZ)  KOLOKWIUM I

 7.12.2017. (PG)  Inwazje przywr (cz. 1)

Fasciola hepatica: morfologia postaci dorosłych i larwalnych, cykl życiowy,

  diagnozowanie inwazji w okresie patentnym ( metoda sedymentacji ), zwalczanie.

– Paramphistomum cervi: morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji (różnicowanie jaj P. cervi i F. hepatica), zwalczanie inwazji.

14.12.2017.  (PG)  Inwazje  przywr  (cz. 2)

– Dicrocoelium dendriticum – morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji, leczenie.

Prosthogonimus sp. – morfologia, cykl życiowy, rozpoznanwanie inwazji i zwalczanie

Echinostomatidae pasożytujące u drobiu – Echinostoma revolutum,

  Echinoparyphium recurvatum, Hypodereum conoideum – cykl życiowy, diagnostyka, zwalczanie inwazji.

Notocotylus attenuatus  – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie.

21.12.2017.  (JB)  Inwazje  przywr  (cz. 3)             

– Alaria alatamorfologia, cykl życiowy, różnicowanie form rozwojowych Agamodistomum suis z larwami T. spiralis.

Opistorchis felineus, Echinochasmus perfoliatus, Schistosoma sp. – morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji, leczenie.

4.01.2018.  (WZ)  Inwazje tasiemców (cz. 1)

– Charakterystyka tasiemców

Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia soliummorfologia, cykle

  życiowe. Miejsca predylekcyjne do osiedlania się larw w organizmie żywicieli pośrednich.

– Hymenolepis sp. – drogi zarażenia, sposoby unikania i zwalczania inwazji.

11.01.2018.  (WZ)   Inwazje tasiemców (cz. 2)

– Inwazje tasiemców pasożytujących u mięsożernych:  Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Mesocestoides lineatus,  Dipylidium caninum, Multiceps multiceps, Taenia pisiformis – cykle życiowe, morfologia, niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, diagnostyka i zwalczanie.

 18.01.2018. (JB) Inwazje tasiemców (3)

Tasiemce kopytnych (rodzina Anoplocephalidae): Moniezia expansa, benedeni, Anoplocephala magna, A. perfoliata, Paranaplocephala mamillana. (cykl życiowy, morfologia, diagnostyka zwalczanie).

– Tasiemce drobiu: Drepanidotaenia sp.,  Fimbriaria sp.,   Diorchis sp. (cykle

  życiowe, diagnostyka, zwalczanie).

Repetytorium – inwazje przywr i tasiemców.

 25.01.2017. (JB, PG, WZ) KOLOKWIUM II  

Zaliczenie semestru zimowego

0lParazytologia i Inwazjologia

Program wykładów w roku akademickim 2017/18

SEMESTR V – miejsce: Bud. 23, Aula 3, środy 10-12.

 4.10.2017. (MK) W. I-II. Definicja i rodzaje pasożytnictwa. Zależności między żywicielami i pasożytami. Występowanie pasożytów w świecie zwierząt. Przystosowania do pasożytnictwa. Przystosowania fizjologiczne i behawioralne do pasożytniczego trybu życia (modyfikacje głównych szlaków metabolicznych, zróżnicowanie metaboliczne różnych stadiów rozwojowych pasożytów). Potencjał biotyczny pasożytów i jego realizacja. Główne drogi inwazji i modyfikacje ułatwiające zasiedlanie żywiciela.

11.10.2017. (WZ) W. III-IV. Patologia i immunopatologia inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora pasożytujących w przewodzie pokarmowym lub drogach rodnych zwierząt domowych i dzikich (Giardia spp., Histomonas sp., Trichomonas spp.,  Entamoeba spp.)

18.10.2017. (WZ) W. V-VI. Patologia, immunobiologia, epidemiologia i zapobieganie inwazjom pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp., Leishmania spp., Babesia spp., Theileria spp., Plasmodium spp.).

25.10.2017. (WZ) W. VII-VIII. Patologia, immunobiologia , epidemiologia i prewencja inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp., Leishmania spp., Babesia spp., Theileria spp., Plasmodium spp.).

8.11.2017. (MK) W. IX-X. Rola tegumentu w biologii i patogenności przywr. Patologia i immunobiologia inwazji przywr z rodzin Fasciolidae (Fasciola hepatica), Dicrocoelidae i Paramphistomatidae u zwierząt gospodarskich. Karcinogenna rola przywr – przegląd inwazji.

 15.11.2017. (PG) W. XI-XII. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji przywr  z rodzin: Schistosomatidae, Opisthorchidae, Prosthogonimidae, Diplostomatidae.

22.11.2017. (WZ) W. XIII-XIV. Rola tegumentu w biologii i patogenności tasiemców. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Taenidae u żywicieli pośrednich i ostatecznych. Wągrzyce i bąblowice. Zoonozy wywoływane przez tasiemce.

 29.11.2017. (WZ) W. XV-XVI. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Anoplocephalidae, Hymenolepididae, Davaneidae, Dilepididae pasożytujących u ssaków i ptaków.

6.12.2017. (PG) W. XVII-XVIII. NICIENIE – morfologia i biologia. Znaczenie pasożytniczych nicieni w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej – przegląd. Caenorhabditis elegans – znaczenie tych robaków w parazytologii eksperymentalnej. Przegląd inwazji słupkowców dużych i małych u koniowatych. Problem narastającej lekooporności słupkowców u koni. Chabertioza owiec, ezofagostomoza owiec, bydła i świń.

13.12.2017. (PG) W. XIX-XX. Inwazje nicieni z rodzin Strongylidoidea oraz Ancylostomatidea. Ekstensywność i patogenność inwazji węgorków (Strongyloides spp.). Ekstensywność inwazji Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala u mięsożernych. Formy kliniczne tęgoryjczyc. Reakcje immunologiczne i immunopatologiczne towarzyszące inwazjom węgorków i tęgoryjców. Epizootiologia tęgoryjczyc, problem larw wstrzymanych, znaczenie transmisji transuteralnej i laktogennej. Zoonozy wywoływane przez tęgoryjce mięsożernych (cutaneous larva migrans). Tęgoryjczyce przeżuwaczy.

20.12.2017. (PG). W. XXI-XXII. Inwazje nicieni z rodziny Trichostrongylidae u bydła i małych przeżuwaczy.  Zjawiska samowyleczenia (self cure) i skoku wiosennego (spring rise). Ekstensywność i znaczenie inwazji Ostertagia ostertagi Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, Nematodirus battus, Trichostrongylus colubriformis) Postacie kliniczne hemonchozy i ostertagiozy owiec. Czy reakcja samowyleczenia jest korzystna dla żywiciela? Skok wiosenny – występowanie, źródła i mechanizmy.

 3.01.2018. (MK) W. XXIII-XXIV. Nicienie pasożytujące w układzie oddechowym drobiu, przeżuwaczy, świń, dzików i mięsożernych. Ekstensywność, patogeneza i zapobieganie inwazji nicieni z rodzin Syngamidae, Metastrongylidae, Protostrongylidae. Epizootiologia inwazji Angiostrongylus vasorum ( francuski robak sercowy).

10.01.2018. (WZ). W. XXV-XXVI. Inwazje glist i owsików u zwierząt towarzyszących i hodowlanych. Patologia i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin Ascaridoidea i Anisakidae (Ascaris lumbricoides/suum, Parascaris equorum, Toxocara vitulorum, Toxocara canis, Baylascaris procyonis. Zoonozy wywoływane przez Toxocara spp. oraz nicienie z rodziny Anisakidae. Patogeneza inwazji nicieni z rodziny Oxyuroidea: O. equi, Sephacia sp.).

17.01.2018. (MK). W. XXVII-XXVIII. Ekstensywność i  immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Spiruroidea (Spirocerca sp., Habronema sp., Draschia sp., Thelazia sp., Gongylonema sp.) Filarioidea: Inwazje Dirofilaria repens w Polsce, Dirofilaria immitis, Setaria sp., Onchocerca sp.). 

24.01.2018. (MK) W. XXIX-XXX. Ekstensywność i  immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Trichuroidea (Trichuris sp., Trichinella sp., Capillaria  sp.)  u zwierząt hodowlanych i towarzyszących. Kliniczne i epidemiologiczne znaczenie inwazji Trichinella sp. u zwierząt i ludzi.

SEMESTR VI – miejsce: Bud. 23, Aula 4, środy 10-12.

 28.02.2018. (PG) W. XXXI-XXXII.  Pasożytnicze stawonogi – wprowadzenie do chorób wywoływanych przez skorupiaki, owady i pajęczaki. Epidemiologia inwazji pasożytów zewnętrznych u ludzi i zwierząt domowych.

 7.03.2018. (PG) W. XXXIII-XXXIV.  Choroby wywoływane przez inwazje owadów pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, koni i zwierząt towarzyszących. Nadwrażliwość bydła na alergeny zawarte w ślinie meszek (Simulium sp.); etapy choroby, środki zapobiegawcze. Komary, bąki. Antykoagulanty owadów krwiopijnych. Gastrerofiloza koni, częstość występowania, objawy i środki zapobiegawcze. Ekstensywność i patogeneza inwazji Oestrus ovis. Hypodermoza bydła. Odpowiedź immunologiczna żywiciela na zarażenie Hypoderma sp. i jej znaczenie w patogenezie i eliminacji inwazji. Zmiany zapalne i martwice skóry przeżuwaczy wywoływane przez larwy much (Lucilla cuprina, Calliphora stimulans).

 14.03.2018. (PG) W. XXXV-XXXVI. Choroby wywołane przez pasożytnicze roztocza – wprowadzenie. Świerzb kopytnych i mięsożernych. Nużyce u ludzi i zwierząt. Epidemiologia cheyletielozy. Świerzb drążący świń, koni, przeżuwaczy i mięsożernych. Świerzb naskórny dużych i małych zwierząt. Świerzb pęcinowy. Ekstensywność i patogeneza tych inwazji. Straty ekonomiczne wynikające z inwazji świerzbowców. Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się świerzbu u zwierząt, sposoby zapobiegania tym inwazjom. Demodekoza psów i jej postacie. Demodekoza bydła, owiec, kóz i koni. Znaczenie genotypu, statusu immunologicznego i diety żywiciela dla wystąpienia i intensywności objawów klinicznych demodekozy. Objawowa demodekoza u ludzi – epidemiologia. Znaczenie inwazji pajęczaków u ptaków – zoonozy.

 21.03.2018. (MK) W. XXXVII-XXXVIII. Rozpowszechnienie, wykrywanie i mechanizmy oporności na leki przeciwpasożytnicze: pierwotniakobójcze, przeciwrobacze i insektycydy/akarycydy. Parazytologia ekologiczna – naturalne metody zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt.

28.03.2018. (ED) W. XXXIX-XL. Oddziaływania w układzie pasożyt – żywiciel. Antygeny pasożytnicze. Główne mechanizmy obronne żywicieli.

 11.03.2018. (ED) W. XLI-XLII. Unikanie przez pasożyty efektów odpowiedzi obronnej żywiciela.

Mechanizmy i przykłady unikania przez pasożyty efektów odpowiedzi immunologicznej żywiciela (mimikra molekularna, dystrakcja immunologiczna, immunomodulacja, enzymy neutralizujące tlenek azotu i wolne rodniki, proteazy rozcinające przeciwciała)

18.03.2018. (ED) W. XLIII-XLIV. Wykorzystanie szczepionek do kontrolowania inwazji pasożytniczych. Nowe trendy w parazytologii klinicznej. Istniejące i przygotowywane szczepionki przeciw inwazjom i/lub skutkom inwazji  pasożytniczych pierwotniaków, robaków i stawonogów.

25.03.2018. (ED) W. XLV. Pasożyty a alergie u zwierząt i ludzi.

Literatura i materiały pomocnicze

1) Anderson R.C. Nematode Parasites of Verterbrates. Their development and transmission, 2nd ed. CABI. 2000.

2) Bowman Dwight D. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Edra Urban & Partner. Wrocław  2012.

3) Bowman D.D. Parasitology for Veterinarians. WB Sanders 2000.

4) FAO Animal health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, Rome 1998.

5) FAO Animal Health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of  poultry parasites, Rome 1998.

6) Georgi J.R., Georgi M.E. Canine clinical parasitology, Lea & Febiger 1992.

7) Bowman D.D., Hendrix Ch.M., Lindsay D.S., Barr S.C. Feline clinical parasitology. Iowa State University Press,  2002.

8) Kassai T. Veterinary Helminthology. Butterworth-Heinemann, 1999

9) Urquhart G.M. et al. Veterinary Parasitology, Longman Group UK 1987.10) Wall R. Shearer D. Veterinary entomology. Chapman & Hall 1997.

11) Warren K.S. Immunology and molecular biology of parasitic infections. Blackwell Scientific Publ. 1993

12) Dziubek Z. (red). Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 1996

13) J.L. Gundłach, A. B. Sadzikowski – „Diagnostyka i zwalcznie inwazji  pasożytów u zwierząt” WAR, Lublin 1995 

14) J.L.Gundłach, A.B.Sadzikowski – „Parazytologia i parazytozy zwierząt”, PWRiL, 2004

15) S. Furmaga – „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych” PWRiL 1983

16) Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red) Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL  1999.

17) F. Piotrowski – „Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych”, PWRiL, 1980

18) W. Stefański – „Parazytologia weterynaryjna” t. I i II, PWRiL, 1968

19) W. Stefański, E. Żarnowski – „Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL 1968

20) Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich-wybrane metody diagnostyczne. W-wa 1999.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych