photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

POWR

piątek 15.06.2018

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru uczestników projektu:

„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “

Jest to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, realizowany od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r, na podstawie umowy – POWR.03.04.00-00-D008/17-00.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 27 pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Medyny Weterynaryjnej SGGW, które nie ukończyły 35 lat w chwili przystąpienia do projektu i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne na WMW SGGW posiadając stopień doktora lub odbywając studia III stopnia. Projekt zakłada przeprowadzenie dla uczestników szkoleń językowych (j. angielski) łączących naukę języka specjalistycznego oraz wiedzę metodyczną jak uczyć swojego przedmiotu w języku angielskim. Uczestnicy będą mieć również możliwość podnieść swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i obsługi programów do tworzenia i prowadzenia zajęć e-learningowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (dostępnym poniżej), jak i pobranie, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych a następnie złożenie ich w budynku WMW SGGW nr 24 pok. 210.

Termin składania dokumentów upływa 29 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00.

W sprawie ewentualnych pytań proszę o kontakt e-mailowy: paula_kielbik@sggw.pl

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej SGGW: sggw.pl w terminie do 14 dni od zakończenia rekrutacji oraz drogą elektroniczną powiadomieni zostaną uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej.

Rozpoczyna się też rekrutacja ciągła na udział w krótkoterminowym stażu zagranicznym w jednym z renomowanych jednostek zagranicznych realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie medycyny weterynaryjnej.

Planowane efekty projektu:

Projekt zakłada podniesienie kompetencji dydaktycznych przez młodą kadrę uczelni, która nabyte podczas udziału w projekcie umiejętności będzie wykorzystywać na zajęciach ze studentami  już w trakcie realizacji projektu, a także przez min. 4 semestry po jego zakończeniu. W ten sposób wzmocni się potencjał edukacyjny uczelni, efektywność i jakość nauczania.

 

Całkowita wartość projektu – 346 368,75 PLN w tym kwota dofinansowania – 335 973,75 PLN

Regulamin Zał. 1 Zał. 2 Zał. 3 Zał. 4 Zał. 5 Zał. 6 Zał. 7

Spacjalizacja – Choroby Zwierząt Nieudomowionych

piątek 1.06.2018


Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Specjalizacja Lekarzy Weterynarii

Studia Podyplomowe

REKRUTACJA

EDYCJA IV 

październik  2018 – wrzesień 2020

Termin składania dokumentów do

30 września 2018 r.


Informacje ogólne

Program specjalizacyjnych studiów podyplomowych z zakresu „Chorób zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10) realizowany będzie w ciągu 258 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów (4 semestry).

W programie m.in.:
– praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii, lecznictwa i diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. diagnostyka kliniczna (z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, metod rozpoznawania płci), patomorfologiczna, laboratoryjna i leczenie/zwalczanie chorób wewnętrznych ( z uwzględnieniem zaburzeń metabolicznych i genetycznych), zakaźnych (z uwzględnieniem chorób nowo pojawiających się – emerging diseases), inwazyjnych i antropozoonoz ryb, gadów i płazów, ptaków, gryzoni, zwierząt mięsożernych, koniowatych, słoni, przeżuwaczy (z uwzględnieniem żubrów, jeleniowatych wolno żyjących i w hodowli fermowej), naczelnych
 2. zabiegi chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionych gatunków zwierząt
 3. aspekty higienicznego żywienia zwierząt
 4. monitoring i zapobieganie chorobom zwierząt łownych oraz ocena sanitarno-weterynaryjna ich tusz i narządów
 5. farmakodynamika środków używanych do immobilizacji oraz praktyczne stosowanie sprzętu do ich zdalnego podawania
 6. zagadnienia prawne dotyczące obrotu zwierzętami nieudomowionymi (CITES), dobrostanu, prawa farmaceutycznego i ekspertyz lekarsko-weterynaryjnych w chorobach zwierząt nieudomowionych
 7. funkcje ogrodów zoologicznych i Parków Narodowych oraz rola lekarza weterynarii w ochronie gatunków ginących

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW w Warszawie. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu państwowego z dziedziny “Choroby zwierząt nieudomowionych”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (październik 2018 r. – wrzesień 2020 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studium – dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie
Tel. 22 5936075

Sekretariat – mgr Mariola Malesa

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: czn@sggw.pl

Rekrutacja

 

Sposób składania dokumentów 

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej studiów podyplomowych

LINK

 • Poczta tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 24, pok. 337

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkowstwo w okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. Uiszczenie przynajmniej pierwszej raty czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne 
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 5. Dowód wpłaty czesnego, co najmniej za pierwszy semestr

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych
wynosi 12 250 zł:

Na koszt studiów składają się wpisowe i czesne

Wpisowe – 250 płatne do 30 września 2018 r.

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo lub w czterech ratach:
I rata 3 000 zł płatna do 30.09.2018r.
II rata 3 000 zł płatna do 28.02.2019r.
III rata 3 000 zł płatna do 30.09.2019r.
IV rata 3 000 zł płatna do 29.02.2020r.

Dane rachunku bankowego (konta):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Nr konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail czn@sggw.pl).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

•imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata

•adres wpłacającego

nazwa studiów podyplomowych

•kod księgowy 4 edycj studiów podyplomowych: wkrótce

Podstawa prawna organizacji studium

 


Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, studia podyplomowe edycja X

piątek 1.06.2018

 

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

EDYCJA 11

 specjalizacyjnych studiów podyplomowych

 

NOWY NABÓR

marzec 2019 – luty 2021

Termin składania dokumentów

od 1 października 2018 do 15 stycznia 2019 r.

 

 

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 40

Kierownik Studium – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088

Zastępca kierownika – dr Michał Tracz, 

Sekretariat – mgr Mariola Malesa, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: sph@sggw.pl

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkowstwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. uiszczenie opłąty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne 
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 5. Dowód wniesienia opłaty za wpisowe

Sposób składania dokumentów

 1. Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych LINK 
 2. Poczty tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 3. Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 24, pok. 337

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi:

 • 11 250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) przy płatności jednorazowej lub
 • 12 250 zł (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) przy płatności w ratach.

Na koszt studiów składają się wpisowe i czesne.

Płatność jednorazowa
 • Wpisowe 250 zł – płatne do 15 stycznia 2018 r.
  Czesne 11 000 zł – płatne jednorazowo do 28 lutego 2018 r.

Płatność w ratach
 • Wpisowe 250 zł – płatne do 15 stycznia 2018 r. 
  Czesne 12 000 zł 

  • • I rata 3 000 zł płatna do 28 lutego 2019 r.
   • II rata 3 000 zł płatna do 30 września 2019 r.
   • III rata 3 000 zł płatna do 29 lutego 2020 r.
   • IV rata 3 000 zł płatna do 30 września 2020 r.

Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł (wnoszona na koniec studiów, w  tym przypadku SGGW w Warszawie nie wystawia faktur VAT)

 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.
 • Dane konta:
  • • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • • 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
  • • Nr konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
 • Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail sph@sggw.pl).
 • Dowód wpłaty powinien zawierać:
  • • imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata
  • • adres wpłacającego
  • • kod księgowy 11 edycji studiów podyplomowych: (wkrótce)
  • • nazwa studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów

 • Zaliczenie egzaminu końcowego z materiału przedstawionego w czasie trwania studiów z wynikiem co najmniej dostatecznym
 • Terminowe uiszczenie opłaty za studia

Organizacja zajęć SPH

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów oraz zajęcia wyjazdowe w zakładach sektora produkcji żywności.

5 zjazdów w semestrze (1 zjazd w miesiącu)

Programy poszczególnych zjazdów będą przesłane uczestnikom studiów podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej 

Podstawa prawna organizacji studium

 

wizytówka naszego studium zeskanuj telefonem i zapisz w kontaktach


A new network to combat anthelmintic resistance in livestock

poniedziałek 28.05.2018


ECSRHM specialization exam

poniedziałek 14.05.2018

ECSRHM specialization exam
October 5-6 2018
Warsaw


ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

piątek 11.05.2018

ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

 PONIESIONYCH W TRAKCIE ZIMOWLI 2017/2018

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 20116/17 ukażą się w 6 numerze tegorocznego ”Pszczelarstwa”.

 Łącznie otrzymaliśmy 491 kwestionariuszy.  Straty ogółem wyniosły 21,8%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych (które wyniosły odpowiednio 6,1% i 0,9%). Były one znacznie wyższe niż w trakcie poprzedniej zimy (11%) i najwyższe od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. W poszczególnych województwach straty ogólne wahały się od 9,9% do 38,4% i były najwyższe w województwie lubuskim (38,4%), opolskim (34,2%), śląskim (32,2%) oraz pomorskim (32%), przy czym aż w siedmiu województwach przekraczały 20%. Najniższe straty notowano w województwie świętokrzyskim (9,9), kujawsko-pomorskim(12%) oraz zachodniopomorskim (12,9%).

Analiza strat średnich wykazała, że największe upadki rodzin skoncentrowane były na dwóch obszarach, tj. w Polsce południowo-zachodniej, gdzie we wrześniu 2016 r. i w marcu 2017 r. temperatury były najwyższe (średnia odpowiednio powyżej 16°C i 6°C), oraz w środkowej części pasu północnej Polski, tam, gdzie w listopadzie 2016 r. suma opadów była najwyższa (powyżej 80 mm) i temperatury w marcu 2017 r. najniższe (średnia poniżej 5°C). Aż w sześciu województwach straty powyżej 20% rodzin zgłosiło około 50 lub nawet więcej procent pszczelarzy (w skali całego kraju było to aż 43 %) (tab. 1.)

Tak, jak w poprzednich latach, pszczelarze, których pszczoły korzystały z plantacji kukurydzy, stracili więcej rodzin, niż ci, którzy twierdzili, że ich pszczoły z tego pożytku nie korzystały (odpowiednio 26,5% i 20,9%). Podobną tendencję obserwowano także w przypadku pożytku rzepakowego.

Wszystkim, którzy dostarczyli nam dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dziękujemy.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy do naszych metod zbierania danych internetową ankietę, którą wypełniło 2/3 pszczelarzy, którzy wzięli udział w badaniu. Musimy przyznać, że jest to najbardziej przyjazny dla nas sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez potrzeby konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy.

Podobnie jak w roku ubiegłym ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku.  Będzie aktywna od 1 maja do 20 czerwca 2018  r. i jest dostępna pod adresem internetowym:

http://www.bee-survey.com/index.php/218278?newtest=Y&lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy jednak nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety internetowej załączamy ankietę w pliku pdf, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można przesłać pocztą (adres: PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8) lub po zeskanowaniu odesłać na adres grazyna_topolska(at)sggw.pl .

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł.

Kołom i związkom pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród ich członków.

Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny

Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi PIB-PIWet w Puławach w pasiekach nadzorowanych.

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca.  Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

 

Z pszczelarskim pozdrowieniem  

Koordynator zbierania danych w Polsce

                                                                         dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW


DrWet

czwartek 26.04.2018

Powstała aplikacja umożliwiająca lekarzom dostępu do informacji o  lekach weterynaryjnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby mogli jej używać także studenci, wystarczy się bezpłatnie zarejestrować i korzystać z bazy leków, która cały czas się powiększa


Nagrody PTNW dla naszego Wydziału

wtorek 17.04.2018

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

za piśmienniczą twórczość naukową w roku 2017

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

Szulc-Dąbrowska L, Struzik J, Cymerys J, Winnicka A, Nowak Z, Toka FN, Gieryńska M. The in Vitro Inhibitory Effect of Ectromelia Virus Infection on Innate and Adaptive Immune Properties of GM-CSF-Derived Bone Marrow Cells Is Mouse Strain-Independent. Frontiers in Microbiology 2017 19;8:2539. doi: 10.3389/fmicb.2017.02539. eCollection 2017. IF=4,076, MNiSW – 35 pkt.

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

Stefanie R. Bailey, Michelle H. Nelson, Kinga Majchrzak, Jacob S. Bowers, Megan M. Wyatt, Aubrey S. Smith, Lillian R. Neal, Keisuke Shirai, Carmine Carpenito, Carl H. June, Michael J. Zilliox, Chrystal M. Paulos. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications, 2017, Dec 6;8(1):1961. IF=12,124, MNiSW – 45 pkt.

Nagroda II stopnia

Bulkowska Małgorzata, Rybicka Agata, Senses Kerem M, Ulewicz Katarzyna, Witt Katarzyna, Szymańska Joanna, Taciak Bartłomiej, Klopfleisch Robert, Hellmen Eva, Dolka Izabella, Gure Ali O., Mucha Joanna, Mikow Mariusz, Giziński Sławomir, Król Magdalena. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer 2017; 17:728, DOI 10.1186/s12885-017-3751-1; IF=3,288, MNiSW – 30 pkt.

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

Nagroda II stopnia

1. Kielbik P, Kaszewski J, Rosowska J, Wolska E, Witkowski BS, Gralak MA, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, Tom 13, strony: 843-852. IF=5,720, MNiSW – 40 pkt.

2. Jarosław Kaszewski, Emanuel Borgstrom, Bartłomiej S. Witkowski, Łukasz Wachnicki, Paula Kiełbik, Anna Slonska, Malgorzata A. Domino, Urszula Narkiewicz, Zdzislaw Gajewski, Jean-François Hochepied, Michał M. Godlewski, Marek Godlewski. Terbium content affects the luminescence properties of ZrO2:Tb nanoparticles for mammary cancer imaging in mice. Optical Materials, 2017, Tom 74, strony: 16-26. IF=2,238, MNiSW – 35 pkt.

3. Lipiński W, Kaszewski J, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Wide band-gap oxides nanoparticles as potential drug carriers. Medycyna Weterynaryjna, 2017, Tom 73(10), strony: 657-660. IF=0,161, MNiSW – 15 pkt.

4. Kiełbik P, Kaszewski J, Witkowski BS, Gajewski Z, Gralak MA, Godlewski MM. Cytometric analysis of Zn-based nanoparticles for biomedical applications. Rozdział w książce – “Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education” Microscopy Book Series #7, 2017. Redakcja: A. Mendez-Vilas. Wydawca: Formatex Research Center (Hiszpania); strony: 89-96.

Kategorie prac przeglądowych

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Wyróżnienie

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie. Kosmos (Problemy Nauk Biologicznych) 2017, 66: 153-166, MNiSW -12.

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie lub dla młodych naukowców

Nagroda I stopnia

Agata Anna Cisek, Iwona Dąbrowska, Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski. Phage Therapy in Bacterial Infections Treatment: One Hundred Years After the Discovery of Bacteriophages. Current Microbiology 2017; 74(2): 277-283. IF=1,322, MNiSW – 20 pkt.

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

Nagroda I stopnia

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, “Cytokines in Skeletal Muscle Growth and Decay” – Rozdział 5 w monografii naukowej zatytułowanej “The Plasticity of Skeletal Muscle. From Molecular Mechanisms to Clinical Applications”. Pod redakcją Ed. Kunihiro Sakuma, Springer Nature, 2017, 113-140, ISBN 978-981-10-3291-2, ISBN 978-981-10-3292-9 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-3292-9

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne:

Nagroda I stopnia

Izabella Dolka, Anna Gruk-Jurka, Piotr Jurka, Beata Dolka, Joanna Bonecka. Disseminated hyaline ring granuloma in the omentum of a dog. Acta Veterinaria Scandinavica 2017; 59: 25. IF=1,472; MNiSW – 35 pkt.

Wyróżnienie

Dolka I, Giżejewska A, Giżejewski Z, Kołodziejska-Lesisz J, Kluciński W. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal Veterinary Sciences 2017; 20(3): 615-617. IF=0.697; MNiSW – 20 pkt.


Zmarła dr Katarzyna Piotrowska

poniedziałek 9.04.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku zmarła
 
 

lek. wet. Katarzyna Piotrowska

 

wieloletni pracownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają pogrążeniu w smutku koleżanki i koledzy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

Cześć Jej pamięci!

 

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 13.04.2018 o godz. 13:30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie przy ul. Hlonda 1, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (wjazd od ul. Odrowąża).

Autokar podstawiony będzie przed budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (nr 24) o godz. 12.45.PTNW zaprasza

niedziela 25.03.2018

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe,

które odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, I piętro

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

Referat

Anatomia kliniczna malformacji Chiariego u psów

w dniu 28.03.2018 r. (środa), godz. 10:00

wygłosi

 lek. wet. Norbert Czubaj

z Zakładu Anatomii Porównawczej i Klinicznej Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Przewodniczący Oddziału

Arkadiusz Orzechowski


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych