photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Pismo przewodnie

wtorek 13.12.2016

logo SGGW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
tel. 22 59 34235
www.jakoscksztalcenia.sggw.pl e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.pl
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.
Pełnomocnicy Dziekanów
ds. Jakości Kształcenia
w miejscu

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie Raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Państwa wydziałach w roku akademickim 2015/2016. Obowiązek przygotowania raportu wynika z punktu 6 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 1 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Uprzejmie proszę, by w tegorocznym raporcie uwzględnić w szczególności pogłębione analizy dotyczące zidentyfikowanych ryzyk funkcjonowania systemu, w tym:
1. spójności i adekwatności programów kształcenia ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, w szczególności z Polską Ramą Kwalifikacji;
2. informacji zwrotnych kierowanych do studentów, doktorantów i słuchaczy po wystawieniu ocen na różnych poziomach procesu kształcenia: oceny cząstkowe, oceny końcowe, ocena praktyk, oceny pracy dyplomowej;
3. wyceny ECTS, w tym udziału godzin kontaktowych.
Uprzejmie proszę, by raport przesłać w wersji elektronicznej do dnia 15 stycznia 2017 r., zaś podpisany w wersji papierowej przekazać możliwie jak najszybciej. Dokumenty proszę przesłać na adres mailowy: mariusz_maciejczak@sggw.pl.
Korzystając z okazji, w związku z dyskusją na ostatnim posiedzeniu Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, która obradowała w dniu 30.11.2016 r., uprzejmie proszę o uwzględnienie w planach hospitacji na rok ak. 2016/2017 wizytacji na zajęciach prowadzonych w językach obcych dla studentów międzynarodowych oraz wizytacji na studiach podyplomowych. O ile to możliwe, proszę, by hospitacje te miały charakter niezapowiedziany.
Jednocześnie uprzejmie przypominam o obowiązku udostępniania aktualnych informacji ważnych z punktu widzenia jakości kształcenia dla interesariuszy Państwa wydziałów, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. Przeprowadzony przegląd zawartości stron internetowych Państwa wydziałów wskazuje na potrzebę aktualizacji wielu treści.

 

Z poważaniem        

maciejczak

 

 

pismo przewodnie

weryfikacja-poradnik

   

 


Pismo przewodnie

poniedziałek 22.06.2015

logo SGGW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 11.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370), gdzie w lit. a. czytamy: „Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, odnoszący się do całego procesu kształcenia, uwzględnia w szczególności sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów” od 2013 r. prowadzona jest w SGGW weryfikacja zakładanych efektów kształcenia.

Uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym udostępniony został Elektroniczny System Weryfikacji Założonych Efektów Kształcenia dla studiów I i II stopnia. System dostępny jest na platformie eHMS. W załączeniu przesyłam Poradnik w którym przekazano wskazówki dla nauczycieli akademickich dotyczące przeprowadzania weryfikacji oraz analizy wyników weryfikacji dla pełnomocników dziekanów ds. jakości kształcenia.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji zainteresowanym, z uwagą, iż weryfikacji za pomocą systemu należy dokonać dla wszystkich przedmiotów zrealizowanych w roku akademickim 2014/2015 do dnia 31 października 2015r.

Jednocześnie informuję, iż weryfikacja dla studiów III stopnia, studiów podyplomowych oraz przedmiotów oferowanych w ramach programu Erazmus prowadzona jest na dotychczasowych zasadach.

Maciejczak podpis

 

 

 

pismo przewodnie

weryfikacja – poradnik

 


Pismo przewodnie

czwartek 30.10.2014

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziału

 

 

 

Zgodnie z informacją przekazaną na Radzie Wydziału w dniu 29.10.2014 roku, przesyłam dokumenty do przeprowadzenia analizy zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2013/2014. Uprzejmie proszę o przekazanie ich wszystkim osobom odpowiedzialnym za przedmioty realizowane dla studentów naszego Wydziału (także anglojęzycznych). Obowiązek przeprowadzenia weryfikacji wynika między innymi z § 11 Rozporządzenia MNiSW z dnia 03.10.2014 r (w załączeniu).

 

 

 

Wypełnione formularze „Weryfikacja ogólna rozkładu ocen oraz osiągniętych efektów kształcenia” proszę złożyć w Dziekanacie do 8 listopada 2014 r. Na ich podstawie sporządzony zostanie Raport wymagany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Pełnomocnik dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

poradnik weryfikacji efektów

formularz weryfikacji


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych