photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Studia Podyplomowe edycja VII

piątek 10.09.2010

forkHigiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,

Studiów Podyplomowych Specjalizacyjne


REKRUTACJA ZAKOŃCZONAKandydaci na studia zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji do 23 stycznia 2015 r.

Termin składania dokumentów 15 stycznia 2015 r.


Rozpoczęcie studiów marzec 2015 r. (semestr letni)

Informacja ogólne

Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 40

Kierownik Studium – prof. dr hab. Jacek Szczawiński

Zastępca kierownika – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: sph@sggw.pl

Organizacja zajęć SPH

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów oraz zajęcia wyjazdowe w zakładach sektora produkcji żywności.

5 zjazdów w semestrze (1 zjazd w miesiącu)

Programy poszczególnych zjazdów będą przesłane uczestnikom studiów podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy orzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej

Informację organizacyjne

Szanowni Państwo!

Bardzo ważne jest dla nas przekazywanie Państwu pełnej i szybkiej informacji o na temat studiów podyplomowych. Najlepiej sprawdza się w takiej sytuacji Poczta elektroniczna. Z tego względu bardzo ważne jest aby przekazali nam Państwo swoje adresy e-mail.

W tym celu na adres sph@sggw.pl należy wysłać ze swojego adresu wiadomość, w  treści należy podać imię i nazwisko oraz nr prawa wykonywania zawodu.

Osoby, które chcą korzystać z parkingu przy budynku 24  proszone są o podanie nr rejestracyjnego pojazdu, którym będą się poruszały (1 pojazd na 1 osobę).

Osoby, które chcą korzystać z pokoi gościnnych IKAR na kampusie SGGW proszę o przesłanie takiej informacji e-mailem na adres sph@sggw.pl (pok. 1 os. 118,8 pln, pok. 2 os. 162 pln cena dla gości SGGW)

Wymagania wobec kandydatów

 • • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • • 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 • Dokumenty

 • • Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne (Pobierz)
 • • Kwestionariusz osobowy (Pobierz)
 • • Deklaracja odnośnie pokrycia kosztów studiów podyplomowych (Pobierz)
 • • Deklaracja o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych SGGW w Warszawie (Pobierz)
 • • Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • • Jedno zdjęcie 35 x 45 mm
 • • Wyciąg z dowodu osobistego (Pobierz)
 • • Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 • Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

  Koszt studiów podyplomowych wynosi 2000 zł (dwa tysiące zł) za 1 jeden semestr.

  Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł (wnoszona na koniec studiów, w  tym przypadku SGGW w Warszawie nie wystawia faktur VAT)

  Terminy wniesienia opłat semestralnych:

 • Opłata semestralna musi być wniesiona na 14 dni przed terminem pierwszego zjazdu w danym semestrze.
 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy SGGW w Warszawie.
 • Dane konta:
  • • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • • 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
  • • Nr konta 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
 • Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail sph@sggw.pl).
 • Dowód wpłaty powinien zawierać:
  • • imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata
  • • adres wpłacającego
  • • kod księgowy studiów podyplomowych:
  • • nazwa studiów podyplomowych
 • Podstawa prawna organizacji studium

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) LINK
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) (Pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz. U. z 1994 r. nr 131 poz. 667 z późn. zm. ) (Pobierz)
  • Uchwała Nr 24 – 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych LINK
  • Regulamin studiów podyplomowych – załącznik do Uchwała Nr 24 – 2011/2012 Senatu SGGW w Warszawie LINK
  • Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych podpisywana z uczestnikiem (Wzór)


  wizytówka naszego studium zeskanuj telefonem i zapisz w kontaktach


  Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

  Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych