photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja uzupełniająca do projektu POWR

niedziela 9.09.2018

Trwa rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu:

„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “

„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “ to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, realizowany od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r, na podstawie umowy – POWR.03.04.00-00-D008/17-00. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 27 pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Medyny Weterynaryjnej SGGW, które nie ukończyły 35 lat w chwili przystąpienia do projektu i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne na WMW SGGW posiadając stopień doktora lub odbywając studia III stopnia. Projekt zakłada przeprowadzenie dla uczestników szkoleń językowych (j. angielski) łączących naukę języka specjalistycznego (weterynaria) oraz wiedzę metodyczną jak uczyć swojego przedmiotu w języku angielskim. Uczestnicy będą mieć również możliwość podnieść swoje kompetencje w zakresie obsługi programów do tworzenia i prowadzenia zajęć e-learningowych. Uczestnik może również zgłosić chęć udziału w krótkoterminowym stażu zagranicznym w jednym z renomowanych jednostek realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie medycyny weterynaryjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (dostępnym poniżej), jak i pobranie, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych a następnie złożenie ich w budynku WMW SGGW nr 24 pok. 210 do 01 października 2018 r.

W sprawie ewentualnych pytań proszę o kontakt e-mailowy: paula_kielbik@sggw.pl

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone na stronie internetowej SGGW: sggw.pl w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji oraz powiadomieni drogą elektroniczną zostaną uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Planowane efekty projektu:

Projekt zakłada podniesienie kompetencji dydaktycznych przez młodą kadrę uczelni, która nabyte podczas udziału w projekcie umiejętności będzie wykorzystywać na zajęciach ze studentami  już w trakcie realizacji projektu, a także przez min. 4 semestry po jego zakończeniu. W ten sposób wzmocni się potencjał edukacyjny uczelni, efektywność i jakość nauczania.

Całkowita wartość projektu – 346 368,75 PLN w tym kwota dofinansowania – 335 973,75 PLN


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych