photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Schonisko na Paluchu

czwartek 5.10.2017

Paluch lek wetSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch zatrudni pracownika na stanowisku:
★★★LEKARZ WETERYNARII★★★
Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami, mile widziane specjalista chorób psów i kotów lub specjalista chorób małych zwierząt,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• dobra organizacja pracy,
• zdyscyplinowanie,
• wrażliwość na los zwierząt,
• odporność na stres.

CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w Schronisku, prosimy przesyłać na adres: info@napaluchu.waw.pl


Praca w łęczyckim

niedziela 26.03.2017

Gabinet weterynaryjny poszukuje lek wet do pracy przy bydle, mile widziana umiejętność inseminacji bydła. Dogodne warunki zatrudnienia: telefon, mieszkanie i samochód służbowy. Zapraszamy także absolwentów do odbycia stażu- praca w terenie, możliwość późniejszego zatrudnienia. woj, łódzkie, powiat łęczycki tel. 530-067-733


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zatrudni lek. wet.

sobota 13.08.2016

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo – dydaktyczny na czas nieokreślony
DZIEDZINA: nauki weterynaryjne

DATA OGŁOSZENIA: 11.08-2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2016
LINKI DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: biologiczna ocena żywności, doświadczenia na zwierzętach, opieka nad zwierzętarnią, analiza chemiczna materiału biologicznego i produktów spożywczych

Dodatkowe informacje:
OPIS: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).
Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii i stopnień naukowy doktora (lub otrzymać stopień naukowy doktora do końca 2016 roku) i być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych przede wszystkim w języku polskim, jak też i angielskim. Wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w obszarze badań dotyczących biologicznej oceny żywności i analizy żywności ze znajomością technik laboratoryjnych. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień i praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, w tym także w wykonywaniu sekcji zwierząt laboratoryjnych oraz umiejętność pobierania materiału doświadczalnego od zwierząt oraz utrzymania i kierowania zwierzętarnią. Dodatkowo wymagane jest posiadanie certyfikatów dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz ich przeprowadzenie, dla osób wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt, dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostan. Wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Kandydat powinien być autorem lub współautorem minimum 5 publikacji z listy filadelfijskiej, wykazać się kierowaniem i udziałem w realizacji projektów badawczych NCN lub NCBiR, jak również mieć doświadczenie w upowszechnianiu wyników badań naukowych na konferencyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymagana jest znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATGRAPHICS).

Dodatkowe informacje: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, pok. 2110, tel. (+48 22) 59 37 125 lub prof. dr hab. Anna Brzozowska pok.2124, tel. (+48 22) 59 37 110, budynek nr 32, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. B2109 lub B2125 następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
– kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów
– wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),
– oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
– opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2016


Praca w Skwierzynie

piątek 12.08.2016

Przyjmę do pracy lekarza weterynarii do przychodni weterynaryjnej w Skwierzynie, woj. lubuskie

Praca z małymi zwierzętami. Przychodnia wyposażona jest we własne laboratorium, usg, aparat do hemodializy.

Zapraszam do współpracy, wprowadzę do zawodu.

e-mail: gabinetweterynaryjny2012(at)gmail.com


Praca na Suwalszczyźnie

niedziela 17.07.2016

Terenowa lecznica na Suwalszczyźnie zatrudni do pracy ze zwierzętami gospodarskimi, głównie bydło. Staż lub etat. Mieszkanie bez opłat. Kontakt: 500 473 608


Praca – drób

poniedziałek 16.05.2016

Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna obsługująca fermy drobiu i zakłady wylęgowe zatrudni lekarza weterynarii do pracy w terenie.
Rejon: Mińsk Maz.,Warszawa.
Wymagania: dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B
List motywacyjny oraz CV proszę kierować na adres kariera(at)ovovetica.pl


Zatrudnimy na stanowisko doktorant-stypendysta

sobota 7.05.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra nauk Fizjologicznych na stanowisko: doktorant-stypendysta

Wymagania:

– Ukończone studia magisterskie lub równoważne ze specjalnością biologia, biotechnologia, weterynaria

– Silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej,

– Umiejętność pracy w zespole

– Zainteresowania w dziedzinie immunologii nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem roli makrofagów, szlaków transportowych w komórce oraz metabolizmu żelaza

-Umiejętność samodzielnej pracy z mikroskopem konfokalnym, cytometrem przepływowym, znajomość technik biologii molekularnej oraz technik hodowli komórkowej in-vitro oraz analizy danych uzyskanych z wykorzystaniem tych technik

-Ukończony kurs POLLASA

– Biegła znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Zadaniem doktoranta będzie badanie wewnątrzkomórkowego transportu wybranych białek oraz mechanizmu komunikacji pomiędzy komórkami za pomocą technik obrazowania in vitro oraz cytometrii przepływowej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 5 – NZ

Termin składania ofert: 13.05.2016 godz. 00:00.

Forma składania ofert: CV + list motywacyjny + list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego

Warunki zatrudnienia: Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez okres 3 lat

Dodatkowe informacje: Proszę o przesyłanie ofert na adres magdalena_krol(at)hotmail. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Praca – Kierownik Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

środa 13.05.2015

WUM-logo

Prorektor ds. Kadr

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

Nr ref. APK/1210-15/2015

 

A.Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii lub zootechniki.
 2. Minimum 5 letni staż pracy w zwierzętarni eksperymentalnej.
 3. Doświadczenie w nadzorze chowu zwierząt laboratoryjnych, w sprawowaniu opieki nad zwierzętami
  w eksperymencie, w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych na zwierzętach laboratoryjnych np.: mysz, szczur, królik i świnia getyńska.
 4. Znajomość podstawowych przepisów prawnych regulujących ochronę zwierząt laboratoryjnych.
 5. Umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
 6. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

B. Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem.
 2. Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych posiadanych.
 4. Oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 Oferty mogą być składane osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r. w Sekretariacie Prorektora ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 109, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca


Kontakt: (0-22) 57 20 109

 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 182 poz. 1228).

Pracownicy WUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części II: „wymagane dokumenty”, w punktach: 3,5 jeżeli są one w aktach osobowych. Dostępność tych dokumentów potwierdza pracownik Działu Personalnego.


PRACA DLA STUDENTÓW LUB ABSOLWENTÓW WETERYNARII

poniedziałek 11.05.2015

Stanowisko: E-reprezentant Medyczny (współpraca z firmą Boehringer Ingelheim)

Gdzie: Mokotów, Wołoska 22, Connectmedica.

Wiążesz swoją ścieżkę kariery z międzynarodową firmą farmaceutyczną? To świetnie! Connectmedica do swojego działu sprzedaży poszukuje E-reprezentantów Medycznych, którzy będą realizować strategię sprzedaży leków weterynaryjnych poprzez Wideokonferencje, dla naszego klienta firmy Boehringer Ingelheim.

Connectmedica – jesteśmy agencją reklamową i działamy w obszarze zdrowia. Tworzymy zintegrowaną komunikację dla branży medycznej, farmaceutycznej i innych związanych ze zdrowiem. Współpracujemy z największymi firmami farmaceutycznymi w Polsce m.in. Boehringer Ingelheim, USP Zdrowie. Więcej o naszej firmie: www.connectmedica.com

Boehringer Ingelheim (BI) – jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie i działa w obszarze leków weterynaryjnych. Więcej o firmie: http://www.boehringer-ingelheim.pl/

E-reprezentant Medyczny Zakres obowiązków:

• Prezentacja i sprzedaż produktów firmy Boehringer Ingelheim poprzez Wideokonferencje.

• Kontakt z lekarzami weterynarii i umawianie E-wizyt w oparciu w wewnętrzną bazę firmy.

• Zbieranie zamówień od lekarzy i odpowiadanie na ich zapytania.

• Tworzenie ofert dla klientów.

• Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami.

• Współpraca z przedstawicielami handlowymi firmy Boehringer Ingelheim oraz udział w cyklicznych spotkaniach z firmą.
Wymagania:

• Student lub absolwent weterynarii, zootechniki lub kierunku pokrewnego.
• Znajomość leków weterynaryjnych i rodzajów chorób u zwierząt.

• Dobra dykcja oraz łatwość w prowadzeniu rozmów telefonicznych/wideokonferencji z Klientami.

• Czarujący i ujmujący sposób bycia, połączony z wysoką kulturą osobistą.

• Wyjątkowo rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie.

• Silna motywacja do pracy – zorientowanie na efektywność.

• Dobra znajomość pakietu MS Office.

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

• Doświadczenie w sprzedaży w firmie farmaceutycznej jako Przedstawiciel Medyczny/Konsultant Medyczny – mile wdziane.

• Doświadczenie w telefonicznej sprzedaży/obsłudze klienta – mile widziane.

• Chęć dalszego rozwoju w sprzedaży w firmie farmaceutycznej – mile widziane. Oferujemy:

• Praca pod okiem Team Leadera w przyjaznej atmosferze.

• Szkolenia przygotowujące do pracy oraz udział w konferencjach weterynaryjnych.

• Stałe wynagrodzenie.

• Praca w nowoczesnym biurze (okolice Galerii Mokotów).

• Szansę zdobycia specjalistycznej wiedzy i nawiązania kontaktów w środowisku weterynaryjnym.

• Możliwość współpracy przy innowacyjnym projekcie z wiodącą firmą farmaceutyczną.

• Możliwości dalszego rozwoju w firmie Boehringer Ingelheim.

APLIKUJ POPRZEZ STRONĘ:


Staż w Augustowie

wtorek 10.03.2015

weterynarzPrzyjmę na staż Lekarza Weterynarii z możliwością zatrudnienia na stałe przy owocnej współpracy. Praca przede wszystkim z dużymi zwierzętami, głównie bydło mleczne, pomoc przy leczeniu i zabiegach operacyjnych małych zwierząt.

Całodobowa Lecznica Zwierząt „HIRON” Leszek Czokajło w Augustowie, województwo Podlaskie (nasz strona: www.czokajlo.pl). Kontakt: e-mail: monika(at)czokajlo.pl lub tel. kom.: 727 908 448.


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych