photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Specjalizacja – Choroby Zwierząt Nieudomowionych

piątek 31.07.2020

Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Specjalizacja Lekarzy Weterynarii

Studia Podyplomowe

REKRUTACJA

EDYCJA V 

październik  2020 – wrzesień 2022

Termin składania dokumentów do

25 września 2020 r.


Informacje ogólne

Program specjalizacyjnych studiów podyplomowych z zakresu „Chorób zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10) realizowany będzie w ciągu 258 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów (4 semestry).

W programie m.in.:
– praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii, lecznictwa i diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. diagnostyka kliniczna (z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, metod rozpoznawania płci), patomorfologiczna, laboratoryjna i leczenie/zwalczanie chorób wewnętrznych ( z uwzględnieniem zaburzeń metabolicznych i genetycznych), zakaźnych (z uwzględnieniem chorób nowo pojawiających się – emerging diseases), inwazyjnych i antropozoonoz ryb, gadów i płazów, ptaków, gryzoni, zwierząt mięsożernych, koniowatych, słoni, przeżuwaczy (z uwzględnieniem żubrów, jeleniowatych wolno żyjących i w hodowli fermowej), naczelnych
 2. zabiegi chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionych gatunków zwierząt
 3. aspekty higienicznego żywienia zwierząt
 4. monitoring i zapobieganie chorobom zwierząt łownych oraz ocena sanitarno-weterynaryjna ich tusz i narządów
 5. farmakodynamika środków używanych do immobilizacji oraz praktyczne stosowanie sprzętu do ich zdalnego podawania
 6. zagadnienia prawne dotyczące obrotu zwierzętami nieudomowionymi (CITES), dobrostanu, prawa farmaceutycznego i ekspertyz lekarsko-weterynaryjnych w chorobach zwierząt nieudomowionych
 7. funkcje ogrodów zoologicznych i Parków Narodowych oraz rola lekarza weterynarii w ochronie gatunków ginących

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW w Warszawie. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu państwowego z dziedziny “Choroby zwierząt nieudomowionych”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (październik 2020 r. – wrzesień 2022 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studium –Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Tel. 22 5936075

Sekretariat – mgr Mariola Malesa

Tel./Fax: 22 5936070

E mail: czn@sggw.pl

 

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkostwo w okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. Uiszczenie przynajmniej pierwszej raty czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Rekrutacja

Sposób składania dokumentów 

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej studiów podyplomowych

LINK

LUB

 • Poczta tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 24, pok. 337

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia specjalizacyjne i kwestionariusz osobowy 
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 4. Dowód wniesienia opłaty wpisowej, (O terminie wniesienia opłaty za semestr pierwszy poinformujemy po zakończeniu rekrutacji)

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych
wynosi 12 250 zł:

Na koszt studiów składają się wpisowe i czesne

Wpisowe – 250 płatne do 25 września 2020 r.

 

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo lub w czterech ratach:
I rata 3 000 zł
II rata 3 000 zł
III rata 3 000 zł 
IV rata 3 000 zł 

Dane rachunku bankowego (konta):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Nr konta  
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail czn@sggw.pl).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

•imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata

•adres wpłacającego

nazwa studiów podyplomowych – (w skrócie CZN) + nr semestru

•kod księgowy 5 edycji studiów podyplomowych: 507-10-020100-S00141-99

Podstawa prawna organizacji studium

 


CHOROBY PSÓW I KOTÓW – specjalizacyjne studia podyplomowe

środa 29.07.2020

Ogłoszenie do pobrania – plik PDF

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

za wiedzą Przewodniczącego

Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe

 

CHOROBY PSÓW I KOTÓW

 

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 rok

Czas trwania: 6 semestrów

Opłata za jeden semestr: 2500,- zł

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego programu z uwzględnieniem aktualizacji (przykładowy program: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-psy-i-koty.pdf)

Rekrutacja jest otwarta dla lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

– przynajmniej dwuletni staż pracy w lecznictwie psów i kotów

– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają:

            – osoby które z braku miejsc nie zostały przyjęte podczas rekrutacji w 2017 roku

            – wśród pozostałych kandydatów te osoby, które (rocznikowo) wcześniej uzyskały dyplom lekarza weterynarii, a w przypadku równych roczników – kandydaci, którzy wcześniej nadesłali zgłoszenie na te studia.

Wymagane dokumenty:

– Podanie/ankieta o przyjęcie na studia (https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-podyplomowe)

– Informacja o dotychczasowej pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych. W przypadku uczelni zagranicznej oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument stwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z nostryfikacji

– Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu

Zakończenie rekrutacji: 21.08.2020

Maksymalna liczba miejsc: 80 (2 grupy po 40 słuchaczy)

Minimalna liczba uczestników grupie: 35

Zgłoszenia (w formie papierowej) z kompletem dokumentów prosimy przesyłać do 21.08.2020 na adres: Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów”, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.

Informacje: maria_milczarek@wp.pl, tel. 225936238 lub 889553096

 

 

      Kierownik Studiów               Krajowy Kierownik Specjalizacji         Dziekan Wydziału Medycyny

        Podyplomowych                        „Choroby psów i kotów”                    Weterynaryjnej SGGW         

 

dr hab. Olga Szaluś-Jordanow         prof. dr hab. S. Winiarczyk                   dr hab. Marta Mendel

 


Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – strona internetowa

sobota 18.07.2020

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – strona internetowa http://knmw.sggw.pl/


Organizacja roku akademickiego 2019/2020 & 2020/2021

wtorek 16.06.2020

Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/21.

Plik pdf do pobrania 2020/21

 

Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/20.

Plik pdf do pobrania 2019/20

 


Erasmus – Praktyki

czwartek 20.02.2020


Sprzęt rehabilitacyjny

środa 5.02.2020

Drodzy studenci! 
Informujemy, że w przypadku nagłego wypadku lub choroby istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka inwalidzkiego, balkoniku rehabilitacyjnego i kul ortopedycznych.
Sprzęty znajdują się w szatni w budynku 24.
——————————————————————-
Dear Students,
From now on, in case of an accidence or disease you can borrow free of charge a wheelchair, a walker rollator and crutches.
You can find all of the equipment in the cloakroom in the building no 24.


50 lat IVSA w Polsce

piątek 17.01.2020

W dniu 11 stycznia br odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia istnienia IVSA w Polsce. W uroczystości, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW uczestniczyli zarówno obecni, jaki i byli członkowie organizacji, w tym jej założyciele IVSA Warszawa. W oficjalnej części uroczystości przemówienia wygłosili m. in. Ex Prezydentka IVSA Maya Cygańska, opiekunka IVSA Warszawa –  prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, przedstawiciele władz Instytutu i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, założyciel IVSA Warszawa – prof. dr hab. Pawła Sysy oraz kolejni prezydenci Oddziału Warszawskiego IVSA, a także przedstawiciele pozostałych Oddziałów IVSA w Polsce. Część oficjalna zakończona została występem muzycznym, po którym rozpoczęła się nieoficjalna część uroczystości.

Z okazji obchodów 50-lecia IVSA w Polsce życzymy wszystkim członkom organizacji wielu sukcesów, nowych pomysłów, niesłabnącego entuzjazmu i zapału oraz powodzenia na następne (co najmniej) 50 lat!

 


Oferty praktyk

czwartek 17.10.2019

Centrum weterynaryjne Ossowscy” lecznica w Lesznie (Wielkopolska) z długoletnim doświadczeniem w leczeniu zwierząt towarzyszących przyjmie na praktyki studenckie studentów medycyny weterynaryjnej.

Oferujemy:

 • Mieszkanie na miejscu

 • Zdobywanie doświadczenia pod okiem cierpliwych i wyrozumiałych lekarzy weterynarii (pomoc też pod telefonem).

 • Naukę obsługi aparatu do morfologii, biochemii, naukę obsługiwania „Kliniki XP”, asystowanie przy zabiegach

Wymagamy:

 • osoby komunikatywnej i odpowiedzialnej

 • Chęci i zaangażowania do pracy

 • odpowiedniego podejścia w kontakcie ze zwierzętami i ich właścicielami

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym Centrum Weterynaryjnym drogą e-mailową lub telefonicznie- 609 943 042

strona www: http://www.klinika.note.pl/


Przedmioty obowiązujące na I roku studiów stacjonarnych:

piątek 11.10.2019

Przedmioty obowiązujące na I roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 1 ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biologia komórki
2    
Biologia
2    
Technologia informacyjna
2    
Biofizyka
2    
Język łaciński
2    
Chemia
3    
Fizjologia molekularna komórki
1    
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet (2x 1 z trzech) – 60h do wyboru
4      
Razem 32      
Moduł I
     
Ekofilozofia
     
Psychologia
     
Bioetyka
     
Moduł II
     
Komunikowanie społeczne
     
Negocjacje
     
Podstawowe elementy prawa
     
Godziny zajęć
     
       
Sem 2.
ECTS    
Anatomia zwierząt
8    
Histologia i embriologia
5    
Biochemia
4    
Genetyka ogólna i weterynaryjna
2    
Ochrona środowiska
2    
Biostatystyka i met. dokumentacji – harmonogram zajęć 2018/2019
2    
Historia weterynarii i deontologia
2    
Agronomia
1    
Język łaciński
     
Wychowanie fizyczne
1    
Fakultet
2    

Razem

29    
Akwarystyka (F)
     
Podstawy chowu i hodowli zwierząt egzotycznych (F)
     
Godziny zajęć
     

 


Zebranie Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW – wybory zarządu

środa 9.10.2019

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku.
Do uczestnictwa zachęcamy obecnych członków oraz wszystkich, którzy zainteresowani są dołączeniem do naszego grona 🐕🐈🐮🐎🐖🐢🦆

Plan spotkania:
– podstawowe informacje o Kole
– podsumowanie działalności i finansów 2018/2019
– plany na rok akademicki 2019/2020
– wybory nowego zarządu KNMW

Serdecznie zapraszamy! 🙂


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych