photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Sukces studentów z Koła NMW

środa 14.04.2021
Dzisiaj będziemy się chwalić! 
 
W miniony weekend odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Weterynaryjna – RÉSONNEVet, która zakończyła się dla naszego Koła ogromnym sukcesem – aż sześcioro naszych członków stanęło na podium! Jesteśmy z was dumni! 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w Konferencji. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałe reprezentowanie naszego koła! 
Poniżej lista nagrodzonych i wyróżnionych:
 
Sekcja małych zwierząt:
II. miejsce – Aleksandra Szefer, praca pt.: „Ewolucja żywienia zwierząt towarzyszących”
 
Sekcja zwierząt gospodarskich:
I. miejsce – Magda Nowak, praca pt.: „Neospora caninum – potencjalny czynnik mogący powodować ronienia u żubrów i chorobę o potencjale zoonotycznym.”
 
Sekcja koni:
I. miejsce – Ola Śnieg, praca pt.: „Rozpoznawanie bólu u koni”
 
Sekcja zwierząt egzotycznych:
I. miejsce – Aleksandra Jankowska, praca pt.: „Wkłucie doszpikowe u zwierząt egzotycznych”
II. miejsce – Piotr Szczygieł, Aleksandra Szefer, praca pt.: „Metaboliczne choroby kości gadów i płazów”
III. miejsce – Paulina Bindas, praca pt.: „Kardiomiopatia rozstrzeniowa u kawii domowej”
 
Serdecznie gratulujemy także członkom RÉSONNEVet świetnej organizacji wydarzenia!
 

A SHORT GUIDE ON HOW TO DEAL WITH EXAM STRESS – PSYCHOLOGIST ALEKSANDRA JUSZCZYK

środa 17.03.2021

Download the guide: A SHORT GUIDE ON HOW TO DEAL WITH EXAM STRESS – PSYCHOLOGIST ALEKSANDRA JUSZCZYK

If it is difficult for you to focus on learning before
an exam, because:
– you have a stomach ache
– you feel tension in your body
-you cannot fall asleep
– you have a sense of emptinessin your head
– during the exam you constantly think about the fact that
you will not pass
…Then this guide is for you!


Stypendia Rektora

poniedziałek 12.10.2020

Wnioski o stypendium rektora 

za średnią ocen studenci składają

w Dziekanacie

po ogłoszeniu list rankingowych.

 

Za osiągnięcia, naukowe, artystyczne, sportowe
i średnią ocen (obwiązuje jeden wniosek) studenci składają do dnia 20.10.20 r.

w Biurze Spraw Studenckich

w budynku nr 8 pok. nr 4 w godz. 9.00 – 15.00

Wnioski, regulaminy, itp.: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna


Specjalizacja – Choroby Zwierząt Nieudomowionych

piątek 31.07.2020

Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Specjalizacja Lekarzy Weterynarii

Studia Podyplomowe

REKRUTACJA

EDYCJA V 

październik  2020 – wrzesień 2022

Termin składania dokumentów do

25 września 2020 r.


Informacje ogólne

Program specjalizacyjnych studiów podyplomowych z zakresu „Chorób zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10) realizowany będzie w ciągu 258 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów (4 semestry).

W programie m.in.:
– praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii, lecznictwa i diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. diagnostyka kliniczna (z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, metod rozpoznawania płci), patomorfologiczna, laboratoryjna i leczenie/zwalczanie chorób wewnętrznych ( z uwzględnieniem zaburzeń metabolicznych i genetycznych), zakaźnych (z uwzględnieniem chorób nowo pojawiających się – emerging diseases), inwazyjnych i antropozoonoz ryb, gadów i płazów, ptaków, gryzoni, zwierząt mięsożernych, koniowatych, słoni, przeżuwaczy (z uwzględnieniem żubrów, jeleniowatych wolno żyjących i w hodowli fermowej), naczelnych
 2. zabiegi chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionych gatunków zwierząt
 3. aspekty higienicznego żywienia zwierząt
 4. monitoring i zapobieganie chorobom zwierząt łownych oraz ocena sanitarno-weterynaryjna ich tusz i narządów
 5. farmakodynamika środków używanych do immobilizacji oraz praktyczne stosowanie sprzętu do ich zdalnego podawania
 6. zagadnienia prawne dotyczące obrotu zwierzętami nieudomowionymi (CITES), dobrostanu, prawa farmaceutycznego i ekspertyz lekarsko-weterynaryjnych w chorobach zwierząt nieudomowionych
 7. funkcje ogrodów zoologicznych i Parków Narodowych oraz rola lekarza weterynarii w ochronie gatunków ginących

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW w Warszawie. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu państwowego z dziedziny “Choroby zwierząt nieudomowionych”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (październik 2020 r. – wrzesień 2022 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studium –Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Tel. 22 5936075

Sekretariat – mgr Mariola Malesa

Tel./Fax: 22 5936070

E mail: czn@sggw.pl

 

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkostwo w okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. Uiszczenie przynajmniej pierwszej raty czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Rekrutacja

Sposób składania dokumentów 

 • Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej studiów podyplomowych

LINK

LUB

 • Poczta tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 24, pok. 337

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia specjalizacyjne i kwestionariusz osobowy 
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 4. Dowód wniesienia opłaty wpisowej, (O terminie wniesienia opłaty za semestr pierwszy poinformujemy po zakończeniu rekrutacji)

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych
wynosi 12 250 zł:

Na koszt studiów składają się wpisowe i czesne

Wpisowe – 250 płatne do 25 września 2020 r.

 

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo lub w czterech ratach:
I rata 3 000 zł
II rata 3 000 zł
III rata 3 000 zł 
IV rata 3 000 zł 

Dane rachunku bankowego (konta):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Nr konta  
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail czn@sggw.pl).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

•imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata

•adres wpłacającego

nazwa studiów podyplomowych – (w skrócie CZN) + nr semestru

•kod księgowy 5 edycji studiów podyplomowych: 507-10-020100-S00141-99

Podstawa prawna organizacji studium

 


CHOROBY PSÓW I KOTÓW – specjalizacyjne studia podyplomowe

środa 29.07.2020

Ogłoszenie do pobrania – plik PDF

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

za wiedzą Przewodniczącego

Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe

 

CHOROBY PSÓW I KOTÓW

 

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 rok

Czas trwania: 6 semestrów

Opłata za jeden semestr: 2500,- zł

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego programu z uwzględnieniem aktualizacji (przykładowy program: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-psy-i-koty.pdf)

Rekrutacja jest otwarta dla lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

– przynajmniej dwuletni staż pracy w lecznictwie psów i kotów

– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają:

            – osoby które z braku miejsc nie zostały przyjęte podczas rekrutacji w 2017 roku

            – wśród pozostałych kandydatów te osoby, które (rocznikowo) wcześniej uzyskały dyplom lekarza weterynarii, a w przypadku równych roczników – kandydaci, którzy wcześniej nadesłali zgłoszenie na te studia.

Wymagane dokumenty:

– Podanie/ankieta o przyjęcie na studia (https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-podyplomowe)

– Informacja o dotychczasowej pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych. W przypadku uczelni zagranicznej oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument stwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z nostryfikacji

– Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu

Zakończenie rekrutacji: 21.08.2020

Maksymalna liczba miejsc: 80 (2 grupy po 40 słuchaczy)

Minimalna liczba uczestników grupie: 35

Zgłoszenia (w formie papierowej) z kompletem dokumentów prosimy przesyłać do 21.08.2020 na adres: Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów”, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.

Informacje: maria_milczarek@wp.pl, tel. 225936238 lub 889553096

 

 

      Kierownik Studiów               Krajowy Kierownik Specjalizacji         Dziekan Wydziału Medycyny

        Podyplomowych                        „Choroby psów i kotów”                    Weterynaryjnej SGGW         

 

dr hab. Olga Szaluś-Jordanow         prof. dr hab. S. Winiarczyk                   dr hab. Marta Mendel

 


Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – strona internetowa

sobota 18.07.2020

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – strona internetowa http://knmw.sggw.pl/


Pętle indukcyjne

czwartek 18.06.2020

Pętle indukcyjne zainstalowane są w 6 aulach znajdujących się w budynkach 24, 23 oraz 22, należących do IMW:

Budynek 22 (Audytorium)

Budynek 23 (Aula 3, Aula 4)

Budynek 24 (Aula 1, Audytorium 3, Audytorium 7)

 

Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego zrozumiałość mowy ze źródła – może to być nagłośnienie sali, mikrofon, czy odtwarzacz dźwięku. System pętli indukcyjnej składa się ze wzmacniacza pętli oraz przewodu odpowiednio ułożonego w pomieszczeniu. Osoba niedosłysząca siedząca na auli słyszy osobę mówiącą przez mikrofon wyraźniej i dokładniej. Dzięki pętlom zupełnie pozbywamy się negatywnego wpływu akustyki sali oraz hałasu.


Organizacja roku akademickiego 2019/2020 & 2020/2021

wtorek 16.06.2020

Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/21.

Plik pdf do pobrania 2020/21

 

Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/20.

Plik pdf do pobrania 2019/20

 


Office 365 (MS Teams)

czwartek 4.06.2020

Podstawowe Informacje o Usłudze

Każdy student posiada Uczelniane konto pocztowe w usłudze Microsoft 365 (inaczej Office 365). Konta zakładane automatycznie na podstawie aktywnego statusu studenta w systemie dziekanatowym.

W skład usługi Microsoft 365 wchodzi szereg aplikacji online – ich obsługa oraz komunikacja odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej praktycznie z każdego miejsca i urządzenia posiadającego dostęp do Internetu:

 • Poczta elektroniczna wraz z Outlook  – użytkownicy otrzymują 50GB miejsca na swoją korespondencję;
 • Usługa OneDrive będąca magazynem danych „w chmurze” (użytkownicy uzyskują  1TB miejsc na zapisywanie swych danych);
 • Aplikacje online MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), które pozwalają na tworzenie oraz edycję dokumentów online; ;
 • Usługa Teams  jako centrum pracy grupowej (czat, spotkania online);
 • ClassNotebook – do tworzenia notatek i udostępniania materiałów;
 • SharePoint – platforma aplikacji webowych;
 • Sway – aplikacja umożliwiająca łatwe tworzenie i udostępnianie interakcyjnych raportów oraz prezentacji;
 • Forms – usługa pozwalająca łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże oraz ich udostępnianie i wypełnianie;
 • Delve – aplikacja umożliwiająca w jednym miejscu na poruszanie się po dokumentach dostępnych „dla nas” w usłudze Office 365, ich poszukiwanie, organizowanie, przeglądanie;
 • Stream – pozwala przesyłać, wyświetlać i udostępniać filmy;
 • Planner –  wspomagający planowanie zadań.

Większość usług posiada swoje wersje na urządzenia mobilne.

 

Aktywacja i dostęp do Office 365
Aby aktywować swoje konto pocztowe należy przejść na stronę konto.sggw.edu.pl/

Ważne: wybieramy opcję „zapomniałem hasła”, a następnie w polu adres e-mail należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji na studia. W odpowiedzi na podany przez nas adres otrzymamy e-mail z linkiem do resetu hasła.

Aby uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej w MS Office 365 przez przeglądarkę internetową należy zalogować się na stronie poczta.sggw.edu.pl

Ważne: adresy skrzynek studenckich mają następująca składnię: sXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to numer albumu uzupełniony „0” do 6 znaków, dla nr albumu 1999 będzie to s001999. 

Więcej informacji na temat logowania i obsługi Microsoft 365 znajdziecie Państwo na stronie pomoc.o365.sggw.edu.pl

Żródło: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow/studenckie-konto-pocztowe


eSGGW (Moodle)

czwartek 4.06.2020

eSGGW załóż nowe konto (Moodle)


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych