photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zatrudni lek. wet.

sobota 13.08.2016

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo – dydaktyczny na czas nieokreślony
DZIEDZINA: nauki weterynaryjne

DATA OGŁOSZENIA: 11.08-2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2016
LINKI DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: biologiczna ocena żywności, doświadczenia na zwierzętach, opieka nad zwierzętarnią, analiza chemiczna materiału biologicznego i produktów spożywczych

Dodatkowe informacje:
OPIS: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).
Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii i stopnień naukowy doktora (lub otrzymać stopień naukowy doktora do końca 2016 roku) i być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych przede wszystkim w języku polskim, jak też i angielskim. Wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w obszarze badań dotyczących biologicznej oceny żywności i analizy żywności ze znajomością technik laboratoryjnych. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień i praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, w tym także w wykonywaniu sekcji zwierząt laboratoryjnych oraz umiejętność pobierania materiału doświadczalnego od zwierząt oraz utrzymania i kierowania zwierzętarnią. Dodatkowo wymagane jest posiadanie certyfikatów dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz ich przeprowadzenie, dla osób wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt, dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostan. Wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Kandydat powinien być autorem lub współautorem minimum 5 publikacji z listy filadelfijskiej, wykazać się kierowaniem i udziałem w realizacji projektów badawczych NCN lub NCBiR, jak również mieć doświadczenie w upowszechnianiu wyników badań naukowych na konferencyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymagana jest znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATGRAPHICS).

Dodatkowe informacje: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, pok. 2110, tel. (+48 22) 59 37 125 lub prof. dr hab. Anna Brzozowska pok.2124, tel. (+48 22) 59 37 110, budynek nr 32, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. B2109 lub B2125 następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
– kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów
– wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),
– oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
– opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2016


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych