photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Studia Podyplomowe edycja VII

piątek 10.09.2010

forkHigiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,

Studiów Podyplomowych Specjalizacyjne


REKRUTACJA ZAKOŃCZONAKandydaci na studia zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji do 23 stycznia 2015 r.

Termin składania dokumentów 15 stycznia 2015 r.


Rozpoczęcie studiów marzec 2015 r. (semestr letni)

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 40

Kierownik Studium – prof. dr hab. Jacek Szczawiński

Zastępca kierownika – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: sph@sggw.pl

Organizacja zajęć SPH

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów oraz zajęcia wyjazdowe w zakładach sektora produkcji żywności.

5 zjazdów w semestrze (1 zjazd w miesiącu)

Programy poszczególnych zjazdów będą przesłane uczestnikom studiów podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy orzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej

Informację organizacyjne

Szanowni Państwo!

Bardzo ważne jest dla nas przekazywanie Państwu pełnej i szybkiej informacji o na temat studiów podyplomowych. Najlepiej sprawdza się w takiej sytuacji Poczta elektroniczna. Z tego względu bardzo ważne jest aby przekazali nam Państwo swoje adresy e-mail.

W tym celu na adres sph@sggw.pl należy wysłać ze swojego adresu wiadomość, w  treści należy podać imię i nazwisko oraz nr prawa wykonywania zawodu.

Osoby, które chcą korzystać z parkingu przy budynku 24  proszone są o podanie nr rejestracyjnego pojazdu, którym będą się poruszały (1 pojazd na 1 osobę).

Osoby, które chcą korzystać z pokoi gościnnych IKAR na kampusie SGGW proszę o przesłanie takiej informacji e-mailem na adres sph@sggw.pl (pok. 1 os. 118,8 pln, pok. 2 os. 162 pln cena dla gości SGGW)

Wymagania wobec kandydatów

 • • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • • 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 • Dokumenty

 • • Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne (Pobierz)
 • • Kwestionariusz osobowy (Pobierz)
 • • Deklaracja odnośnie pokrycia kosztów studiów podyplomowych (Pobierz)
 • • Deklaracja o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych SGGW w Warszawie (Pobierz)
 • • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • • Jedno zdjęcie 35 x 45 mm
 • • Wyciąg z dowodu osobistego (Pobierz)
 • • Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 • Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

  Koszt studiów podyplomowych wynosi 2000 zł (dwa tysiące zł) za 1 jeden semestr.

  Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł (wnoszona na koniec studiów, w  tym przypadku SGGW w Warszawie nie wystawia faktur VAT)

  Terminy wniesienia opłat semestralnych:

 • Opłata semestralna musi być wniesiona na 14 dni przed terminem pierwszego zjazdu w danym semestrze.
 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.
 • Dane konta:
  • • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • • 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
  • • Nr konta 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
 • Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail sph@sggw.pl).
 • Dowód wpłaty powinien zawierać:
  • • imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata
  • • adres wpłacającego
  • • kod księgowy studiów podyplomowych:
  • • nazwa studiów podyplomowych
 • Podstawa prawna organizacji studium

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) LINK
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) (Pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz. U. z 1994 r. nr 131 poz. 667 z późn. zm. ) (Pobierz)
  • Uchwała Nr 24 – 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych LINK
  • Regulamin studiów podyplomowych – załącznik do Uchwała Nr 24 – 2011/2012 Senatu SGGW w Warszawie LINK
  • Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych podpisywana z uczestnikiem (Wzór)


  wizytówka naszego studium zeskanuj telefonem i zapisz w kontaktach


  W 2016 roku odbędą się główne uroczystości związane z powstaniem w 1816 roku Instytutu Agronomicznego, którego kontynuatorem jest SGGW. W dniu 25.09.1816 podpisany został dekret o utworzeniu w Królestwie Polskim szkoły weterynaryjnej, który dał również początek Warszawskiemu Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej. W związku z rokiem jubileuszowym władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych organizują w dniu 02.07.2016 r. Zjazd, na który serdecznie zapraszamy Absolwentów wszystkich roczników.

  szczegóły znajdują się TUTAJ:

  In 2016, will be held the main celebrations, related to the creation of the Institute of Agronomy in 1816, whose successor is the Warsaw University of Life Sciences.

  Decree on the establishment of the veterinary school in The Kingdom of Poland has been signed 25 of September 1816.

  It gave rise to The Warsaw Faculty of Veterinary Medicine.

  In connection with this jubilee, the authorities of The Faculty of Veterinary Medicine WULS-SGGW and the Polish Society of Veterinary Sciences will organize Alumni Event on 02.07.2016 r. We invite all our Graduates. Details you can find HERE:

  Powered by WordPress Popup

  Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

  Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych