photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Biostatystyka i metody dokumentacji

niedziela 21.02.2016

Informacje ogólne i zasady zaliczania

Program trwa 1 semestr w wymiarze 1 godziny ćwiczeń i 1 godziny wykładów tygodniowo. Ćwiczenia odbywają się naprzemiennie, w blokach dwugodzinnych, co drugi tydzień. Wykłady są wstępem i przygotowaniem teoretycznym do samodzielnej pracy w trakcie ćwiczeń. Opanowanie materiału wykładowego jest niezbędne do wykonania zadań. Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem testowym z zakresu tematyki wykładów i ćwiczeń.

Wykłady prowadzi dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW. Prowadzącym przedmiot jest dr Michał Czopowicz.

Zalecane podręczniki

Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. Podstawy statystyki z przykładami w Excelu. Wyd. SGGW, 2005

Moczko J. A., Bręborowicz G. H., Tadeusiewicz R. Statystka w badaniach medycznych. Springer PWN, 1998

Olech W., Wieczorek M. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, 2002

Petrie A., Watson P. Statistics for Veterinary and Animal Science. Blackwell Publising, 2006

Stanisz A. Biostatystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005

Watała C. Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych. α-medica press, 2002

Szczegółowy program wykładów rok akademicki 2017/2018

Nr

Temat

1

Statystyka. Rola statystyki. Podstawowe pojęcia i definicje. Zmienne i wzajemne ich relacje. Wybór próby.

2

Prawdopodobieństwo i statystyka. Skale pomiarowe. Rozkłady liczebności, częstości, liczebności skumulowanej i częstości skumulowanej.

3

Statystyka opisowa. Miary rozkładu. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej.

4

Statystyka opisowa. Klasyczne i pozycyjne miary rozproszenia. Asymetria rozkładu. Kształt rozkładu.

5

Rozkład prawdopodobieństwa. Ciągły i dyskretny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Gęstość prawdopodobieństwa. Dystrybuanta.

6

Rozkład prawdopodobieństwa. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poisson’a. Rozkład Chi-kwadrat. Rozkład F Fischera-Snedecora. Rozkład t-Studenta.

7

Rozkład nornmalny. Centralne twierdzenie graniczne. Zasada trzech sigm.

8

Przedziały ufności. Granice ufności. Poziom ufności. Standardowy rozkład normalny.

9

Testowanie hipotez statystycznych. Hipotezy statystyczne. Testy istotności. Statystyka testu.  Poziom istotności. Testy jednostronne i obustronne. Wartości krytyczne. Prawdopodobieństwo testowe (p-wartość). Błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Moc testu.

10

Testy parametryczne. Testy parametryczne a nieparametryczne. Test t-Studenta dla zmiennych powiązanych i niepowiązancyh.

11

Testy nieparametryczne. Test Chi-kwadrat. Test McNemary. Test Kołmogorowa-Smirnowa.

12

Testy nieparametryczne. Test U Manna-Whitneya. Test Wilcoxona.

13

Analiza wariancji (ANOVA). Jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji.

14

Korelacja i regresja. Współczynnik korelacji Pearsona. Regresja liniowa. Regresja logistyczna.

15

Planowanie eksperymentu i analiza danych.

Wykłady będą się odbywać w Auli I w poniedziałki w godz. 18.15-20.00 i wtorki w godz. 17.15-19.00.

dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

Szczegółowy program ćwiczeń rok akademicki 2017/2018

Nr

Tematyka

Prowadzący

Grupa

Data

Godz.

1

Rachunek prawdopodobieństwa. Zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe. Teoria zbiorów. Definicja prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. Elementy kombinatoryki.

 

M.Cz.

9

22.02

8.30

M.Cz.

5

22.02

10.00

M.Cz.

11

22.02

11.30

M.Cz.

1

22.02

13.15

J.K.

7

22.02

14.45

J.K.

3

22.02

16.15

J.K.

10

1.03

8.30

J.K.

6

1.03

10.00

M.Cz.

12

1.03

11.30

M.Cz.

2

1.03

13.15

M.Cz.

8

1.03

14.45

M.Cz.

4

1.03

16.15

2

Statystyka opisowa I. Dane ilościowe i jakościowe. Skale pomiarowe. Prezentacja danych. Miary statystyczne. Klasyczne i pozycyjne miary skupienia.

M.Cz.

9

8.03

8.30

M.Cz.

5

8.03

10.00

M.Cz.

11

8.03

11.30

J.K.

1

8.03

13.15

J.K.

3

8.03

14.45

J.K.

7

8.03

16.15

A.M.

10

15.03

8.30

A.M.

6

15.03

10.00

A.M.

12

15.03

11.30

M.M.

2

15.03

13.15

M.M.

4

15.03

14.45

M.M.

8

15.03

16.15

3

Statystyka opisowa II. Klasyczne i pozycyjne miary rozproszenia. Prezentacja rozkładu danych.

J.K.

9

22.03

8.30

J.K.

5

22.03

10.00

J.K.

11

22.03

11.30

M.M.

1

22.03

13.15

M.M.

3

22.03

14.45

M.M.

7

22.03

16.15

J.K.

10

29.03

8.30

J.K.

6

29.03

10.00

J.K.

12

29.03

11.30

A.M.

2

29.03

13.15

A.M.

4

29.03

14.45

A.M.

8

29.03

16.15

4

Statystyka opisowa III. Miary asymetrii rozkładu. Miary kształtu rozkładu. Analiza miar statystycznych.

J.K.

9

5.04

8.30

J.K.

5

5.04

10.00

M.Cz.

11

5.04

11.30

M.Cz.

1

5.04

13.15

M.Cz.

3

5.04

14.45

M.Cz.

7

5.04

16.15

A.M.

10

12.04

8.30

A.M.

6

12.04

10.00

A.M.

12

12.04

11.30

M.M.

2

12.04

13.15

M.M.

4

12.04

14.45

M.M.

8

12.04

16.15

5

Wnioskowanie statystyczne I. Rozkłady normalny. Przedziały ufności. Zasady testowania hipotez. Testy parametryczne a nieparametryczne

M.Cz.

9

19.04

8.30

M.Cz.

5

19.04

10.00

M.Cz.

11

19.04

11.30

J.K.

1

19.04

13.15

J.K.

3

19.04

14.45

J.K.

7

19.04

16.15

L.W.

10

26.04

8.30

L.W.

6

26.04

10.00

L.W.

12

26.04

11.30

A.M.

2

26.04

13.15

A.M.

4

26.04

14.45

A.M.

8

26.04

16.15

6

Wnioskowanie statystyczne II. Testy parametryczne. Sprawdzanie normalności rozkładu (test Chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa). Test t-Studenta dla zmiennych zależnych. Test t-Studenta dla zmiennych niezależnych.

M.Cz.

9

10.05

8.30

M.Cz.

5

10.05

10.00

M.Cz.

11

10.05

11.30

L.W.

1

10.05

13.15

L.W.

3

10.05

14.45

L.W.

7

10.05

16.15

A.M.

10

17.05

8.30

A.M.

6

17.05

10.00

A.M.

12

17.05

11.30

M.M.

2

17.05

13.15

M.M.

4

17.05

14.45

M.M.

8

17.05

16.15

7

Wnioskowanie statystyczne III. Testy nieparametryczne. Test chi-kwadrat. Test McNemara. Test Kołmogorowa-Smirnowa. Test U Manna-Whitneya. Test Wilcoxona.

M.Cz.

9

24.05

8.30

M.Cz.

5

24.05

10.00

M.Cz.

11

24.05

11.30

M.M.

1

24.05

13.15

M.M.

3

24.05

14.45

M.M.

7

24.05

16.15

A.M.

10

7.06

8.30

A.M.

6

7.06

10.00

A.M.

12

7.06

11.30

L.W.

2

7.06

13.15

L.W.

4

7.06

14.45

L.W.

8

7.06

16.15

8

Zaliczenie (1 godz.)

wszyscy

9

14.06

8.30

wszyscy

5

14.06

10.00

wszyscy

11

14.06

11.30

wszyscy

1

14.06

13.15

wszyscy

3

14.06

14.45

wszyscy

7

14.06

16.15

wszyscy

10

14.06

8.30

wszyscy

6

14.06

10.00

wszyscy

12

14.06

11.30

wszyscy

2

14.06

13.15

wszyscy

4

14.06

14.45

wszyscy

8

14.06

16.15

Ćwiczenia odbywają się w czwartki w pracowni komputerowej nr 120 w budynku 22

Prowadzący ćwiczenia:

J. K. – dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

L.W. – dr Lucjan Witkowski

M.Cz. – dr Michał Czopowicz

M.M. – lek. wet. Marcin Mickiewicz

A.M. – lek. wet. Agata Moroz


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych