photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Konkurs na stanowisko asystenta

środa 9.01.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (more…)


Konkurs na stanowisko asystenta

środa 9.01.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (more…)


Konkurs na stanowisko profesora

czwartek 20.12.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: 02-776 Warszawa

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria, specjalność – chirurgia małych zwierzat

DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2012

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.01.2013

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, chirurgia małych zwierząt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi: zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.Ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz ze statutem uczelni)

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.11) oraz:

–   mają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w specjalności chirurgia zwierzat, dyplom specjalisty chirurgii weterynaryjnej i prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

–   mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń i wykładów) z zakresu chirurgii małych zwierząt  (w języku polskim i angielskim) na kierunku weterynaria,

–   mają znaczący dorobek naukowy z zakresu chirurgii małych zwierzat,

–   mają znaczne doświadczenie praktyczne (>10 lat) z zakresu  chirurgii narządu ruchu wraz z kręgosłupem

–   wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do sprawnej realizacji procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych i współpracy międzynarodowej.

Wymagane dokumenty:

–   podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–   odpis  dyplomu doktora habilitowanego, dyplomu specjalisty chirurgii weterynaryjnej, prawa wykonywania zawodu

–   wykaz publikacji naukowych,

–   autoreferat z elementami życiorysu

–   oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

–   oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

–   zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku  (skierowanie wydaje Dział Spraw osobowych)

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

–   kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

–   opinię z ostatniego miejsca pracy,

–   świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału medycyny Weterynaryjnej SGGW/02-776/,ul.  Nowoursynowska 159

Termin rozstrzygnięcia konkursu 21.01.2013


Konkurs na stanowisko asystenta

środa 28.11.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 27.11.2012

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.12.2012

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, patomorfologia zwierząt, patologia koni

OPIS:

Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).

Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza weterynarii.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu histopatologii zwierząt w języku polskim oraz do prowadzenia badań naukowych.

Kandydat powinien posiadać podstawowe wiadomości nt. patologii zwierząt, potrafi wykonywać preparaty histopatologiczne, przeprowadzić sekcję zwłok zwierząt gospodarskich.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym
– zaświadczenie lekarza medycyna pracy, dopuszczające do pracy na ww. stanowisku
Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.12.2012 r.


Konkurs na stanowisko asystenta

poniedziałek 8.10.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: 02-776 Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: Epidemiologia weterynaryjna

DATA OGŁOSZENIA: 08.10.2012 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.10.2012 r.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, epidemiologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): (zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm., ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w statutem uczelni).

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.6):

–          posiadają wykształcenie weterynaryjne i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

–          posiadają wykształcenie podyplomowe z zakresu statystyki,

–          są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biostatystyki i epidemiologii weterynaryjnej zarówno w języku polskim jak i angielskim i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi co najmniej 3-letnim doświadczeniem,

–          posiadają dorobek naukowy z zakresu epidemiologii weterynaryjnej:

×          autorstwo lub współautorstwo minimum 5 publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

×          łączny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) publikacji (zgodny z rokiem publikacji) nie mniejszy niż 5,

×          łączna liczba punktów za publikacje naukowe (zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.) nie mniejsza niż 100,

×          indeks H nie mniejszy niż 2,

–          posiadają doświadczenie praktyczne w obszarze epidemiologii weterynaryjnej,

–          wymagana jest płynna znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, poświadczona certyfikatem British Council – Certificate in Advanced English (CAE) lub równoważnym.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–          wykaz publikacji naukowych,

–          autoreferat z elementami życiorysu,

–          oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

–          oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

–          zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku  (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych)

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

–          kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

–          opinię z ostatniego miejsca pracy,

–          świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c w terminie do 22.10.2012 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 23.10.2012 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, telefon: (22) 593 61 91, 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100.


Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

poniedziałek 3.09.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (more…)


Konkurs na stanowisko asystenta

poniedziałek 3.09.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej (more…)


Konkurs na stanowisko adiunkta

poniedziałek 27.08.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 27.08.2012

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2012

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby wewnętrzne

OPIS :

Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk weterynaryjnych. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych dużych zwierząt oraz prowadzenia badań naukowych (mile widziana znajomość technik biologii molekularnej, cystometrii przepływowej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej)

Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy  jak również wskazane jest doświadczenie praktyczne w pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Preferencje dla osób ze stażem pracy w zawodzie lekarza weterynarii.  Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych odpowiednim doświadczeniem.


Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii

– odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk weterynaryjnych
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym
– zaświadczenie lekarza medycyna pracy, dopuszczające do pracy na ww. stanowisku
Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.09.2012 r.Konkurs na stanowisko st. wykładowcy

czwartek 31.05.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 (more…)


Konkurs na stanowisko profesora

wtorek 29.05.2012

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 (more…)


« Poprzednia stronaNastępna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych