photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komunikat Rektora SGGW

poniedziałek 27.04.2020
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Komunikatów Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.z dnia 24 marca 2020 r. i z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczących zasad funkcjonowania Uczelni w okresie czasowego ograniczenia jej działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.), niniejszym:

przedłużam do dnia 24 maja 2020 r. zasady funkcjonowania Uczelni określone w Komunikacie Rektora z dnia 17 marca 2020 r., w tym zasadę pracy zdalnej, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec zmianie w przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stanowiły inaczej.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych