photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Wymiana studencka

piątek 3.08.2018

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do aplikowania o wymianę studencką:

1) studia w Meksyku: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-meksyku-program-stypendialny-meksykanskiej-agencji-wsp

2) studia w Tajlandii: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-tajlandii-program-stypendialny

3) studia w Kazachstanie: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/wymiana-studencka-w-kazachstanie-aplikuj-do-1-listopada-2018


DIAGMOL 2018

czwartek 2.08.2018

Komunikat 2

Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii

– DIAGMOL 2018”

17 listopada 2018 roku, Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Chcąc podtrzymać tradycję, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, również w tym roku organizujemy 19., cykliczną Konferencję Naukową DIAGMOL 2018 „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. Konferencja odbędzie się w sobotę, 17 listopada 2018 r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

Głównym celem organizatorów jest umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania osobistych kontaktów między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);

Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację;

Zgłoszenia na DIAGMOL 2018 (zarówno bierne jak i czynne uczestnictwo) prosimy przesyłać na adres knp@sggw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail (wzór w załączeniu).

Serdecznie zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej.
Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl do dnia 10 września br.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm.

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

Konto księgowe konferencji:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-Q00058-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do rejestracji uczestnika”, oraz przesłanie faxem lub mailem kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji;

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej http://diagmol2018.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

 

Pliki do pobrania – wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory), formularz rejestracyjny uczestnika:

Formularz rejestracyjny DIAGMOL 2018

Praca przeglądowa – wzór

Praca oryginalna – wzór

Abstrakt – wzór

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Wyniki rekrutacji POWR

poniedziałek 16.07.2018

Warszawa, 13 lipca 2018 r.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

poniedziałek 9.07.2018

Warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała Nr 36- 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dn. 30.04.2014

Stacjonarne Studia Doktoranckie pn. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów i zootechników. Kandydaci do 31 sierpnia 2018 roku powinni składać następujące dokumenty w Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (Kierownika studiów doktoranckich prof.dr hab. T.Motyla):

1. Podanie (załącznik nr1) wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia studiów, określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2)
3. CV, zawiera: informację o znajomości języków obcych (certyfikaty), informację o aktywności naukowej, informację o publikacjach, nagrodach i wyróżnieniach, działalności w kołach naukowych, stażach naukowych krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań kandydata,
4. 2 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów ( jeśli mają charakter dwustopniowy-ze studiów I i II stopnia),
7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej.
8. Zgodę przyszłego opiekuna/promotora, o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3).

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników
postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich. Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
• średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
• dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
• wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wyznaczony po utworzeniu studiów doktoranckich.

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Marcin Bańbura 

 


Medal International Federation of Inventors’ Association

czwartek 5.07.2018

Wspólny złoty medal International Federation of Inventors’ Association dla Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Interdyscyplinarny zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Michała M. Godlewskiego (P. Kiełbik, W. Lipiński, J. Olszewski, A. Słońska-Zielonka, J. Cymerys-Bulenda) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz prof. dr hab. Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) otrzymał złoty medal międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia innowatorów z całego świata za wyróżniające osiągnięcia w sferze innowacyjności i promowania wynalazków na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. Nagrodzone rozwiązania dotyczyły nanomateriałów do zastosowań w biologii i medycynie oraz nanomateriałów o właściwościach antybakteryjnych.


Ciekawostki z fizjologii zwierząt

wtorek 3.07.2018

Książka pt.: „Ciekawostki z fizjologii zwierząt”  autorstwa prof. Tomasza Motyla dostępna w Wydawnictwie SGGW.

„Treści zawarte w 33 rozdziałach tej książki ujmują trafnością i wzbudzają ciekawość czytającego już samymi tytułami, zachęcając do bliższego poznania. Zwarte treści rozdziałów zachowują formę lekkości, mimo ciężaru merytorycznego współczesnej wiedzy i niezbędnych szczegółów w jej prezentacji. Powyższe atrybuty tej książki spełniają wymagania współczesnych publikacji, nie tylko popularnonaukowych, zapewniając im poczytność i zainteresowanie. Niezbędnego podkreślenia wymagają wyjątkowo ważne i ciekawe poznawczo wartości współczesnej wiedzy fizjologicznej, prezentowane w ujęciu funkcjonowania mechanizmów przyczynowo-sprawczych, obejmujących regulacje neuronalne, hormonalne i na poziomie genetycznym, epigenetycznym, przemiany energii i materii oraz homeostazy i szeroko pojmowanego wpływu czynników środowiska zewnętrznego. Duże wrażenie sprawiają przekonujące opisy plastyczności i siły przystosowania narządów, układów i całego organizmu w ujęciu ich perfekcyjnego funkcjonowania wielogatunkowego, a w szczególności zwierząt wyższych, wolno żyjących i człowieka. Atrakcyjne treści i epokowe odkrycia zostały podparte i wzbogacone prezentacją noblistów, dodając walorów opracowanym zagadnieniom. Uwzględniając dodatkowo brak podobnych publikacji, jak powyższa, w zakresie polskiego piśmiennictwa edukacji wyższej, średniej i popularnonaukowej, konieczne wydaje się jej szybkie opublikowanie, a przez to szersze udostępnienie publiczności i społeczeństwu, które w świecie technokratycznego przesycenia wraca do piękna natury i potrzebuje dostępu do tej wiedzy.”

prof. dr hab. Tadeusz Studziński


Lider Innowacji

poniedziałek 2.07.2018

mgr Jarosław Olszewski tegorocznym Liderem Innowacji w kategorii Młody Wynalazca

Za badania nad opracowaniem wielomodalnych znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym w  tegorocznej edycji konkursu Lider Innowacji nagrodę w kategorii Młody Wynalazca otrzymał mgr Jarosław Olszewski z Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, doktorant w grupie dr hab. Michała M. Godlewskiego. Badania Jarosława Olszewskiego są kluczowe dla opracowania biodegradowalnego, pozbawionego gadolinu środka kontrastującego do wykrywania zmian nowotworowych w rezonansie magnetycznym (MRI), który dzięki swoim właściwościom fluorescencyjnym może także być wykorzystywany w terapii fotodynamicznej, wspomaganej fluorescencyjnie biopsji czy zabiegu chirurgicznym.


Nagrody 2018

poniedziałek 2.07.2018

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz IF PAN nagrodzeni tytułem Ambasadorów Polskiej Wynalazczości oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za wspólne prace nad markerami do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków

Na tegorocznej Giełdzie Wynalazków odbywającej się w ramach International Invention and Innovation Show INTARG w Katowicach, zespoły dr hab. Michała M. Godlewskiego (P. Kiełbik, W. Lipiński, J. Olszewski, A. Słońska-Zielonka) oraz prof. dr hab. Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) otrzymały prestiżowe wyróżnienia „Ambasadorów Polskiej Wynalazczości” oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Podstawą przyznania wyróżnień były liczne medale i nagrody na międzynarodowych targach innowacji, które zespoły te otrzymały za swoje badania nad nanomateriałami do zastosowań w biologii i medycynie w latach 2016-2017.

Tylko w roku 2018 wspólne prace zespołów naukowych z IF PAN i SGGW nad technologią tworzenia nanocząstek do diagnostyki i terapii nowotworów oraz ukierunkowanego dostarczania leków otrzymały medale złoty i brązowy National Research Council of Thailand, Special Honour of Invention Award by TISIAS, British Innovation Award i Philippine Gold Award na tragach IPITEx 2018 w Bangkoku, złoty medal z wyróżnieniem oraz specjalną nagrodę targów w kategorii medycyna na targach INNOVA 2018 w Walencji, międzynarodową nagrodę Eiffel na 117 międzynarodowych targach CONCOURS LÉPINE w Paryżu oraz złoty medal na targach INTARG 2018 w Katowicach.

Ponadto w tym roku wspólne prace zespołów nad technologią osadzania warstw barierowych i antybakteryjnych otrzymały brązowy medal na 117 międzynarodowych targach CONCOURS LÉPINE w Paryżu oraz złoty medal na targach INTARG 2018 w Katowicach.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

wtorek 26.06.2018

Warunki rekrutacji

wg Uchwały Nr 36 -2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

pn. Weterynaryjne nauki kliniczne

które trwać będą od 01.10.2018 roku do 30.09.2022 roku

 

►Obszar: Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

►Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne) 

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 10 września 2018 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały),

2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

3) CV zawierające w szczególności: informacje o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,

4) dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5x 5,5 cm,

5) odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

6) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy- średnią ze studiów I i II stopnia),

7) opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacjach kandydata do pracy naukowej,

8) zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości do objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Opiekunem naukowym/ promotorem, o którym mowa w ust 1 pkt 8, może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Wskazane jest, aby opiekun naukowy/promotor posiadał środki na realizację eksperymentalnej części pracy doktorskiej, jeżeli taką się przewiduje.

Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 20 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski).

Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa, tel.  604 476 566.

                                                              

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marcin Bańbura          

 

 


Rada Wydziału poświęcona P.P. Wandzie Borzemskiej

sobota 23.06.2018

Szanowni Państwo!

W imieniu dziekana wydziału medycyny weterynaryjnej prof dr hab. Marcina Bańbury, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w żałobnym posiedzeniu Wysokiej Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które odbędzie się 27.06.2018 ( środa)o godzinie 9.15 w sali posiedzeń rady w budynku nr 24 przy ulicy Nowoursynowskiej 159, I piętro. Posiedzenie będzie poświęcone Św. Pamięci zmarłej 13.06.2018 r. Pani Prof dr hab.Wandzie Barbarze Borzemskiej, długoletniemu kierownikowi Zakładu Chorób Ptaków.

 

Z poważaniem kierownik Zakładu Chorób Ptaków

Prof dr hab. Piotr Szeleszczuk.


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych