photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

CHOROBY PSÓW I KOTÓW – specjalizacyjne studia podyplomowe

środa 29.07.2020

Ogłoszenie do pobrania – plik PDF

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

za wiedzą Przewodniczącego

Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe

 

CHOROBY PSÓW I KOTÓW

 

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 rok

Czas trwania: 6 semestrów

Opłata za jeden semestr: 2500,- zł

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego programu z uwzględnieniem aktualizacji (przykładowy program: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-psy-i-koty.pdf)

Rekrutacja jest otwarta dla lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

– przynajmniej dwuletni staż pracy w lecznictwie psów i kotów

– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają:

            – osoby które z braku miejsc nie zostały przyjęte podczas rekrutacji w 2017 roku

            – wśród pozostałych kandydatów te osoby, które (rocznikowo) wcześniej uzyskały dyplom lekarza weterynarii, a w przypadku równych roczników – kandydaci, którzy wcześniej nadesłali zgłoszenie na te studia.

Wymagane dokumenty:

– Podanie/ankieta o przyjęcie na studia (https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-podyplomowe)

– Informacja o dotychczasowej pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych. W przypadku uczelni zagranicznej oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument stwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z nostryfikacji

– Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu

Zakończenie rekrutacji: 21.08.2020

Maksymalna liczba miejsc: 80 (2 grupy po 40 słuchaczy)

Minimalna liczba uczestników grupie: 35

Zgłoszenia (w formie papierowej) z kompletem dokumentów prosimy przesyłać do 21.08.2020 na adres: Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów”, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.

Informacje: maria_milczarek@wp.pl, tel. 225936238 lub 889553096

 

 

      Kierownik Studiów               Krajowy Kierownik Specjalizacji         Dziekan Wydziału Medycyny

        Podyplomowych                        „Choroby psów i kotów”                    Weterynaryjnej SGGW         

 

dr hab. Olga Szaluś-Jordanow         prof. dr hab. S. Winiarczyk                   dr hab. Marta Mendel

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych