photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

środa 30.10.2019

Konkurs dla młodych naukowców/doktorantów WMW SGGW 2018

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie dotację celową na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej „dotacją dla młodych naukowców”. Wysokość dotacji przyznanej Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie wynosi 283 600 PLN.

Zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1 z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) wymienione środki są dzielone w trybie konkursowym. Szczegółowe zasady wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w SGGW zostały przedstawione w załączniku „Regulamin Konkursu” (plik pdf) zatwierdzonym przez RW WMW w dniu 21 maja 2017 r. W skład Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadania badawczego wchodzą trzej (3) członkowie, samodzielni pracownicy ze stopniem naukowym dr hab., przedstawiciel doktorantów (1) i przedstawiciel młodych pracowników naukowych (1). Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dziekan lub Prodziekan ds. Nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Komisja Konkursowa będzie oceniała wnioski z uwzględnieniem następujących kryteriów: wartość naukowa/poznawcza i utylitarna proponowanego tematu i zakresu zadania badawczego, dorobek naukowy osoby składającej wniosek o finansowanie badań naukowych, zasadność planowanych kosztów w ramach zadania badawczego.

O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy posiadający obywatelstwo polskie i będący pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (jako podstawowe miejsce pracy), a także uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Wnioski na realizację zadania badawczego, opracowane z wykorzystaniem załącznika nr 1 (Regulamin Konkursu) i załącznika nr 2 (Regulamin Konkursu), będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15.00. Załączniki w wersji do wypełnienie (pliki doc) są dostępne na stronie WMW w zakładce „Nauka”, „Granty wewnętrzne”.

Arkadiusz Orzechowski

Prodziekan ds. Nauki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

SGGW w Warszawie

Regulamin

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych