photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, studia podyplomowe edycja X

piątek 1.06.2018

Pobierz niezbędne dokumenty (program, sylabusy i inne) – kliknij ten link 

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Edycja 12
październik 2021 – czerwiec 2023

Planowane rozpoczęcie 1 październik 2021 

jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o rozpoczęciu naboru zostaw swoje dane wypełniając krótką ankietę.

ANKIETA


EDYCJA 11

 specjalizacyjnych studiów podyplomowych

marzec 2019 – luty 2021

 

Kierownik Studium – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088

Sekretariat – mgr Mariola Malesa, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: sph@sggw.pl


Informacje bieżące 

Zajęcia wyjazdowe 26-28 września 2019r. – ZMIANA PROGRAMU UWAGA

Miejsce: Kołobrzeg i okolice.

Nocleg: Hotel Ikar Plaza Kołobrzeg http://www.ikar-plaza.pl 

Koszt to około  100 zł za noc za osobę w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem i kolacją. Ta cena dotyczy noclegów 26 i 27 września pozostałe noclegi w cenach komercyjnych tj. 440 zł za pokój 2-os. (220). Do kosztów pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną. Osoby towarzyszące ponoszą koszty we własnym zakresie i w cenie komercyjnej. 

Osoby, które pragną przyjechać wcześniej lub zostać dłużej w hotelu Ikar-Plaza lub mające inne niestandardowe życzenia proszone są o ustalenie szczegółów osobiście z kierowniczką hotelu panią Justyną Szyszką  (j.szyszka@ikar-plaza.pl  lub tel.: +48 94 713 60 22) 

PROGRAM ZAJĘĆ 

26.09.2019 Przyjazd , zakwaterowanie

27.09.2019 r.

 • 7:40 – wyjazd spod hotelu Ikar-Plaza
 • 8:00 – wizyta w porcie kołobrzeskim,
 • 8:00 – 9:00 – wizyta na kutrach, realizacja materiału : Załącznik III rozporządzenia (WE) Nr  853/2004 sekcja VIII , rozdział 1  WYMOGI DOTYCZĄCE STATKÓW
 • 9:30 – 11:00 – wizyta w centrum I sprzedaży (aukcja rybna, wizyta w zakładzie przetwórstwa produktów rybołówstwa na nabrzeżu portowym ) – realizacja materiału : Załącznik III rozporządzenia (WE) Nr  853/2004 sekcja VIII ,rozdział 2-3
 • 11:15 – 12:00 – przejazd do zakładu przetwórczego
 • 12:00 – 15:00 – wizyta w zakładzie przetwórstwa produktów rybołówstwa-  realizacja materiału : Załącznik III rozporządzenia (WE) Nr  853/2004 sekcja VIII ,rozdziały 2-8
 • 15:00 – 16:00 powrót do hotelu
 • 20:00 kolacja Ikar-Plaza

28.09.2019r.

 • 9:00 – 10:30 – przejazd  do przedsiębiorstwa akwakultury w systemie RAŚ i rzeźni łososi ( Salmo salar)
 • 10:30 – 13:00 – wizyta w przedsiębiorstwie akwakultury w systemie RAŚ i rzeźni łososi ( Salmo salar)
 • 14:00 – 14:30 – powrót do kołobrzegu i zakończenie zjazdu

 

 

Transport między hotelem a zakładami będzie zorganizowany (autokar)

 

Terminy Zjazdów w semestrze zimowym 2019/20

październik 19 paź
20 paź
listopad 16 lis
17 lis
grudzień 7 gru
8 gru
styczeń 11 sty
12 sty
luty 1 lut
2 lut

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 40

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkowstwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. uiszczenie opłąty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne 
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 5. Dowód wniesienia opłaty za wpisowe

Sposób składania dokumentów

 1. Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych LINK 
 2. Poczty tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 3. Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 24, pok. 337

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi:

 • 11 250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) przy płatności jednorazowej lub
 • 12 250 zł (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) przy płatności w ratach.

Na koszt studiów składają się wpisowe i czesne.

Płatność jednorazowa
 • Wpisowe 250 zł – płatne do 15 stycznia 2018 r.
  Czesne 11 000 zł – płatne jednorazowo do 28 lutego 2018 r.

Płatność w ratach
 • Wpisowe 250 zł – płatne do 15 stycznia 2018 r. 
  Czesne 12 000 zł 

  • • I rata 3 000 zł płatna do 28 lutego 2019 r.
   • II rata 3 000 zł płatna do 30 września 2019 r.
   • III rata 3 000 zł płatna do 29 lutego 2020 r.
   • IV rata 3 000 zł płatna do 30 września 2020 r.

Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł (wnoszona na koniec studiów, w  tym przypadku SGGW w Warszawie nie wystawia faktur VAT)

 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.
 • Dane konta:
  • • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • • 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
  • • Nr konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
 • Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail sph@sggw.pl).
 • Dowód wpłaty powinien zawierać:
  • • imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata
  • • adres wpłacającego
  • • kod księgowy 11 edycji studiów podyplomowych: 507-10-020100-Q00163-99
  • • nazwa studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów

 • Zaliczenie egzaminu końcowego z materiału przedstawionego w czasie trwania studiów z wynikiem co najmniej dostatecznym
 • Terminowe uiszczenie opłaty za studia

Organizacja zajęć SPH

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów oraz zajęcia wyjazdowe w zakładach sektora produkcji żywności.

5 zjazdów w semestrze (1 zjazd w miesiącu)

Programy poszczególnych zjazdów będą przesłane uczestnikom studiów podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej 

Podstawa prawna organizacji studium

 

wizytówka naszego studium zeskanuj telefonem i zapisz w kontaktach


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych