photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dyrektora IMW

środa 7.10.2009

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

na okres kadencji 2016-2020

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 2 listopada 2013 r. w sprawie: powołania pełnomocników dziekana oraz opiekuna Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych na okres kadencji 2016-2020 + 10 załączników.

1. Pełnomocnicy Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką – prof. dr hab. Bogdan Dębski oraz dr Jacek Wilczak

Załącznik nr 1: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką jest inicjowanie działań mających na celu transfer wiedzy do gospodarki i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką,

• Współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału, którzy prowadzą badania o ważnym znaczeniu dla gospodarki,

• Popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału wśród przedsiębiorców krajowych i zagranicznych,

• Inicjowanie i rozwijanie relacji pomiędzy pracownikami wydziału i przedsiębiorcami,

• Podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania wiedzy.

2. Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych – dr hab. Małgorzata Gajewska

Załącznik nr 2: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych jest inicjowanie działań mających na celu zwiększenie współpracy pracowników Wydziału z zagranicznymi placówkami naukowymi i badawczymi.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Wspieranie władz w rozwijaniu, intensyfikowaniu i podnoszeniu jakości naukowej współpracy międzynarodowej,

• Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora SGGW ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych oraz przekazywanie bieżących informacji władzom i pracownikom Wydziału,

• Współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału, którzy prowadzą badania z udziałem partnerów zagranicznych,

• Śledzenie informacji nt. unijnych projektów informowanie o możliwościach w nich udziału pracowników Wydziału.

3. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dr hab. Marta Kupczyńska, prof. nadzw. SGGW oraz dr Natalia Dziekan

Załącznik nr 3: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia jest inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu doskonalenie prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej nauczania, tworzenia projektów regulacji służących zapewnieniu jakości kształcenia,

Szczegółowe zadania obejmują:

• Inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych w zakresie nauczania na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktyki,

• Organizowanie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie,

• Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora SGGW ds. Jakości Kształcenia,

• Inicjowanie, organizacja oraz przeprowadzenie oceny skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,

• Rozwijanie i zarządzanie systemem analiz, badań oraz ewaluacji jakości kształcenia,

• Inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacji oraz doskonalenia jakości kształcenia,

• Monitorowanie funkcjonalności i użyteczności wdrożonego systemu jakości nauczania,

• Współpraca w inicjowaniu i koordynowaniu działań projakościowych z przedstawicielami podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Zawodowych Losów Absolwentów – dr Agnieszka Jackowska-Tracz

Załącznik nr 4: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Monitorowania Zawodowych Losów Absolwentów jest śledzenie i dokumentowanie karier absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Przygotowanie oraz uzgodnienie z Prodziekanem ds. Dydaktyki „Ramowego programu śledzenia losów absolwentów”,

• Zorganizowanie spotkań informacyjnych ze studentami ostatniego rocznika studiów, na temat ustawowego wymogu śledzenia losów absolwentów,

• Utrzymywanie kontaktów z absolwentami i zbieranie informacji o ich zatrudnieniu, stopniu przygotowania do pracy zawodowej, ścieżkach dalszego rozwoju, rodzaju wykonywanej pracy, a także o ocenie programu kształcenia.

5. Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych – mgr Monika Maksymiuk

Załącznik nr 5: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych jest podejmowanie działań mających na celu usprawnienie studiowania i pobytu studentów w kampusie SGGW i poza nim oraz kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Podejmowanie działań na rzecz integracji studentów niepełnosprawnych,

• Informowanie studentów niepełnosprawnych o bieżących sprawach, w tym stypendiach itp.

• Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Studentów Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań,

• Współpraca z instytucjami rządowymi, m.in. Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, PFRON i samorządami, m.in. Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

• Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,

• Udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,

• Opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.

6. Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus – dr Maciej Klockiewicz

Załącznik nr 6: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus jest organizowanie przyjazdów studentów zagranicznych i wyjazdów studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach programu Erasmus oraz nadzorowanie realizowanych w ramach wymiany programów dydaktycznych.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Udzielanie informacji studentom i pracownikom na temat wymiany studentów w ramach programu Erasmus, w tym zamieszczenie aktualnej informacji na stronach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

• Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów studentów przyjmowanych i wyjeżdżających,

• Opieka nad studentami zagranicznymi będącymi uczestnikami programu wymiany dydaktycznej oraz dbałość o zapewnienie zgodności realizacji programu z zakresem nauczania na kierunku weterynaria

• Współpraca z jednostkami administracji Uczelni,

• Weryfikacja wykazu zaliczeń (Transcript of Records TofR),

• Wnioskowanie do Dziekana ds. Dydaktyki o zaliczenie semestr

7. Pełnomocnik Dziekana ds. Planowania Zajęć Dydaktycznych, Praktyk Zawodowych i Stypendiów Studenckich – dr Natalia Dziekan

Załącznik nr 7: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Planowania Zajęć Dydaktycznych Praktyk Zawodowych i Stypendiów Studenckich jest koordynowanie planu prowadzonych na Wydziale zajęć, zawodowych praktyk studentów i sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem oraz prowadzenie całości spraw dotyczących stypendiów studenckich.

Szczegółowe zadania obejmują:

• W porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktyki układanie planu studiów zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału i Senat SGGW zasadami,

• Koordynowanie wykorzystania sal wykładowych, seminaryjnych i laboratoryjnych,

• Informowanie pracowników i studentów o wszelkich zmianach dotyczących planu nauczania, czasu i miejsca zajęć,

• Organizowanie i koordynowanie wakacyjnych praktyk zawodowych studentów i współpraca w tym zakresie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, kierownikami lecznic i przedstawicielami innych instytucji przyjmujących studentów na praktykę,

• Nadzorowanie przebiegu praktyk i realizacji zakładanych programów,

• Prowadzenie spraw pomocy materialnej z zachowaniem klauzuli poufności danych, przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz ich archiwizacja,

• Protokółowanie posiedzeń Ray Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

• Dbanie o aktualizowanie danych zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

• Audiowizualne dokumentowanie działalności Wydziału i wydarzeń akcydensowych,

8. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – dr Jerzy Żółkowski oraz dr Borys Błaszczak

Załącznik nr 8: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk jest organizacja wakacyjnych praktyk studentów weterynarii w gospodarstwach hodowlanych, nadzór nad ich przebiegiem i ocena przydatności nabytych umiejętności w przyszłej pracy lekarza weterynarii

Szczegółowe zadania obejmują:

• Przygotowanie oraz uzgodnienie z Prodziekanem ds. Dydaktyki „Ramowych programów praktyk” dla studentów weterynarii,

• Zorganizowanie spotkania informacyjnego ze studentami, którzy w danym roku akademickim muszą odbyć praktykę

• Poinformowanie dziekanatu o godzinach konsultacji związanych z wykonywaniem obowiązków pełnomocnika ds. praktyk

• Prowadzenie katalogu pracodawców zawierającego informacje adresowe oraz informacje o charakterze dotychczasowej współpracy,

• Poszukiwanie przedsiębiorstw oraz instytucji odpowiednich do przyjęcia studentów weterynarii i skłonnych do podpisania umów o współpracy w tym zakresie,

• Przyjmowanie i ocenianie zgodności umów, dostarczanych przez studentów, z „Ramowym programem praktyk”,

• Kontrolowanie przebiegu praktyk i ich zgodności z ramowym programem oraz zaliczenie praktyk.

9. Pełnomocnik Dziekana ds. Polityki Informacyjnej – dr Tomasz Sadkowski

Załącznik nr 9: Głównym zadaniem Pełnomocnika Dziekana ds. Polityki Informatycznej jest nadrzędna opieka nad właściwym działaniem witryny internetowej pod względem prezentowanych w niej treści, w tym dbałość o ich rzetelność, aktualność, przejrzystość, reprezentacyjność i atrakcyjność.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Koordynowanie i nadzorowanie pracy osób odpowiedzialnych za wprowadzanie i aktualizowanie treści, komunikatów i wydarzeń dotyczących Wydziału, jak i jego składowych jednostek (dziekanatów, zakładów, pracowni itp.).

• Szczególny nadzór nad edycją i aktualizacją treści stałych o podstawowym znaczeniu dla Wydziału oraz powiązań między nimi (np. hiperłączy).

• Dbałość o optymalizację i dalszy rozwój witryny, w tym zgłaszanie i realizowanie nowych pomysłów dotyczących jej układu, wizerunku, funkcji i zawartości treściowych – w porozumieniu z władzami Wydziału.

• Stałą współpracę z innymi pełnomocnikami dziekana w zakresie wykorzystania witryny w celu promowania Wydziału oraz optymalizacji istniejących treści i funkcji witryny.

10. Opiekun Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych – dr Tomasz Sadkowski

Załącznik nr 10: Głównym zadaniem Opiekuna Koła Naukowego Medyków Weterynarii jest rozwijanie i upowszechnianie idei naukowego poznania wśród studentów oraz włączanie nauczycieli akademickich do jej realizacji.

Szczegółowe zadania obejmują:

• Rozbudzanie wśród studentów pasji badawczych i pomoc w znalezieniu odpowiednich opiekunów naukowych zapewniających realizację badań,

• Pomoc w organizowaniu seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych, zrzeszających badaczy studenckich,

• Informowanie o możliwościach aplikowania przez studentów o środki na finansowanie badań i obowiązujących zasadach ich rozliczania,

• Opiniowanie osiągnięć młodych badaczy zrzeszonych w Kole Medyków Weterynaryjnych,

• Proponowanie wyróżniających się autorów i tematyki do zaprezentowania podczas Wydziałowej Sesji Sprawozdawczej.

11. Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych – mgr Małgorzata Malinowska

Załącznik nr 11: 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych