photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

wtorek 26.06.2018

Warunki rekrutacji

wg Uchwały Nr 36 -2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

pn. Weterynaryjne nauki kliniczne

które trwać będą od 01.10.2018 roku do 30.09.2022 roku

 

►Obszar: Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

►Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne) 

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 10 września 2018 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały),

2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

3) CV zawierające w szczególności: informacje o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,

4) dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5x 5,5 cm,

5) odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

6) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy- średnią ze studiów I i II stopnia),

7) opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacjach kandydata do pracy naukowej,

8) zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości do objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Opiekunem naukowym/ promotorem, o którym mowa w ust 1 pkt 8, może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Wskazane jest, aby opiekun naukowy/promotor posiadał środki na realizację eksperymentalnej części pracy doktorskiej, jeżeli taką się przewiduje.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 20 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski).

Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa, tel.  604 476 566.

                                                              

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marcin Bańbura          

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych