photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Teacher’s contact

Monday 19.10.2015

Find an employee of the Faculty / SGGW (Use CTRL+F):

https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/pracownicy/Sk%C5%82ad%20Osobowy%202019.pdf

 

Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
       
    Year I semester I / Rok I semestr 1  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Animal anatomy / Anatomia zwierząt dr Tomasz Szara tomasz_szara@sggw.edu.pl
2 Histology and embroylogy / Histologia i embriologia dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW anna_duszewska@sggw.edu.pl
3 Cell biology / Biologia komórki dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW anna_duszewska@sggw.edu.pl
4 Biology / Biologia dr hab. Anna Duszewska, prof. Uczelni maciej_szmidt@sggw.edu.pl
5 Information technology / Technologia informacyjna dr Krzysztof Karpio/ dr Tomasz Woźniakowski krzysztof_karpio@sggw.edu.pl tomasz_wozniakowski@sggw.edu.pl
6 Biophysics/ Biofizyka dr hab. Michał Godlewski prof. SGGW michal_godlewski@sggw.edu.pl
7 Latin / Język łaciński mgr Mikołaj Antczak mikolaj.antczak@wp.pl
8 Chemistry / Chemia dr hab. Małgorzata Gajewska prof. SGGW malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl
9 Physical training / Wychowanie fizyczne mgr  Mikołaj ROSA mikolaj_rosa@sggw.edu.pl
10 Copyrights in academia/Ochrona własności intelektualnej Uczelni dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.edu.p
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
11 Molecular physiology of cell / Fizjologia molekularna komórki Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski arkadiusz_orzechowski@sggw.edu.pl
12 Intercultural communication / Komunikowanie społeczne dr Agata Młynarska-Jurczuk agata_mlynarska_jurczuk@sggw.edu.pl
13 Polish language/Język polski mgr Agnieszka WÓJCIK, Beata Czerwińska Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska beataczerwinska05@gmail.com
14 Successful learning/Efektywne uczenie dr hab. Mariusz Maciejczak mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl
15 Calculus/Rachunki prof. dr hab. Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
16 Critical thinking/Myślenie krytyczne/ mgr Małgorzata Zawadka malgorzatazawadka4@gmail.com
17 English language for university students/Język angielski dla studentów uczelni wyższych tba tba
       
       
    Year I semester 2 / Rok I semestr 2  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Animal anatomy / Anatomia zwierząt dr Tomasz Szara tomasz_szara@sggw.edu.pl
2 Histology and embryology / Histologia i embriologia dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW anna_duszewska@sggw.edu.pl
3 Biochemistry / Biochemia dr hab. Małgorzata Gajewska prof SGGW malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl
4 General & veterinary genetics / Genetyka ogólna i   weterynaryjna dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW anna_duszewska@sggw.edu.pl
5 Environment protection / Ochrona środowiska dr hab. Piotr Bąska  piotr_baska@sggw.edu.pl
6 Biostatistics and archivization / Biostatystyka i metody dokumentacji dr hab. Michał Czopowicz michal_czopowicz@sggw.edu.pl
7 History of veterinary & denontolgy / Historia weterynarii i deontologia dr Jan Wiśniewski jan_wisniewski1@sggw.edu.pl
8 Agronomy / Agronomia dr hab Irena Suwara prof. SGGW irena_suwara@sggw.edu.pl
9 Physical training / Wychowanie fizyczne mgr Mikołaj Rosa mikolaj_rosa@sggw.pl
10 Polish language/Język polski mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska  
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
11 Aquaculture / Akwarystyka dr Joanna ZARZYŃSKA joanna_zarzynska@sggw.edu.pl
12 Breeds and varieties od sdogs and cats/Rasy i odmiany psów I kotów dr Joanna ZARZYŃSKA joanna_zarzynska@sggw.edu.pl
       
       
    Year II semester 3 /Rok II semestr 3  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Biochemistry / Biochemia dr hab. Małgorzata Gajewska prof. SGGW malgorzata_gajewska@sggw.edu.pl
2 Animal physiology / Fizjologia zwierząt dr hab. Tomasz Sadkowski tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
3 Animal husbandry and breeding / Chów i hodowla zwierząt prof. dr hab.Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
4 Technologies in animal production / Technologie w produkcji zwierzęcej prof. dr hab.Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
5 Ethology / Etologia  dr hab. Tateusz Kaleta tkaleta@gazeta.pl
6 Veterinary economy / Ekonomika weterynaryjna dr hab. Mariusz Maciejczak mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl
7 Veterinary epidemiology/Epidemiologia weterynaryjna dr hab. Michał Czopowicz michal_czopowicz@sggw.edu.pl
8 Polish language / Język nowożytny mgr Agnieszka Wójcik, Beata Czerwińska Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska beataczerwinska05@gmail.com
9 Comparative anatomy / Anatomia porównawcza dr hab. Małgorzata Gappa malgorzata_gappa@sggw.edu.pl
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
10 Animal rights – legal protection system/Prawa zwierząt – Systemy ochrony prawnej dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.edu.pl
11 Medical botany/Botanika lekarska dr hab. Marta Mendel marta_mendel@sggw.edu.pl
       
    Year II semester 4 /Rok II semestr 4  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Animal physiology / Fizjologia zwierząt  dr hab. Tomasz Sadkowski  tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
2 Veterinary Microbiology / Mikrobiologia weterynaryjna prof. dr hab. Marcin Bańbura marcin_banbura@sggw.edu.pl
3 Animal nutrition and feed management / Żywienie zwierząt i paszoznastwo prof. dr hab. Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
4 Polish language / Język nowożytny mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska Agnieszka Wójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska (beataczerwinska05@gmail.com)
6 Immunology / Immunologia dr hab.  Małgorzata Gieryńska malgorzata_gierynska@sggw.pl
7 Topographical anatomy / Anatomia topograficzna dr hab. Michał Skibniewski michal_skibniewski@sggw.edu.pl
8 Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia dr Maciej Klockiewicz maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
9 Physiology of exercise / Fizjologia wysiłku prof. dr hab. Piotr Ostaszewski piotr_ostaszewski@sggw.edu.pl
10 Physiology of development / Fizjologia rozwoju Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski arkadiusz_orzechowski@sggw.edu.pl
11 Veterinary gerontology/Gerontologia weterynaryjne Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski arkadiusz_orzechowski@sggw.edu.pl
12 Principles of horse handling/Podstay postęowanie z końmi dr hab. Małgorzata Domino malgorzata _domino@sggw.edu.pl
13 Clinical anatomy of rodents and rabbits/Anatomia kliniczna gryzoni i zajęczaków dr Karolina Barszcz karolina_barszcz@sggw.edu.pl
14 Training in animal farming (summer practice) / Praktyka hodowlana (wakacyjna) prof. dr hab. Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
       
    Year III semester 5 /Rok III   semestr 5  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name e-mail: 
1  Animal Pathophysiology / Patofizjologia prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski arkadiusz_orzechowski@sggw.edu.pl
2 Veterinary Pharmacology / Farmakologia weterynaryjna dr Wojciech Karlik wojciech_karlik@sggw.edu.pl
3 Parasitology and invasiology / Parazytologia i inwazjologia dr Maciej Klockiewicz maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl
4 Pathomorphology / Patomorfologia prof.dr hab. Rafal Sapierzyński rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl
5 Polish language / Język nowożytny mgr Agnieszka Wójcik, mgr Beata Czerwińska AgnieszkaWójcik (biuro@pola.edu.pl) Beata Czerwińska( beataczerwinska05@gmail.com)
6 Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna dr Marta Parzeniecka marta_parzeniecka@sggw.edu.pl
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
7 Wirusologia weterynaryjna/Veterinary virology prof. dr hab. Marcin Bańbura marcin_banbura@sggw.edu.pl
8 Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna zakażeń skóry psów i kotów/Bacteriological and mycological laboratory diagnostics of skin infections in
dogs and cats
dr Ada Schollenberger ada_schollenberger@sggw.edu.pl
9 One Health w praktyce weterynaryjnej/One Health in veterinary practice dr hab. Magdalena Rzewuska porf. SGGW magdalena_rzewuska@sggw.edu.pl
    Year III semester 6 / Rok III   semestr 6  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Pharmacology / Farmakologia dr Wojciech Karlik wojciech_karlik@sggw.edu.pl
2 Pharmacy / Farmacja dr Wojciech Karlik wojciech_karlik@sggw.edu.pl
3 Pathomorphology / Patomorfologia prof. dr hab Rafal Sapierzyński rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl
4 General surgery and anesthesiology / Chirurgia ogólna i anestezjologia dr hab. Jacek Sterna prof. SGGW jacek_sterna@sggw.edu.pl
5 Response to public health related diseasters / Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.edu.pl
6 Meat hygiene module 1 prof dr hab. Krzysztof Anusz krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
7 Clinical and laboratory diagnostics / Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna dr Marta Parzeniecka marta_parzeniecka@sggw.edu.pl
8 Bee diseases/ Choroby owadów użytkowych dr Anna Gajda anna_gajda@sggw.edu.pl
9 Imaging diagnostic of animals /Diagnosatyka obrazowa zwierząt dr hab. Małgorzata Domino  malgorzata _domino@sggw.edu.pl 
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
10 Advances in biomedical schences-joint course/Postępy w naukach biomedycznych dr hab. Michał Godlewski prof. SGGW michal_godlewski@sggw.edu.pl
11 Primary cell cultures in veterinary reasearch/Kultury pierwotne komórek w doświadczeniach weterynaryjnych dr Anna Słońska-Zielonka anna_slonska_zielonka@sggw.edu.pl
12 Experimental immunology/Immunologia eksperymentalna dr hab. Kinga Majchrzak kinga_majchrzak@sggw.edu.pl
    Year IV semester 7 / Rok IV   semestr 7  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Farm animal diseases/Choroby zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Zdzisław Gajewski zgajewski@supermedia.pl
a Internal animal diseases/Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich dr Małgorzata Wierzbicka malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl
b Reproduction of large animals/Rozród zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Zdzisław Gajewski zgajewski@supermedia.pl
c Surgery of large animals/Chirurgia zwierząt gospodarskich dr Bernard Turek bernad-turek@sggw.edu.pl
d Infectious diseases of large animals/Chorby zakaźnezwierząt gospodarskich prof. dr hab. Iwona Markowska Daniel iwona_markowska_daniel@sggw.edu.pl
2 Meat Hygiene module 2/Higiena mięsa 2 prof. dr hab. Krzysztof Anusz krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
3 Patmorfologia/Pathomorphology module 3 prof. dr hab. Rafał Sapierzyński rafal_sapierzynski@sggw.edu.pl
4  Feed hygiene/Higiena pasz dr Joanna Zarzyńska joanna_zarzynska@sggw.edu.pl
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
5 Radiographic anatomy of dog and cat/Anatomia radiologiczna psów i kotów dr Norbert Czubaj norbert_czubaj@sggw.edu.pl
6 Feed insects diesases/ Choroby owadów karmowych dr Anna Gajda anna_gajda@sggw.edu.pl
7 Geriatric care of companion animals/Geriatria psów i kotów dr Magdalena Kalwas magdalena_kalwas@sggw.edu.pl
8 Preparing and monitoring of clinical tests/Planowanie i monitorowanie testów klinicznych dr Piotr Pietrzak piotr.pietrzak08@gmail.com
9 Management of laboratory animal facility/Zarządzanie zwierzętarnią doświadczalną lek wet. Łukasz Kiraga lukasz_kiraga@sggw.edu.pl
    Year IV semester 8 / Rok IV   semestr 8  
1 Horse diseases / Choroby koni dr hab. Bartosz Pawliński bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl
a Internal equine diseases/Choroby koni dr Małgorzata Wierzbicka malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl
b Equine Reproduction /Rozród koni dr hab. Bartosz Pawliński bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl
c Equine surgery /Chirurgia koni dr Bernard Turek bernad-turek@sggw.edu.pl
d Equine Infectious diseases /Chorby zakaźne koni dr hab. Lucjan Witkowski lucjan_witkowski@sggw.edu.pl
2 Safety of animal origin foods (1)/Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego (1) dr hab. Agnieszka  Jackowska-Tracz agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl
3 Slaughter animal hygiene / Higiena zwierz.rzeźnych prof. dr hab Krzysztof Anusz krzysztof_anusz@sggw.pl
4 Zoonoses / Zoonozy prof. dr hab Krzysztof Anusz krzysztof_anusz@sggw.pl
5 Toxicology / Toksykologia dr Marta Mendel marta_mendel@sggw.pl
6 Andrology and insemination / Andrologia i unasiennanie dr Sławomir Giziniski slawomir_gizinski@sggw.edu.pl
7 Veterinary jurisprudence / Weterynaria sądowa dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.pl
8 Fish diseases / Choroby ryb prof. dr hab Andrzej Siwicki aksiw@infish.com.pl
9 Advanced imaging techniques/Nowoczesne techniki obrazowania tba tba
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
10 Clinical immunology prof. dr hab. Anna Cywińska anna_cywinska@sggw.edu.pl
11 Clinical haematology dr Marek Kulka marek_kulka@sggw.edu.pl
12 Clinical practice (summer vaccations) /praktyka kliniczna (wakacyjna) dr Maciej Klockiewicz maciej_klockiewicz@sggw.pl
13 Vet. inspection practice (summer vaccations)/praktyka w insp. Wet. (wakacyjna) prof. dr hab Krzysztof Anusz krzysztof_anusz@sggw.pl
14 Clinical virology/ Wirusologia kliniczna dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda joanna_cymerys_bulenda@sggw.edu.pl
       
       
    Year V semester 9 /Rok V semestr 9  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Dog and cat diseases / Choroby psów i kotów  dr Magdalena Ostrzeszewicz magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl
a Dog and cat infectious diseases/Choroby zakaźne psów i kotów dr hab. Olga Szalus-Jordanow olga_szalus_jordanow@sggw.edu.pl
b Dog and cat internal diseases/Chorobyw wewnętrzen psócw i kotów  dr Magdalena Ostrzeszewicz magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl
c Dog and cat reproduction/Rozród psów i kotów prof. dr hab. Pior Jurka piotr_jurka@sggw.edu.pl
d Dog and cat surgery/Chirurgia psów i kotów Prof. dr hab. Marek Galanty marek_galanty@sggw.edu.pl
2 Dietetics / Dietetyka prof. dr hab. Piotr Ostaszewski piotr_ostaszewski@sggw.edu.pl
3 Avian diseases / Choroby ptaków dr Artur Żbikowski artur_zbikowski@sggw.edu.pl
4 Administration and legal aspects in veterinary / Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.edu.pl
5 Fur diseases / Choroby zwierząt futerkowych dr Tadeusz Jakubowski tadjaku@gmail.com
6 Safety of animal food origin module 2 / Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 2 dr hab. Agnieszka Jackowska Tracz agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl
       
  Facultative subjects / Przedmioty fakultatywne    
7 Toxicology of small animals / Toksykologia malych zwierząt dr hab. Marta Mendel marta_mendel@sggw.edu.pl
8 Toxicology of large animals / Toksykologia dużych zwierząt dr hab. Marta Mendel marta_mendel@sggw.edu.pl
9 Veterinary at the border control/Weterynaryjna kontrola graniczna dr Michał Tracz michal_tracz@sggw.edu.pl
10 Reptile and amphibian dietetics/ Dietetyka płazów i gadów dr Joanna Zarzyńska joanna_zarzynaska@sggw.edu.pl
11 Anaesthesia and pain management in veterinary practice/Anestezja i analgezja w praktyce weterynaryjnej dr Katarzyna Siewruk katarzyna_siewruk@sggw.edu.pl
    Year V semester 10 / Rok V semestr 10  
  Obligatory subjects/ Przedmioty obowiązkowe Teacher’s name: e-mail: 
1 Veterinary prevention/Medycyna prewencyjna Prof. dr hab. Romuald Zabielski romuald_zabielski@sggw.edu.pl
2 Milk hygiene /Higiena mleka dr Joanna Zarzyńska joanna_zarzynska@sggw.edu.pl
3 Rotation – Farm animal diseases/ Staż-chorby zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Zdzisław Gajewski zgajewski@supermedia.pl
4 Rotation – Dog and cat diseases / Staż choroby psów i kotów dr Magdalena Ostrzeszewicz magdalena_zmudzka@sggw.edu.pl
5 Rotation – Equine diseases ?Staż chorby koni prof. dr hab. Zdzisław Gajewski zgajewski@supermedia.pl
6 Rotation – Avian diseases /Staż choroby ptaków dr Artur Żbikowski artur_zbikowski@sggw.edu.pl
7 Rotation – Laboratory class of parasitology/Staż Parazytologia ćwiczenia laboratoryjne dr Maciej Klockiewicz  maciej@klockiewicz@sggw.edu.pl
  Block I: Small Animal Electives [4 ECTS]    
8 Behavioural medicine of cats and dogs/Medycyna behawioralna psów i kotów dr Jagna Kudła jagna.kudla@gmail.com
9 Clinical and laboratory diagnostics in emergency veterinary medicine/Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna w stanach nagłych dr Agnieszka Wrzesińska agnieszka.wrzesinska17@gmail.com
10 Differential diagnostics based on laboratory results/Diagnostyka różnicowa na podstawie wyników badań laboratoryjnych dr hab. Marta Mendel marta_mendel@sggw.edu.pl
11 Clinical pediatrics of dogs and cats/Pediatria kliniczna psów i kotów prof dr hab. Piotr Jurka piort_jurka@sggw.edu.pl
  Block II: Large Animal Electives [4 ECTS]    
12 Behavioural medicine of horses/Medycyna behawioralna koni  dr Dominika Domańska dominia_domanska@sggw.edu.pl
13 Veterinary of pig herd/Diagnostyka chorób na fermie trzody chlewnej dr Piotr Matyba piotr_matyba@sggw.edu.pl
14 Veterinary of the racing horse/ Weterynaria koni sportowych prof. dr hab. Anna Cywińska anna_cywinska@sggw.edu.pl
  Block III: Food Hygiene Electives [4 ECTS]    
15 Seafood quality and safety management/Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności pochodzenia morskiego dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl
16 Food safety management/Zarządzanie bezpieczeństwem żywności dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl
17 Nutraceuticals in farm animals/Nutraceutyki w żywieniu zwierzat goposdarskich Prof. dr hab. Mikołaj Gralak mikolaj_gralak@sggw.edu.pl
18 Applied pharmacology of farm animals/Farmakologia stosowana- zwierzęta towarzyszące prof. dr hab. Michał Jank/dr Wojciech Karlik michal_jank@sggw.edu.pl /wojciech_karlik@sggw.edu.pl
  Other Electives [4 ECTS]    
19 Ophthalmology in small animals/Optamologia małych zwierząt lek. wet. Aleksandra Tomkowicz aleksandra_tomkowicz@sggw.edu.pl
20 Breed-related disorders/Choroby związane z rasą dr Magdalena Kalwas-Śliwińska magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com
20 From symptoms to diagnosis – skin/Od objawów do rozpozanania – choroby skóry dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs k.zabielska7@gmail.com
21 Veterinary otology/Otologia weterynaryjna dr hab.  Michał Skibniewski michal_skibniewski@sggw.edu.pl
22 Clinical practice module 2 (summer practice)/Praktyka kliniczna (praktyka wakacyjna) dr Maciej Klockiewicz  maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl
23 Veterinary inspection (summer practice)/ Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej (2) dr Agnieszka Jackowska-Tracz agnieszka_jackowska_tracz@sggw.edu.pl
       
    Year V semester 11 / Rok VI semestr 11  
       
1 Rotation – Veterinary laboratory diagnostics/Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna dr Marta Parzeniecka-Jaworska marta_parzeniecka@sggw.edu.pl
2 Herd health management/ Zarządzanie zdrowiem stada prof. dr hab. Zdzisław Gajewski zgajewski@supermedia.pl
  Block I: Small Animal Electives [9 ECTS]    
3 Cardiology diagnostics in small animals/Diagnostyka kardiologiczna małych zwierząt dr Marta Parzeniecka-Jaworska marta_parzeniecka@sggw.edu.pl
4 Small animal bone and joint surgery/Chirurgia narządu ruchu małych zwierząt dr hab. Jacek Sterna porf. SGGW jacek_sterna@sggw.edu.pl
5 Daily clinical practice/Codzienna praktyka kliniczna dr Marek Kulka marek_kulka@sggw.edu.pl
6 Naonatology of dogs and cats/Neonatologia psów i kotów prof. dr hab. Piotr Jurka piotr_jurka@sggw.edu.pl
7 Clinical course of small animal surgery/Chirurgia małych zwierząt – przypadki kliniczne dr hab. Beata Degórska beata_degorska@sggw.edu.pl
8 Small animal dermatology/Dermatologia małych zwierząt dr hab. Katarzyna Zabielska k.zabielska7@gmail.com
9 Physiotherapy and rehabilitation of companion animals/Fizjoterapia i rehabilitacja zwierząt towarzyszących lek. wet. Agata Migdalska agata.migdalska@gmail.com
10 Small animal dentistry/Stomatologia małych  zwierząt dr Michał Wąsowicz michal_wasowicz@sggw.edu.pl
11 Surgery of genital organs of dogs and cats (solo castration)/Chirurgia narządów rozrodczych psów i kotów prof. dr hab. Piotr Jurka piotr_jurka@sggw.edu.pl
  Block II: Large Animal Electives [9 ECTS]    
12 Equine diseases – clinical cases/Chroby koni przypadki kliniczne dr Bernard Turek bernad_turek@sggw.edu.pl
13 Common surgical procedures in horses/ dr Bernard Turek bernad_turek@sggw.edu.pl
14 Ultrasound diagnostics of the reproductive tract in farm animals/Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich dr hab. Bartosz Pawliński bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl
15 Horse dentistry/Stomatologia koni lek wet. Kamil Górski kamil_gorski@sggw.edu.pl
16 Horse arthroscopy/Artroskopia koni tba  
17 Hoof management in cattle/Korekcja racic u bydła dr hab. Bartosz Pawliński bartosz_pawlinski@sggw.edu.pl
18 Equine geriatrics and chronic diseases/Geriatria i choroby przewlekłe koni dr Małgorzata Wierzbicka malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl
19 Mastitis prevention and treatment in dairy herds/Profilaktyka i terapia mastitis w stadach krów dr Michał Trela michal_trela@sggw.edu.pl
  Block III: Advanced Imaging Electives [3 ECTS]    
20 Veterinary oncology/Onkologia weterynaryjna dr Sławomir Giziński slawomir_gizinski@sggw.edu.pl
21 Ultrasound diagnostics in companion animals dr Sławomir Giziński slawomir_gizinski@sggw.edu.pl
22 Welfare and rehabilitation of horses/Dobrostan i rehabilitacja koni dr hab. Małgorzata Domino malgorzata_domino@sggw.edu.pl
23 Imaging diagnostics in companion animals lek wet Tomasz Jasinski tomasz_jasinski@sggw.edu.pl
  Block IV: Advanced Internal Medicine Electives [3 ECTS]    
24 Management of life-threatening situations in small animal anaesthesia/Postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu w anestezjologii małych zwierząt dr Agnieszka Wrzesińska agnieszka.wrzesinska17@gmail.com
25 Intensive care of dogs and cats/Stany nagłe i intensywna terapia psów i kotów dr Magdalena Kalwas-Śliwińska magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com
26 From symptoms to diagnosis – advanced course/Od objawu do rozpoznania – dla zaawansowanych dr Magdalena Kalwas-Śliwińska magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com
27 Clinial endocrinology/Endokrynologia kliniczna dr Magdalena Kalwas-Śliwińska magdalena_kalwas@sggw.edu.pl; magda.kalwas@gmail.com
  Other Electives [10 ECTS]    
28 Communication and negotiations skills in veterinary practice/ Komunikacja i negocjacje w praktyce weterynaryjnej mgr Piotr Giegżno futura@futura-bhp.com
29 Exotic animals medicine/Choroby  zwierząt egzotycznych dr hab.  Aleksandra Ledwoń aleksandra_ledwon@sggw.edu.pl
30 Clinical course of exotic animal diseases (ZOO)/ Choroby zwierzat egzotycznych kurs kliniczny w ZOO dr Agnieszka Czujkowska azyl@zoo.waw.pl
31 Management of veterinary practice/Zarządzanie Praktyką Weterynaryjną dr hab. Mariusz Maciejczak mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl
32 Introduction to cynology and dog show essentials/Wstęp do kynologii i zasady wystaw psów dr Joanna Zarzyńska joanna_zarzynska@sggw.edu.pl
33 Herd health management in small ruminants/Zarzadzanie zdrowiem stada małych przeżuwaczy dr Małgorzata Wierzbicka malgorzata_wierzbicka@sggw.edu.pl
34 Clinical anaesthesiology/Anestezjologia kliniczna dr Katarzyna Siewruk katarzyna_siewruk@sggw.edu.pl
35 Legal aspects of medical documentation/Aspekty prawne dokumentacji medycznej dr Magdalena Walewska magdalena_walewska@sggw.edu.pl

 


Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych