photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Zwolnienie z opłat za akademiki

wtorek 7.04.2020
 
Na podstawie zarządzenia Rektora SGGW zwalnia się studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wskazanych w § 1 ust. 4 Zarządzenia N r 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” z opłat ponoszonych za zamieszkanie w domach studenckich SGGW, za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni, w związku z koniecznością ich opuszczenia w ramach realizacji wytycznych ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz.U. z 2020 r. poz. 511).
 
W związku ze zwolnieniem z opłat za okres, o którym mowa w § 1, wpłaty dokonane na konto SGGW za wyżej wymieniony okres przez studentów SGGW, o których mowa w §1, zostaną zaliczone tym osobom na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

piątek 3.04.2020

Po wybuchu pandemii COVID-19 Minister Jarosław Gowin ogłosił, że studenci mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę. Minister Nauki i Szkolnictwa Wiejskiego kwestie procedury ubiegania się o zapomogę pozostawił w gestii uczelni.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zapomogi w związku z epidemią koronawirusa przyznawane będą na dotychczasowych zasadach przyznawania jednorazowych zapomóg, tj. na podstawie zapisów Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW.

Wnioski o zapomogę (załącznik nr 6 do Regulaminu) proszę składać korespondencyjnie na adres dziekanatu do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć wiarygodną dokumentację (oryginały dokumentów) potwierdzającą okoliczności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zapomogi, np. rozwiązanie umowy o pracę.

Wszelkie zapytanie proszę kierować do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.


NOWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ (2020.03.28)

sobota 28.03.2020

Drodzy Studenci,

W sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 nauczanie kontaktowe zostaje tymczasowo zastąpione nauczaniem na odległość.

Proszę zapoznać się z ofertą przedmiotów, które już rozpoczęliśmy bądź niebawem rozpoczniemy realizować w formie e-learningowej. W razie wątpliwości proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami poszczególnych przedmiotów/modułów.

Mając na uwadze bardzo praktyczny charakter studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej pragniemy skupić się w chwili obecnej na treściach teoretycznych, a zajęcia praktyczne, w tym kliniczne będziemy organizować po Państwa powrocie na uczelnię.

Dziękuję Państwu za zrozumienie i współpracę.

Życzę powodzenia i sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy w tej niezwykłej sytuacji!

Plik z informacją o zajęciach – do pobrania

Dziekan
dr hab. Marta Mendel


Konkurs Studenckich Kół Naukowych PTNW – nie odbędzie się

sobota 28.03.2020


WPROWADZONO OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

środa 25.03.2020

WPROWADZONO OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • DOJAZDU DO PRACY. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • ZAŁATWIANIA SPRAW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA CODZIENNEGO. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, abyście mieli Państwo  dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

CAŁKOWITY ZAKAZ ZGROMADZEŃ

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.


PRACA DZIEKANATU W DNIACH 19 – 25 MARCA 2020

środa 18.03.2020

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 19 do 25 marca dziekanat czynny będzie w godzinach 10 – 14, prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie w możliwy będzie jedynie w piątek (20 marca) oraz w poniedziałek (23 marca) w godzinach 10-12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!


Komunikat Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.

środa 18.03.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzanie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.:

Wprowadza się zasadę pracy zdalnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uzgodnienia z pracownikami zakresu i czasu trwania pracy zdalnej oraz nadzorowania efektów tak świadczonej pracy. Pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w ciągłej dyspozycji pracodawcy. Osoby pracujący zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami przełożonego i są dostępne w godzinach pracy pod adresami poczty elektronicznej oraz telefonami służbowymi, jeżeli nimi dysponują.
Kierownicy zobowiązani są do zapewnienia ciągłości pracy jednostek przez organizację dyżurów i wskazanie minimalnej liczby osób, które będą osobiście wykonywały pracę w tych jednostkach w godzinach jej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutów, Dziekanatów, Centrum Informatycznego oraz Kwestury.
Na Wydziałach należy zapewnić organizację pracy umożliwiającą terminowe wprowadzenie danych do systemu POL-on.
Zobowiązania Uczelni, takie jak wypłata wynagrodzeń i stypendiów, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe rozpatrywane są zgodnie z informacjami podanymi przez Kwesturę.
Należy zapewnić prawidłowy obieg dokumentów księgowych, w tym formularza opisu dowodu księgowego.
Jednostki organizacyjne Uczelni nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem środków ostrożności.
Wprowadza się ograniczenia kontaktów bezpośrednich, z jednoczesną rekomendacją rozpatrywania spraw w drodze elektronicznej lub telefonicznej.
Wejścia do budynków SGGW zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
Jednostki organizacyjne zobowiązane są do podania do Biura Rektora (rektor@sggw.pl) do dnia 18 marca br. do godz. 14.00 numerów telefonów, adresów mailowych, adresów kontaktowych w systemie EZD, informacji o organizacji pracy oraz o trybie załatwiania spraw.

https://www.sggw.pl/komunikat-rektora-sggw-z-17-03-2020

Obraz może zawierać: roślina, drzewo, kwiat, niebo, trawa, dom, na zewnątrz i przyroda

Informacje dla studentów w zakresie dydaktyki i funkcjonowania Wydziału podczas kryzysu COVID-19

piątek 13.03.2020

Drodzy Studenci,

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2:

 1. Proszę na bieżąco śledzić Zarządzenia JM Rektora SGGW i inne informacje pojawiające się na stronach internetowych Uczelni i Wydziału.
 2. Przypominam, że zajęcia w Uczelni zostają odwołane do odwołania. Decyzją JM Rektora SGGW zajęcia zostaną wznowione jak tylko sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie stabilizacji.
 3. Wkrótce rozpoczniemy prowadzenie zajęć w trybie e-learningowym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do materiałów dydaktycznych otrzymają Państwo od prowadzących poszczególne przedmioty. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych on-line jest obowiązkowa i traktowane tak samo jak obecność podczas zajęć organizowanych w Uczelni.
 4. W świetle aktualnych (stan na 12 marca br) zarządzeń wewnętrznych SGGW, Dziekanat Wydziału pozostaje czynny – zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego w sprawach pilnych.
 5. Proszę Państwa o nieopuszczanie granic Polski. Proszę mieć na uwadze ewentualne komplikacje podczas powrotu i konieczność poddania się 2-tygodniowej izolacji/kwarantanny przed powrotem na kampus Uczelni.
 6. Proszę powstrzymać się przed odwiedzinami studentów anglojęzycznych, którzy na czas zawieszenia zajęć pozostali w Warszawie i unikać innych dużych zbiorowisk.
 7. W przypadku złego samopoczucia i wystąpienia objawów sugerujących COVID-19 proszę niezwłocznie skontaktować się z NZOZ Limba (22) 59 314 59 lub najbliższą placówką medyczną w miejscu zamieszkania oraz przesłanie informacji o stanie zdrowia do pracowników Dziekanatu Wydziału.

Z poważaniem,

Marta Mendel

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Zarządzenie ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW

środa 11.03.2020
Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” dotyczy między innymi odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Zarządzenie dotyczy między innymi:

 • odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • niezwłocznego opuszczenia domów studenckich przez studentów oraz gości SGGW,
 • wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich,
 • odwołania bezpośrednich konsultacji dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • odwołania wydarzeń o charakterze otwartym organizowanych przez SGGW: wydarzenia naukowe, sportowe oraz artystyczne, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie uczelni,
 • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni, 
 • wstrzymania przyjazdów gości zagranicznych do SGGW.

ZARZĄDZENIE NR 18 <<plik .pdf>>


Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

poniedziałek 9.03.2020


Następna strona »

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych