photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE (studia doktoranckie)

czwartek 6.09.2018

Warszawa, dnia 3 września 2018 r.

 

Dotyczy naboru na stacjonarne studia doktoranckie uruchamiane w latach 2018-2022 przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Zgodnie z uchwałą Nr 36 – 2013/2014 (§ 3) Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia informuję, że kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie pn.: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia” oraz „Weterynaryjne nauki kliniczne” przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, budynek 24, 1 piętro).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 


Kuźnia Młodych Talentów

poniedziałek 7.05.2018

Drodzy Doktoranci

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz czwarty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 18 września – 21 września 2018 w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy, a jej motywem przewodnim będzie popularyzacja nauki.

KMT ma na celu integrację najlepszych doktorantów w Polsce oraz trening umiejętności miękkich niezbędnych w pracy naukowej. Uczestnicy KMT będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne i zdolności komunikacyjne poprzez udział w dyskusjach panelowych, debacie oksfordzkiej i różnych warsztatach. Dodatkowo będą mogli wysłuchać wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski. Radę Programową KMT stanowią członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN oraz ich doktoranci, którzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom warsztatów. W czasie KMT 2018 odbędą się m.in. warsztaty z emisji głosu i narzędzi informatycznych wspomagających pracę naukową, oraz, tradycyjnie już, z niezbędnej w badaniach (choć niezwiązanej z popularyzacją nauki) biostatystyki. Będzie również możliwość zapoznania się z zagadnieniem dotyczącymi sposobów popularyzacji nauki i kontaktów z mediami. (more…)


Studia doktoranckie – rekrutacja

środa 1.02.2017

Warunki  rekrutacji

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje ogłosić rekrutację na 

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

Weterynaryjne nauki kliniczne

które trwać będą  od  01. 10.  2017 roku do 30. 09. 2021 roku

 

Dziedzina: nauki weterynaryjne (weterynaryjne nauki kliniczne) 

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów proszone są o składanie do 30 czerwca 2017 roku do Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujących dokumentów:

1)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały),

2) kwestionariusz osobowy ( załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

3)CV zawierające w szczególności: informacje o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y  potwierdzający/e  znajomość języka  obcego, informacje o aktywności naukowej, w szczególności  o publikacjach , pracy w kołach naukowych, nagrodach,  wyróżnieniach,  stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,

4)2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5x 5,5 cm,

5) Odpis dyplomu ukończenia studiów lub  zaświadczenie  o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające  uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

6)udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia  miały charakter dwustopniowy- średnią ze studiów I i II stopnia),

7)opinię promotora pracy magisterskiej  lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacjach kandydata do pracy naukowej,

8)zgodę przyszłego  opiekuna naukowego/promotora o  gotowości do objęcia opieką naukową  kandydata na studia doktoranckie ( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Opiekunem naukowym/ promotorem, o którym mowa w ust 1 pkt 8, może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego  lub tytuł  naukowy profesora. Wskazane jest, aby opiekun naukowy/promotor posiadał środki na  realizację  eksperymentalnej części pracy doktorskiej, jeżeli taką się przewiduje.

 Kwalifikacje kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w dniu 26 września (wtorek) 2017 r.  w  Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  o  godz. 915.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną wiadomości Kandydata z zakresu specjalności oraz znajomości języka obcego (preferowany język angielski ).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski    z  Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-789 Warszawa, tel. 692 510 700.

                                                          

                                                              Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                          Prof. dr hab. Marcin Bańbura

                                        . 

 

 

 


KNOW – STUDIA DOKTORANCKIE

czwartek 31.03.2016

know_logoZ dniem 31 marca 2016 roku, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność” ogłasza konkurs dla kandydatów na 3-letnie (1.09.2016-31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze (dyscypliny: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia). Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny. Studia będą odbywały się równolegle w pięciu ośrodkach Partnerów Konsorcjum. Szczegóły rekrutacji, obejmujące: listę realizowanych projektów, warunki i tryb rekrutacji oraz wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych, znajdują się w zakładkach partnerów Konsorcjum:

strzalka2WMW UWM,
strzalka2WMW SGGW,
strzalka2 PIW-PIB,
strzalka2IRZiBŻ PAN,
strzalka2IGHZ PAN.
Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 maja 2016 r. Szczegóły na stronie: WWW
Kontakt: Centralne Biuro KNOW

 

 

 

 


WYBORY 2016 (zebranie doktorantów)

wtorek 5.01.2016

Ważne!

 Ogłoszenie o wyborach elektorów

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

w związku z powołaniem nowych władz Uczelni

 

15 stycznia (piątek) 2016 r. o godzinie 14.00 w sali Rady Wydziału, budynek 24 odbędzie się zebranie doktorantów w celu powołania:

a) elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

b) przedstawicieli do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW


Studia doktoranckie 2015-2019

wtorek 16.06.2015

WARUNKI REKRUTACJI

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie ogłaszał rekrutację na

STUDIA DOKTORANCKIE

które trwać będą od 01. 10. 2015 roku do 30. 09. 2019 roku (more…)


Studia doktorskie w KNF

piątek 26.09.2014

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta(ów) w Katedrze Nauk Fizjologicznych (”obejmujące badania prowadzone w ramach Projektu: Odtwarzanie tratw lipidowych jako narzędzie przywracania komórkom mięśniowym ich prawidłowych funkcji.”)

termin składania ofert 30.10.2014

Nazwa jednostki: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

– tytuł lekarza weterynarii, magistra z zakresu biologii lub biotechnologii uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat

– wysoka średnia ocen ze studiów

– zainteresowania naukowe i eksperymentalne w zakresie biologii medycznej i/lub biologii molekularnej

– znajomość technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach in vitro oraz podstawowa znajomość technik biologii molekularnej

– biegła znajomość języka angielskiego

– aktywny udział w życiu naukowym

Opis zadań:

Badania prowadzone w ramach Projektu: Odtwarzanie tratw lipidowych jako narzędzie przywracania komórkom mięśniowym ich prawidłowych funkcji.

– wykonywanie zadań projektu, w tym hodowle mysich mięśniowych komórek satelitowych linii C2C12, oznaczanie żywotności i śmiertelności komórek, szacowanie natężenia apoptozy i nekrozy, rugowanie i odtwarzanie cholesterolu błony komórkowej, oznaczanie ekspresji białek sygnałowych podtrzymujących i hamujących przeżycie komórek, oznaczanie markerów miogenezy.

– opracowywanie wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych oraz do prezentacji na konferencjach

– zadania wynikające z obowiązków słuchacza Studium Doktoranckiego w KNF WMW.

Typ konkursu: Opus

Termin składania ofert: 30 października 2014 do godz. 1600

Forma składania ofert: drogą mailową na adres orzechowski_arkadiusz(at)wp.pl,
do wiadomości bepaj(at)wp.pl; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium.

Dodatkowe informacje:

–  Przewidziany okres finansowania: 4 lata.

– Przewidywane jest uczestnictwo w Studium Doktoranckim organizowanym przez KNF WMW.

Wymagane dokumenty:

Życiorys naukowy

Kopia dyplomu ukończenia studiów

Lista osiągnięć naukowych (publikacje, udziały w konferencjach), zdobytych wyróżnień i nagród, odbytych staży naukowych.

List motywacyjny

Rekomendacja opiekuna naukowego pracy dyplomowej.

Autor: Arkadiusz Orzechowski

Streszczenie projektu:

Nowatorski charakter projektu wynika ze sformułowania oryginalnej hipotezy badawczej sugerującej kluczową rolę tratw lipidowych (LR) i składu chemicznego sarkolemmy (bioaktywnych lipidów) w regeneracji mięśnia szkieletowego oraz odpowiednio dobranemu warsztatowi metodycznemu służącemu weryfikacji tego założenia. Lipidy pełnią w komórce mięśnia szkieletowego funkcje podstawowe dla zachowania życia i zapewnienia wzrostu i różnicowania (Anderson 1991, Pediconi i wsp. 1992). Dla przykładu fosfatydyloseryna, (FS) jako jeden z głównych glicerofosfolipidów wewnętrznego listka i składnik tzw. nieuporządkowanej (Ld – lipid disordered) frakcji błony komórkowej (PM) bierze udział w fuzji mioblastów (van den Eijnde i wsp. 2001). Z kolei zwiększoną reprezentację sfingomieliny (SM), jednego z podstawowych składników zewnętrznego listka i składnika frakcji uporządkowanej (Lo – lipid ordered) sarkolemmy wykryto jedynie w komórkach satelitowych (rezerwa progenitorów mięśni szkieletowych) pozostających w stanie „uśpienia” (uśpione komórki satelitowe, RSC) i w początkowej fazie ich aktywacji (Nagata i wsp. 2006). Ilość SM w sarkolemmie obniża się do poziomu niewykrywalnego metodami immunocytochemicznymi w mioblastach proliferujących, różnicujących się, zróżnicowanych miotubach i włóknach mięśniowych. Zmiany reprezentacji tzw. bioaktywnych lipidów mają decydujące znaczenie dla odbierania i dokomórkowego przekazywania sygnałów (Simons i Toomre 2000). Zwiększona reprezentacja SM w LR umożliwiałaby komórkom satelitowym (Pax7+) odbiór sygnałów zapoczątkowujących miogenezę (ekspresja MyoD) i różnicowanie się w mioblasty. Zmniejszenie reprezentacji SM i LR prowadziłoby z kolei do nasilonej proliferacji, migracji i różnicowania się mioblastów, natomiast wraz ze zwiększeniem poziomu FS i większą płynnością sarkolemmy łatwiejsze byłoby fuzjowanie komórek w miotuby i włókna mięśniowe. Najlepszym kandydatem do kontroli regulacji składu chemicznego sarkolemmy jest cholesterol (CHOL), wytwarzany we wszystkich komórkach m.in. jako niezbędny składnik LR. CHOL obecny w błonach usztywnia je, umożliwiając przestrzenne uporządkowanie (w tym sortowanie) białek integralnych błony (białka transbłonowe i białka listka zewnętrznego i wewnętrznego błony). Niektóre białka, o podstawowym znaczeniu dla przekazywania sygnałów do komórki występują w formie aktywnej wyłącznie na terenie LR, co przesądza o szczególnej roli tych nanodomen w komunikacji (transdukcja sygnałów i formowanie się sygnalosomów) oraz transporcie różnych substancji. Wiadomo, że enzymem limitującym cholesterogenezę jest reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymuA (reduktaza HMG-CoA), której aktywność hamują statyny. Statyny wykazują również działania plejotropowe, niezależne od hamowania aktywności reduktazy HMG-CoA, jednak uwalnianie pod ich wpływem tlenku azotu (NO) i prostaglandyn (PGI2) nie tłumaczy ich niepożądanego działania na mięśnie szkieletowe (NO jest znanym aktywatorem miogenezy zaś PGI2 zapobiega aktywacji płytek krwi). Powszechne stosowanie statyn jako leków jest wynikiem ich korzystnego oddziaływania terapeutycznego w chorobach krążenia (zastoinowej niewydolności krążenia, chorobie wieńcowej serca) i dyslipidemii. Dane epidemiologiczne i badania naukowe potwierdzają fakt, że statyny poprawiają funkcje komórek śródbłonka naczyniowego (hamowanie trombogenezy), zwiększają przeżycie neuronów OUN, stabilizują płytki miażdżycowe, hamują procesy zapalne, zmniejszają ryzyko stresu oksydacyjnego, zwiększają wrażliwość niektórych tkanek na insulinę (Jasińska i wsp. 2007). Niestety, do działań ubocznych statyn, zalicza się przede wszystkim zaburzenia funkcji mięśni szkieletowych od umiarkowanych takich jak nietoleracja wysiłku, poprzez mialgię (bóle mięśniowe), zapalenie mięśni do bardzo rzadkiej, ale fatalnej w skutkach rabdomiolizy (Sewright i wsp. 2007, Thompson i wsp. 2003). Tak zwana miotoksyczność statyn potwierdza przypuszczenie, że synteza cholesterolu w komórkach mięśniowych pełni szczególną rolę, zasadniczo inną niż w pozostałych typach komórek. Oprócz CHOL niezbędnego do uformowania się LR jako najkorzystniejszych energetycznie nanodomen zawierających glikosfingolipidy (GSL) i sfingolipidy (SL) w transdukcji sygnałów biorą czynny udział białka i produkty przekształceń GSL i SL. Dobrym przykładem tych ostatnich może być SM, której wysoka reprezentacja w sarkolemmie była już sygnalizowana w RSC. SM podlega przemianom, które w zależności od enzymu (sfingomielinaza, ceramidaza, kinaza sfingozyny-1) powodują wytworzenie jednego z kilku czynnych biologicznie produktów (odpowiednio ceramidu, sfingozyny, lub sfingozyno-1-fosforanu). Wymienione bioaktywne lipidy stanowią ważne elementy w regulacji takich czynności komórek jak proliferacja, różnicowanie się czy apoptoza (Ohanian i Ohanian 2001, Spiegel i Milstien 2003). Istnieją substancje, które modulują aktywność enzymów odpowiedzialnych za przekształcenia SM, mogą zatem zmieniać los SM i wytwarzanych z niej produktów. Jeśli tak jest rzeczywiście, to np. zahamowanie aktywności kwaśnej sfingomielinazy powinno zapobiec degradacji SM i utrzymać komórki satelitowe w stanie uśpienia. Czy podobne skutki inną drogą miałyby powodować statyny przez zmniejszenie reprezentacji LR i dostępności SM? Na te i inne pytania będziemy się starać odpowiedzieć wykorzystując najnowsze techniki monitorowania LR i śledząc skutki ich eliminacji.Stypendia DAAD

czwartek 4.09.2014
Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z najnowszą ofertą stypendialną DAAD na rok 2015/2016,

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech. Programy obejmują wiele możliwości, od uczestnictwa w wakacyjnych kursach językowych przez magisterskie studia uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po projekty badawcze.

Deadline:

– Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych –> 31/10/2014,

– Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich –> 1/11/2014 na podróże od 1 marca; 1/02/2015 na podróże od 1 czerwca; 1/05/2015 na podróże od 1 września,

– Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków –> 17/11/2014,

– Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów –> 17/11/2014,

– Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc) –> 17/11/2014,

– Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich –> 17/11/2014 lub 1/06/2015,

– Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD –> 17/11/2014 lub 1/06/2015,

– Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia –> 15/12/2014

OPIS oferty stypendialnej DAAD  znajduję się TUTAJ

DAAD oferuje także:

– PhDGermany – portal na temat studiów doktoranckich i prowadzeniabadań naukowych w Niemczech –> więcej informacji TUTAJ

– Kolegia doktoranckie niemieckich krajów związkowych –> więcej informacji TUTAJ

– Kolegia doktoranckie Niemiecka Wspólnota Badawcza Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Max-Planck-Gesellschaft: „International Research Schools”

Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta

ZAPRASZAMY!


Studia doktoranckie – weterynaryjne nauki kliniczne

wtorek 4.02.2014

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już w maju będzie ogłaszał rekrutację na

STUDIA DOKTORANCKIE

które trwać będą  od  01. 10.  2014 roku do 30. 09. 2018 roku (more…)


Rekrutacja na studia doktoranckie

czwartek 12.09.2013

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

ogłasza rekrutację na

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

które trwać będą  od  01. 10.  2013 roku do 30. 09. 2017 roku (more…)


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych