photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisje Wydziałowe

środa 7.10.2009

KOMISJE WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

na okres kadencji 2012-2016


Regulamin działania Komisji Wydziałowych:

1. Komisja powoływana jest przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

3. Wybrany członek Komisji pełni rolę Sekretarza.

4. Komisja liczy od 5 do 15 członków.

5. W celu usprawnienia prac mogą być powoływane Podkomisje lub grupy robocze zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami poza obradami Komisji.

6. Komisja zbiera się nie rzadziej niż raz w semestrze.

7. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

8. Członkowie Komisji mają prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia.

9. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub – w przypadku jego nieobecności – wskazany członek Komisji.

10. Posiedzenia Komisji są zamknięte i protokółowane.

11. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele władz Uczelni, Wydziału, Studentów, Senatu oraz inne osoby.

12. Z posiedzeń Sekretarz sporządza protokół zatwierdzany przez prowadzącego posiedzenie. Protokół z posiedzeń Komisji przekazywany jest Władzom Wydziału.

13. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma osoba prowadząca posiedzenie.

14. Komisja na koniec roku akademickiego opracowuje sprawozdanie przedkładane Dziekanowi.


  1. Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
  2. Komisja d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
  3. Komisja ds. Konsultacji Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016
  4. Komisja ds. Finansowych, Gospodarczych i Rozwoju Kadr

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych