photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


I ROK – konsekwencje braku podpisania umowy

czwartek 4.10.2018

UWAGA I ROK – podpisywanie umów + inne dokumenty

Zgodnie z Regulaminem studiów:
§ 23
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów.

2. Niepodjęcie studiów stwierdzane jest wówczas, gdy do końca pierwszego pełnego tygodnia zajęć, począwszy od daty rozpoczęcia roku akademickiego określonej właściwym zarządzeniem Rektora, osoba przyjęta na studia w drodze rekrutacji nie dopełni wszystkich następujących czynności:
1) złożenie ślubowania;
2) odbiór legitymacji studenckiej;
3) dostarczenie właściwego orzeczenia lekarskiego (o ile jest ono wymagane); w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może przedłużyć termin złożenia wymaganego orzeczenia lekarskiego.

4. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce;
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych