photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

poniedziałek 9.07.2018

Warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała Nr 36- 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dn. 30.04.2014

Stacjonarne Studia Doktoranckie pn. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów i zootechników. Kandydaci do 31 sierpnia 2018 roku powinni składać następujące dokumenty w Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (Kierownika studiów doktoranckich prof.dr hab. T.Motyla):

1. Podanie (załącznik nr1) wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2)
3. CV, zawiera: informację o znajomości języków obcych (certyfikaty), informację o aktywności naukowej, informację o publikacjach, nagrodach i wyróżnieniach, działalności w kołach naukowych, stażach naukowych krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań kandydata,
4. 2 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów I i II stopnia),
7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej.
8. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3).

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników
postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich. Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
• średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
• dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
• wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wyznaczony po utworzeniu studiów doktoranckich.

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Marcin Bańbura 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych